О нас

Академия является преемником школы Управления РА, которая основана 24 мая, 1994г. решением номер 240 Правительства РА по технической поддерже программы ТАСИС Евросоюза.

Первый учебный прием данной школы состоялся в 1995г.. 30 апреля 1997г. решением номер 107 Правительство РА школе было присвоено право организовать также заочное обучение длительностью в 2,5 года.

В целях подготовки гос. служащих и соответствия процесса повышения квалификации современным требованиям решением Правительства РА номер 338 от 8 апреля, 2002г. Армянская школа управления реорганизовалась в Академию некоммерческую организацию, а через год решением Правительства РА номер 370 от 10 апреля 2003г. в Академии было основано обучение по магистрским программам.

В соответствии с решениями номер 1452-Н от 11 ноября, 2010г. и номер 29-А от 20 января, 2011г. – общее управление академией осуществляет администрация президента РА, гос.управленческое учреждение (уполномоченный орган)  в соответствии с уставом законодательства РА на основе сочетания самоуправления с единоличным руководством в сочетании с коллегиальными принципами и осуществлением функций совета, научного совета и ректората.

Согласно с Постановлением Правительства N 1703-N от 28 декабря 2017 года общее управление Академии осуществляет  государственное учреждение «Правительственный аппарат Республики Армения » (уполномоченный орган) в соответствии с законодательством Республики Армения и Уставом Академии на основе самоуправления – в сочетании принципов единого управления и коллегиальности и при реализации  функций ректората, совета, научного совета.

Обучение проводится по следующим специальностям:

1. Управление

Образовательные программы

  • Публичное управление
  • Государственное управление и Местное самоуправление
  • Управление публичными финансами
  • Бизнес управление- МБА ( дистанционное обучение)
  • Управление человеческими ресурсами

3. Юриспруденция

Образовательная программа

  • Юриспруденция

4. Политология

 Образовательные программы

  • Политическое управление и публичная политика
  • Глобальное управление и региональная политика

 5. Психология

Образовательная программы

  • Психология управления
  • Практическая психология

Основные цели деятельности Академии Гос. Управления РА:

– подготовка специалистов сферы общественного управления, переподготовка и повышение квалификации, осуществление после-вузовских образовательных программ,

– осуществление общественных научных основополагающих и практических исследований в сфере общественного управления, также консультаций,

– обеспечение международного научно-образовательного сотрудничества в сфере общественного управления,

– обеспечение информационно-аналитических материалов в общественно управленческой сфере.

Решением Правительства РА от 18 марта, 2004г. специальность “Общественное управление” вошло в список специальностей вышего образования РА под кодом 0627. В 2004-2005 учебном году состоялся первый прием по данной специальности.

Учебный процесс в Академии осуществляют следующие кафедры:

– общественного управления и обшественных финансов,

– права и законодательного процесса,

– психологии u политологии

16 сентября 2002г. был создан научный совет академии. Академия издает научный журнал “Общественное Управление” и еженедельную газету “Общественная служба”.

«ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա» ՊՈԱԿ

Գործունեության հասցեն – ք.Երևան, Կիևյան-8
Իրավաբանական հասցեն – ք.Երևան, Կիևյան-8
ՀՎՀՀ 00035088
Բանկային վավերապայմանները –
Հայաստանի Հանրապետության Ֆինանսների նախարարության գործառնական վարչություն
Երևանի թիվ 1 ՏԳԲ /տեղական գանձապետական բաժանմունք/
Հաշվի համար – 900018005646