Որակավորման քննությունների հարցաշարեր

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՊԵՏԱԿԱՆ  ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ  ԱԿԱԴԵՄԻԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ Է 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՇՆԱՆԱՅԻՆ ՔՆՆԱՇՐՋԱՆԻ ԱՍՊԻՐԱՆՏՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՅՑՈՐԴՆԵՐԻ ՈՐԱԿԱԿԱՎՈՐՄԱՆ  ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻՑ

Հ/Հ Դասիչ  Առարկա
1. Ը.00.02  Տնտեսության, նրա ոլորտների   տնտեսագիտություն և կառավարում
2 ԺԲ 00.02  Հանրային իրավունք
3 ԺԹ.00.01  Ընդհանուր հոգեբանություն, հոգեբանության   տեսություն և պատմություն, անձի   հոգեբանություն
4 ԻԳ.00.02  Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ
5    Ինֆորմատիկա (միայն հայցորդների համար)
6․    Օտար լեզու (անգլերեն) (միայն հայցորդների   համար)

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՆ

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ Է

2024 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳԱՐՆԱՆԱՅԻՆ ՔՆՆԱՇՐՋԱՆԻ

ԱՍՊԻՐԱՆՏՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՅՑՈՐԴՆԵՐԻ

ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻՑ

Հ/Հ Դասիչ  Առարկա
1. Ը.00.02  Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
2 ԺԲ.00.02  Հանրային իրավունք
3 ԺԹ.00.01  Ընդհանուր հոգեբանություն, հոգեբանության տեսություն և պատմություն, անձի հոգեբանություն
4 ԻԳ.00.02  Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ
5    Ինֆորմատիկա (միայն հայցորդների համար)
6    Օտար լեզու (անգլերեն) (միայն հայցորդների համար)

 

Որակավորման քննություններին մասնակցելու համար դիմումներն ընդունվում են մինչև 2024 թվականի մարտի 29։

Քննությունները կանցկացվեն 2023 թվականի ապրիլի 15-ից 26 ընկած ժամանակահատվածում։

 

 

ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՐՑԱՇԱՐԵՐ

 

ԺԲ 00.02 «Հանրային իրավունք» մասնագիտության որակավորման քննության հարցաշար
Ը.00.02  «Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում»  մասնագիտության որակավորման քննության հարցաշար
 ԻԳ.00.02 «Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ» մասնագիտության որակավորման քննության հարցաշար
  ԺԹ.00.01    «Ընդհանուր հոգեբանություն, հոգեբանության տեսություն և պատմություն, անձի հոգեբանություն» մասնագիտության որակավորման քննության հարցաշար