Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Ակադեմիայի խորհուրդ

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱԶՄԸ

 

 

Խորհրդի նախագահ` 

Armen-Gevorgyan

Արմեն Գևորգյան

ՀՀ Նախագահի աշխատակազմի ղեկավար


Խորհրդի անդամներ`
 

 Լևոն ՄարտիրոսյանՀՀ ԱԺ պատգամավոր
 Ավետիս ԲերբերյանՀՀ Նախագահի օգնական
 Վարդան ՄակարյանՀՀ Նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ
 Գրիգոր ՄուրադյանՀՀ Նախագահի աշխատակազմի իրավաբանական վարչության պետ
 Արամ ՄելքոնյանՀՀ Նախագահի աշխատակազմի փորձագիտական-վերլուծական վարչության պետ
 Մարգարիտ ԱզարյանՀՀ Նախագահի աշխատակազմի կադրերի վարչության պետ
 Սուսաննա ՀակոբյանՀՀ Նախագահի աշխատակազմի հաշվապահական հաշվառման և ֆինանսների վարչության պետ
 Մանվել ԲադալյանՀՀ Քաղաքացիական ծառայության խորհրդի նախագահ
 Հովհաննես ՂազարյանՀՀ Նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի խորհրդական (քարտուղար)
 Սիրանուշ ՍահակյանԲարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի նախագահ
 Հովակիմ ՀովակիմյանՀՀ կառավարության աշխատակազմի իրավաբանական վարչության պետ
 Ռուբեն ԱղուզումցյանՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի կառավարման հոգեբանության ամբիոնի վարիչ
 Մարիամ ՄարգարյանՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի քաղաքական կառավարման և քաղաքական վերլուծության ամբիոնի վարիչ
 Աշոտ ԶալինյանՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի հանրային կառավարման և հանրային ֆինանսների ամբիոնի դոցենտ
 Աննա ՂուշչյանՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի լեզուների և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնի դոցենտ
 Վահե ՍտեփանյանՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի իրավագիտության ամբիոնի պրոֆեսոր
 Վիրաբ ՎարդանյանՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի «Իրավագիտություն» մասնագիտությամբ առկա ուսուցմամբ ուսանող:
 Հայկ ՂազարյանՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի «Քաղաքագիտություն» մասնագիտությամբ առկա ուսուցմամբ ուսանող
 Նարինե ԳալոյանՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի «Կառավարում» մասնագիտությամբ առկա ուսուցմամբ ուսանող:

 

 

Ակադեմիայի ընդհանուր կառավարումն իրականացնում է «Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկը (այսուհետ` լիազոր մարմին)` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը և սույն կանոնադրությանը համապատասխան, ինքնակառավարման հիման վրա` միանձնյա ղեկավարման և կոլեգիալության սկզբունքների զուգակցմամբ, խորհրդի, գիտական խորհրդի և ռեկտորատի գործառույթների իրականացմամբ:

Ակադեմիայի կոլեգիալ կառավարման մարմինը խորհուրդն է, որի լիազորությունների ժամկետը 5 տարի է:

Խորհուրդը ձևավորվում է ակադեմիայի պրոֆեսորադասախոսական կազմի, ուսանողության, հիմնադրի և լիազոր մարմնի ներկայացուցիչներից:

Խորհրդի անդամների թիվը 20-ն է: Խորհրդի կազմը հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի ղեկավարը:

Խորհուրդն իր կազմից, բացի ուսանողության ներկայացուցիչներից, ընտրում է նախագահ: Խորհրդի նախագահը չի կարող լինել նույն բուհում հաստիքային աշխատող (դեկան, ամբիոնի վարիչ, դասախոս): Խորհրդի նախագահը նույն բուհում պահպանում է ժամավճարի սկզբունքով դասախոսելու իրավունքը:

Խորհրդի անգործության դեպքում լիազոր մարմնի ղեկավարը կարող է վաղաժամկետ դադարեցնել խորհրդի նախագահի լիազորությունները կամ լուծարել խորհուրդը:

Խորհրդի նիստերը գումարվում են տարեկան առնվազն մեկ անգամ: Դրանք համարվում են իրավազոր` խորհրդի անդամների առնվազն 2/3-ի մասնակցության դեպքում: Խորհրդի որոշումներն ընդունվում են խորհրդի անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ, եթե խորհուրդը դրա մասին այլ որոշում չի ընդունում: Արտահերթ նիստերը հրավիրվում են հիմնադրի, լիազոր մարմնի, ակադեմիայի գիտական խորհրդի, խորհրդի նախագահի կամ խորհրդի անդամների առնվազն 1/3-ի առաջարկությամբ:

Խորհուրդը`

ա) ընտրում է նախագահ,

բ) հաստատում է իր աշխատակարգը,

գ) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով մշակում ու հաստատում է ռեկտորի ընտրության կանոնակարգը և կազմակերպում ռեկտորի ընտրությունը,

դ) սահմանված կարգով մշակում և հաստատում է ակադեմիայի գործադիր մարմնի նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող մարմնի (այսուհետ` վերահսկողություն իրականացնող մարմին) ընտրության կարգն ու աշխատակարգը և կազմակերպում դրա անդամների ընտրությունը,

ե) քննարկում և սահմանված կարգով հիմնադրին է ներկայացնում առաջարկություններ ակադեմիայի կանոնադրության կամ դրանում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու վերաբերյալ,

զ) քննարկում և հաստատում է վերահսկողություն իրականացնող մարմնի տարեկան հաշվետվությունը,

է) վերահսկող մարմնի ներկայացմամբ` քննարկում է ակադեմիայի տարեկան գործունեության մասին ռեկտորի տարեկան հաշվետվությունը և հաստատում այն,

ը) քննարկում և հաստատում է ակադեմիայի բյուջեն:

Նորություններ