Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

«ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ» մագիստրոսական կրթական ծրագիր

«Պետական կառավարում և տեղական ինքնակառավարում» կրթական ծրագրի դիմորդներն ընդունելության մրցույթին կարող են մասնակցել՝ ունենալով առնվազն բակալավրի աստիճան:

Այս մագիստրոսական ծրագիրը սովորողներին հնարավորություն է տալիս ձեռք բերելու պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման ոլորտում արդյունավետ աշխատանքի համար անհրաժեշտ գիտելիքներ, հմտություններ և կարողություններ:

 

ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ  ՑԱՆԿ

 1. Մասնագիտական օտար լեզու
 2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և էլեկտրոնային կառավարում
 3. Հանրային կառավարման հիմնախնդիրները
 4. Հանրային ծառայության համակարգը ՀՀ-ում
 5. Մակրոտնտեսական կարգավորման արդի հիմնախնդիրները
 6. Կառավարման արդի հիմնախնդիրները
 7. Գիտական հետազոտությունների մեթոդաբանություն
 8. Աշխատանքի և սոցիալական ապահովության իրավունք
 9. Տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման արդի հիմնախնդիրները
 10. Ռազմավարական կառավարման արդի հիմնախնդիրները
 11. Հանրային քաղաքականության վերլուծություն
 12. Պետական գնումների և վերահսկողության մեխանիզմներ
 13. Հակակոռուպցիոն պետական քաղաքականություն
 14. Կառավարման հոգեբանություն
 15. Հաղորդակցման հմտություններ
 16. Վարչարարության հիմունքներ
 17. Մարդկային ռեսուրսների կառավարում
 18. Պետական և ազգային անվտանգություն
 19. Կառավարչական որոշումների ընդունման տեսություն
 20. Հանրային ֆինանսների կառավարման արդի հիմնախնդիրները
 21. Վարչատարածքային միավորների արդյունավետ կառավարման հիմնախնդիրները
 22. Համայնքների զարգացման ծրագրեր և հիմնախնդիրներ
 23. Համայնքային ծառայությունների մատուցման կազմակերպումը և կառավարումը
 24. Տնտեսական զարգացման վարկանիշները և համաթվերը
 25. Ներդրումների պետական կարգավորում
 26. Արտակարգ իրավիճակների ճգնաժամային կառավարում
 27. Ֆինանսատնտեսական ճգնաժամերի կառավարման հիմնախնդիրները

 

Տարեկան ուսման վճարը՝ 600 000 ՀՀ դրամ

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել՝  երկուշաբթի-ուրբաթ,  ժամը՝ 9։00-18։00

Կրթական ծրագրի պատասխանատու, ՀՀ ՊԿԱ փաստաթղթեր ընդունող հանձնաժողովի անդամ՝
Տաթևիկ Դանիելյան, (099) 854 252

Ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար՝ Աննա Ղուշչյան, (091) 496 269