Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

«ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ» մագիստրոսական կրթական ծրագիր

«ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ»
մագիստրոսական կրթական ծրագիր

 

«Պետական կառավարում և տեղական ինքնակառավարում» մագիստրոսական կրթական ծրագրի («ՊԿՏԻ» ՄԿԾ) դիմորդները ընդունելության մրցույթին կարող են մասնակցել՝ ունենալով առնվազն բակալավրի աստիճան:

«Պետական կառավարում և տեղական ինքնակառավարում» մագիստրոսական կրթական ծրագիրն (դասիչ՝ 041301.03.7) իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման «Կառավարման» ամբիոնում՝ աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան, պետական կրթական չափորոշիչներին ու մեթոդական ցուցումներին համապատասխան մասնագետներ պատրաստելու նպատակով:

«ՊԿՏԻ» ՄԿԾ կազմման նպատակով նախապես հաշվի են առնվել պետական կառավարում և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում և հանրային (այդ թվում` համայնքային) ծառայության համակարգում կադրերի հավաքագրման համար դիմորդներին ներկայացվող մասնագիտական կարողունակությունների նկատմամբ պահանջները, որոնք էլ հիմք են հանդիսացել «ՊԿՏԻ» ՄԿԾ բաղկացուցիչ մաս կազմող կրթական վերջնարդյունքների ու կոմպետեն­ցիաների, ինչպես նաև դրանք ապահովող առարկաների ցանկի կազմման համար:

«ՊԿՏԻ» ՄԿԾ-ի առաքելությունը

Հայաստանում պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում և գործընթացների պահանջներին համապատասխան գործնական հմտություններով օժտված պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման համակարգերի և տնտեսական ոլորտների համար «Կառավարում» մասնագիտությամբ (մագիստրոսի որակավորմամբ) պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման որակյալ մասնագետների պատրաստումն ու դրանց նկատմամբ ունեցած պահանջի բավարարումն է:

 

ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ  ՑԱՆԿ

 1. Մասնագիտական օտար լեզու
 2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և էլեկտրոնային կառավարում
 3. Հանրային կառավարման հիմնախնդիրները
 4. Հանրային ծառայության համակարգը ՀՀ-ում
 5. Մակրոտնտեսական կարգավորման արդի հիմնախնդիրները
 6. Կառավարման արդի հիմնախնդիրները
 7. Գիտական հետազոտությունների մեթոդաբանություն
 8. Աշխատանքի և սոցիալական ապահովության իրավունք
 9. Տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման արդի հիմնախնդիրները
 10. Ռազմավարական կառավարման արդի հիմնախնդիրները
 11. Հանրային քաղաքականության վերլուծություն
 12. Պետական գնումների և վերահսկողության մեխանիզմներ
 13. Հակակոռուպցիոն պետական քաղաքականություն
 14. Կառավարման հոգեբանություն
 15. Հաղորդակցման հմտություններ
 16. Վարչարարության հիմունքներ
 17. Մարդկային ռեսուրսների կառավարում
 18. Պետական և ազգային անվտանգություն
 19. Կառավարչական որոշումների ընդունում
 20. Հանրային ֆինանսների կառավարման արդի հիմնախնդիրները
 21. Վարչատարածքային միավորների արդյունավետ կառավարման հիմնախնդիրները
 22. Համայնքների զարգացման ծրագրեր և հիմնախնդիրներ
 23. Համայնքային ծառայությունների մատուցման կազմակերպումը և կառավարումը
 24. Տնտեսական զարգացման վարկանիշները և համաթվերը
 25. Ներդրումների պետական կարգավորում
 26. Արտակարգ իրավիճակների ճգնաժամային կառավարում
 27. Ֆինանսատնտեսական ճգնաժամերի կառավարման հիմնախնդիրները
 28. Տնտեսական զարգացման համաթվերը և վիճակագրությունը
 29. Արհեստական բանականությունը հանրային կառավարման համակարգում

 

Տարեկան ուսման վճարը՝ 600 000 ՀՀ դրամ

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել՝ երկուշաբթի-ուրբաթ, ժամը՝ 9։00-18։00

Կրթական ծրագրի պատասխանատու, ՀՀ ՊԿԱ փաստաթղթեր ընդունող հանձնաժողովի անդամ՝
Տաթևիկ Դանիելյան, (077) 883 231

Ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար՝ Աննա Ղուշչյան, (091) 496 269