Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Գիտական խորհուրդ

     ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի գիտական խորհուրդը (այսուհետ՝ Գիտական խորհուրդ) ռեկտորի նախագահությամբ գործող ներկայացուցչական մարմին է:

    Գիտական խորհուրդն ընդունված կարգով քննարկում և լուծում է ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի (այսուհետ՝ Ակադեմիա) ուսումնական, գիտահետազոտական գործունեության, նյութատեխնիկական բազայի զարգացման, պլանավորման, կառավարման և կազմակերպման խնդիրները: Ընդունում է համապատասխան որոշումներ և լիազորությունների սահմաններում հսկում դրանց կատարման գործընթացը:

 Գիտական խորհրդի որոշումները ենթակա են պարտադիր կատարման Ակադեմիայի բոլոր կառուցվածքային ստորաբաժանումների, պաշտոնյաների, ծառայողների և ուսանողների համար:

  Գիտական խորհուրդն իր աշխատանքները կատարում է նիստերի միջոցով յուրաքանչյուր ամիս առնվազն մեկ անգամ:

 

ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ 

ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱԶՄԸ

 

Արսեն Լոքյան                                    

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի ռեկտոր,  բժշկական գիտությունների թեկնածու, 

      Ամալյա Սարիբեկյան

ՀՀ Նախագահի աշխատակազմի ներկայացուցիչ,

Հրանուշ Հակոբյան          

 ՀՀ սփյուռքի նախարար, իրավագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր,

      Խաչատուր Բեզիրջյան  

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի լրացուցիչ և շարունակական կրթության գծով պրոռեկտոր, կենսա­բա­նա­կան գիտությունների թեկնածու     

       Թերեզա Խեչոյան 

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի արտաքին կապերի գծով պրոռեկտոր    

      Գորիուն Ադամյան  

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի վարչատնտեսական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր, տնտեսագիտության թեկնածու

      Հայկ Սարգսյան                                    

Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետի դեկան, տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր,

Աղասի Սարգսյան                            

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի կառավարչական հաշվառման և աուդիտի ամբիոնի պրոֆեսոր, տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր,

Արտակ Բաղդասարյան                        

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման բաժնի պետ, քաղաքագիտության թեկնածու,

Արմենակ Այվազյան                          

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի լեզուների և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնի վարիչ, գիտական քարտուղար, տեխնիկական գիտությունների թեկնածու,

Մարիամ Մարգարյան                           

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի քաղաքական կառավարման և քաղաքական վերլուծության ամբիոնի վարիչ, քաղաքագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր,

Գրիշա Գսպոյան                         

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի հանրային կառավարման և հանրային ֆինանսների ամբիոնի վարիչ, աշխարհագրա­կան գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,

Ռուբեն Աղուզումցյան                        

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի կառավարման հոգեբանության ամբիոնի վարիչ, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,

Արմեն Եզեկյան                                    

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի իրավագիտության ամբիոնի վարիչ, իրավագիտության թեկնածու, դոցենտ,

Լուսինե Զիլֆուղարյան                      

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի ուսումնամեթոդական վարչության պետ,

       Նաիրա Ղազարյան

 ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի ասպիրանտուրայի բաժնի պետ, փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու

Ավետիս Գևորգյան

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի մասնագիտական կրթության որակի ապահովման բաժնի պետ, տնտեսագիտության թեկնածու,

      Հասմիկ Ստեփանյան

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի գիտական քարտուղար, գիտական խորհրդի նիստի քարտուղար, իրավագիտության ամբիոնի դոցենտ, իրավ.գիտ. թեկնածու, դոցենտ

Գայանե Հովհաննիսյան

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի իրավախորհրդատու,

Լաուրա Պետրոսյան

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի արհեստակցական կազմակերպության նախագահ, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,

        Նորայր Նազարյան

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի մագիստրատուրային առկա ուսուցման 1521 թողարկման իրավագիտություն մասնագիտության մագիստրանտ,

        Նարեկ Խաչումյան

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի մագիստրատուրայի առկա ուսուցման 1622 թողարկման «Հանրային կառավարում» մասնագիտության մագիստրանտ

         Արսեն Աղաջանյան

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի մագիստրատուրայի առկա ուսուցման 1521 թողարկման «Քաղաքագիտություն (քաղաքական կառավարում և քաղաքական վերլուծություն)» մասնագիտության մագիստրանտ, ուսանողական խորհրդի նախագահ

          Լիլյա Վարդանյան
 
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի մագիստրատուրայի առկա ուսուցման 1622 թողարկման «Հոգեբանություն» մասնագիտության մագիստրանտ
 
        Անի Սարգսյան
 
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի մագիստրատուրային առկա ուսուցման 1521 թողարկման կառավարում (հանրային ֆինանսների կառավարում) մասնագիտության մագիստրանտ:

Նորություններ

Արդի ժամանակաշրջանում արդիական են տեղեկատվական անվտանգության խնդիրների վերաբերյալ …..