Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

«ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ» մագիստրոսական կրթական ծրագիր

 

 «Հանրային կառավարում» մագիստրոսական կրթական ծրագրի («ՀԿ» ՄԿԾ) դիմորդներն ընդունելության մրցույթին կարող են մասնակցել՝ ունենալով առնվազն բակալավրի աստիճան:

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի կառավարման ամբիոնի «Հանրային կառավարում» մագիստրոսական կրթական ծրագիրն (դասիչ՝ 041301.17.7) իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի «Կառավարման» ամբիոնում՝ աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան, պետական կրթական չափորոշիչներին ու մեթոդական ցուցումներին համապատասխան մասնագետներ պատրաստելու նպատակով:

«ՀԿ» ՄԿԾ կազմման նպատակով նախապես հաշվի են առնվել հանրային կառավարման մարմիններում և հանրային ծառայության համակարգում կադրերի հավաքագրման համար դիմորդներին ներկայացվող մասնագիտական կարողունակությունների նկատմամբ պահանջները, որոնք էլ հիմք են հանդիսացել «ՀԿ» ՄԿԾ բաղկացուցիչ մաս կազմող կրթական վերջնարդյունքների ու կոմպետեն­ցիաների, ինչպես նաև դրանք ապահովող առարկաների ցանկի կազմման համար:

«ՀԿ» ՄԿԾ-ի առաքելությունը

Հայաստանում հանրային կառավարման և գործընթացների պահանջներին համապատասխան գործնական հմտություններով օժտված հանրային կառավարման համակարգի և տնտեսական ոլորտների համար «Կառավարում» մասնագիտությամբ (մագիստրոսի որակավորմամբ) հանրային կառավարման որակյալ մասնագետների պատրաստումն ու դրանց նկատմամբ ունեցած պահանջի բավարարումն է:

 

ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ  ՑԱՆԿ

 1. Մասնագիտական օտար լեզու
 2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և էլեկտրոնային կառավարում
 3. Հանրային կառավարման հիմնախնդիրները
 4. Հանրային ծառայության համակարգը ՀՀ-ում
 5. Մակրոտնտեսական կարգավորման արդի հիմնախնդիրները
 6. Կառավարման արդի հիմնախնդիրները
 7. Գիտական հետազոտությունների մեթոդաբանություն
 8. Աշխատանքի և սոցիալական ապահովության իրավունք
 9. Տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման արդի հիմնախնդիրները
 10. Ռազմավարական կառավարման արդի հիմնախնդիրները
 11. Հանրային քաղաքականության վերլուծություն
 12. Պետական գնումների և վերահսկողության մեխանիզմներ
 13. Հարկաբյուջետային կառավարում
 14. Կառավարման հոգեբանություն
 15. Հաղորդակցման հմտություններ
 16. Մարդկային ռեսուրսների կառավարում
 17. Վարչարարության հիմունքներ
 18. Պետական և ազգային անվտանգություն
 19. Կառավարչական հաշվառում
 20. Կառավարչական որոշումների ընդունում
 21. Պետական գույքի կառավարման հիմնախնդիրները
 22. Նորամուծությունների և ներդրումների կառավարման արդի հիմնախնդիրները
 23. Համայնքների զարգացման ծրագրեր և հիմնախնդիրներ
 24. Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ
 25. Իրավական ակտերի մշակման մեթոդաբանություն
 26. Արտակարգ իրավիճակների ճգնաժամային կառավարում
 27. Ֆինանսատնտեսական ճգնաժամերի կառավարման հիմնախնդիրները
 28. Տնտեսական զարգացման համաթվերը և վիճակագրությունը
 29. Կայուն զարգացման հիմնախնդիրները
 30. Արհեստական բանականությունը հանրային կառավարման համակարգում

 

Տարեկան ուսման վճարը՝ 600 000 ՀՀ դրամ

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել՝ երկուշաբթի-ուրբաթ, ժամը՝ 9։00-18։00

Կրթական ծրագրի պատասխանատու, ՀՀ ՊԿԱ փաստաթղթեր ընդունող հանձնաժողովի անդամ՝

Գայանե Նիկողոսյան  (091) 678 906

Ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար՝ Աննա Ղուշչյան, (091) 496 269