Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

«ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ» մագիստրոսական կրթական ծրագիր

 

 

«Հանրային ֆինանսների կառավարում» մագիստրոսական կրթական ծրագրի («ՀՖԿ» ՄԿԾ) ընդունելության մրցույթին կարող են մասնակցել տնտեսագիտություն և կառավարում, ճարտարագիտություն, ինչպես նաև ֆիզիկամաթեմատիկական և բնական գիտությունների մասնագիտություններ ունեցող դիմորդները:

«Հանրային ֆինանսների կառավարում» մագիստրոսական կրթական ծրագիրն (դասիչ՝ 041301.25.7) իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի (այսուհետ՝ Ակադեմիա) «Կառավարման» ամբիոնում՝ աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան, պետական կրթական չափորոշիչներին ու մեթոդական ցուցումներին համապատասխան մասնագետներ պատրաստելու նպատակով:

 «ՀՖԿ» ՄԿԾ կազմման նպատակով նախապես հաշվի են առնվել հանրային ֆինանսների կառավարման մարմիններում դիմորդներին ներկայացվող մասնագիտական կարողունակությունների նկատմամբ պահանջները, որոնք էլ հիմք են հանդիսացել «ՀՖԿ» ՄԿԾ բաղկացուցիչ մաս կազմող կրթական վերջնարդյունքների ու կոմպետեն­ցիաների, ինչպես նաև դրանք ապահովող առարկաների ցանկի կազմման համար:

«ՀՖԿ» ՄԿԾ-ի առաքելությունը

Հայաստանում հանրային ֆինանսների կառավարման և գործընթացների պահանջներին համապատասխան գործնական հմտություններով օժտված հանրային ֆինանսների կառավարման համակարգի և տնտեսական ոլորտների համար «Կառավարում» մասնագիտությամբ (մագիստրոսի որակավորմամբ) հանրային ֆինանսների կառավարման որակյալ մասնագետների պատրաստումն ու դրանց նկատմամբ ունեցած պահանջի բավարարումն է:

 

ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ  ՑԱՆԿ

 1. Մասնագիտական օտար լեզու
 2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և էլեկտրոնային կառավարում
 3. Հանրային կառավարման հիմնախնդիրները
 4. Հանրային ծառայության համակարգը ՀՀ-ում
 5. Մակրոտնտեսական կարգավորման արդի հիմնախնդիրները
 6. Կառավարման արդի հիմնախնդիրները
 7. Գիտական հետազոտությունների մեթոդաբանություն
 8. Հանրային ֆինանսների կառավարման արդի հիմնախնդիրները
 9. Տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման արդի հիմնախնդիրները
 10. Ռազմավարական կառավարման արդի հիմնախնդիրները
 11. Պետական գնումների և վերահսկողության մեխանիզմներ
 12. Ֆինանսական շուկայի պետական կարգավորման հիմնախնդիրներ
 13. Հարկաբյուջետային կառավարում
 14. Ծախսեր-արդյունք վերլուծություն
 15. Կառավարման հոգեբանություն
 16. Հաղորդակցման հմտություններ
 17. Ֆինանսական իրավունք
 18. Մարդկային ռեսուրսների կառավարում
 19. Գանձապետական համակարգի կառավարման հիմնախնդիրներ
 20. Պետական գույքի կառավարման հիմնախնդիրները
 21. Բյուջետային գործընթացի կառավարում
 22. Դրամավարկային քաղաքականության արդի հիմնախնդիրներ
 23. Արտաքին աուդիտ
 24. Ներքին աուդիտ
 25. Բանկային գործ
 26. Տնտեսական զարգացման համաթվերը և վիճակագրությունը
 27. Կայուն զարգացման հիմնախնդիրները
 28. Կորպորատիվ ֆինանսներ
 29. Արհեստական բանականությունը հանրային կառավարման համակարգում

 

Տարեկան ուսման վճարը՝ 500 000 ՀՀ դրամ

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել՝ երկուշաբթի-ուրբաթ, ժամը՝ 9։00-18։00

Կրթական ծրագրի պատասխանատու, ՀՀ ՊԿԱ փաստաթղթեր ընդունող հանձնաժողովի անդամ՝
Տաթևիկ Դանիելյան, (077) 883 231

Ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար՝ Աննա Ղուշչյան, (091) 496 269