Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

«ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ» մագիստրոսական կրթական ծրագիր

«Զբոսաշրջության կառավարում» մագիստրոսական կրթական ծրագրի («ԶԿ» ՄԿԾ) դիմորդները ընդունելության մրցույթին կարող են մասնակցել՝ ունենալով առնվազն բակալավրի աստիճան:

«Զբոսաշրջության կառավարում» մագիստրոսական կրթական ծրագիրն (դասիչ՝ 041301.11.7) իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի (այսուհետ՝ Ակադեմիա) «Կառավարման» ամբիոնում՝ աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան, պետական կրթական չափորոշիչներին ու մեթոդական ցուցումներին համապատասխան մասնագետներ պատրաստելու նպատակով:

«ԶԿ» ՄԿԾ կազմման նպատակով իրականացվել է բենչմարքինգ ավելի քան երեք տասնյակ միջազգային հեղինակավոր համալսարաններում, ինչպիսիք են՝ Management Development Institute of Singapore, University of Surrey (England), Plymouth university (Great Britain) և այլն:

«ԶԿ» ՄԿԾ-ի առաքելությունը

Հայաստանում զբոսաշրջության ոլորտի (միջազգային զբոսաշրջության և հյուրանոցային բիզնեսի ոլորտում) կառավարման և գործընթացների հանրային և մասնավոր հատվածների պահանջներին համապատասխան գործնական հմտություններով օժտված մրցունակ կադրերով «Կառավարում» մասնագիտությամբ (մագիստրոսի որակավորմամբ) որակյալ մասնագետների պատրաստումն ու դրանց նկատմամբ ունեցած պահանջի բավարարումն է:

Դասընթացները տեղի կունենան երեկոյան ժամը 18:00-ից հետո:

 

ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ  ՑԱՆԿ

 1. Մասնագիտական օտար լեզու
 2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և էլեկտրոնային կառավարում
 3. Կառավարման արդի հիմնախնդիրները
 4. Հայաստանի զբոսաշրջության ոլորտի ռեսուրսների կառավարում
 5. Զբոսաշրջության մենեջմենթ
 6. Զբոսաշրջության տնտեսագիտություն
 7. Զբոսաշրջության մարքեթինգ
 8. Գիտական հետազոտությունների մեթոդաբանություն
 9. Զբոսաշրջության պետական կարգավորում
 10. Գործարար հաղորդակցությունը և էթիկան զբոսաշրջության ոլորտում
 11. Մարդկային ռեսուրսների կառավարում
 12. Զբոսաշրջային կենտրոնների (դեստինացիաների) կառավարում
 13. Զբոսաշրջության ոլորտի ֆինանսների կառավարում
 14. Սպառողի վարքագիծ (հոգեբանություն) և բրենդինգ
 15. Զբոսաշրջության քաղաքականություն
 16. Հաղորդակցման հմտություններ
 17. Նախագծերի կառավարում
 18. Էլեկտրոնային զբոսաշրջություն
 19. Զբոսաշրջության ոլորտի ներդրումների կառավարում
 20. Զբոսաշրջության ռիսկերի և ճգնաժամերի կառավարում
 21. Զբոսաշրջային պրոդուկտի (արդյունքի) մշակում
 22. Կայուն զբոսաշրջություն
 23. Հյուրանոցների, ջերմային ու սպա կենտրոնների և ռեստորանների կառավարում
 24. Գործարար զբոսաշրջության և փառատոների կառավարում

 

Տարեկան ուսման վճարը՝ 500 000 ՀՀ դրամ

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել՝ երկուշաբթի-ուրբաթ, ժամը՝ 9։00-18։00:

Կրթական ծրագրի պատասխանատու, ՀՀ ՊԿԱ փաստաթղթեր ընդունող հանձնաժողովի անդամ՝
Տաթևիկ Դանիելյան, (077) 883 231

Ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար՝ Աննա Ղուշչյան, (091) 496 269