Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Գիտական խորհուրդ

     ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի գիտական խորհուրդը (այսուհետ՝ Գիտական խորհուրդ) ռեկտորի նախագահությամբ գործող ներկայացուցչական մարմին է:

    Գիտական խորհուրդն ընդունված կարգով քննարկում և լուծում է ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի (այսուհետ՝ Ակադեմիա) ուսումնական, գիտահետազոտական գործունեության, նյութատեխնիկական բազայի զարգացման, պլանավորման, կառավարման և կազմակերպման խնդիրները: Ընդունում է համապատասխան որոշումներ և լիազորությունների սահմաններում հսկում դրանց կատարման գործընթացը:

 Գիտական խորհրդի որոշումները ենթակա են պարտադիր կատարման Ակադեմիայի բոլոր կառուցվածքային ստորաբաժանումների, պաշտոնյաների, ծառայողների և ուսանողների համար:

  Գիտական խորհուրդն իր աշխատանքները կատարում է նիստերի միջոցով յուրաքանչյուր ամիս առնվազն մեկ անգամ:

 

ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ 

ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱԶՄԸ

 

Արսեն Լոքյան                                    

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի ռեկտոր,  հոգեբանության դոկտոր,(գիտական խորհրդի նախագահ), 

      Ամալյա Սարիբեկյան

 Տնտեսագիտության թեկնածու, պրոֆեսոր,

Հրանուշ Հակոբյան          

  Իրավագիտության ամբիոնի դոկտոր, պրոֆեսոր,

      Խաչատուր Բեզիրջյան  

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի լրացուցիչ և շարունակական կրթության գծով պրոռեկտոր, կենսա­բա­նա­կան գիտությունների թեկնածու,

      Գոռ Չատինյան    

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի գիտաուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր, տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ,

       Թերեզա Խեչոյան 

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի արտաքին կապերի գծով պրոռեկտոր,   

      Գորիուն Ադամյան  

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի վարչատնտեսական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր, տնտեսագիտության թեկնածու

      Հայկ Սարգսյան                                    

Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետի դեկան, տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր,

 

Արտակ Բաղդասարյան                        

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման բաժնի պետ, քաղաքագիտության թեկնածու,

Արմենակ Այվազյան                          

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի լեզուների և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնի վարիչ, տեխնիկական գիտությունների թեկնածու,

Մարիամ Մարգարյան                           

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի քաղաքական կառավարման և հանրային քաղաքականության ամբիոնի վարիչ, քաղաքագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր,

Վիլեն Խաչատրյան                         

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի  կառավարման  ամբիոնի վարիչ, տնտեսագիտության  թեկնածու,  դոցենտ,

Ռուբեն Աղուզումցյան                        

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի կառավարման հոգեբանության ամբիոնի վարիչ, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,

Արմեն Եզեկյան                                    

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի իրավագիտության ամբիոնի վարիչ, իրավագիտության թեկնածու, դոցենտ,

Լուսինե Զիլֆուղարյան                      

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի ուսումնամեթոդական վարչության պետ,

       Նաիրա Ղազարյան

 ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի ասպիրանտուրայի բաժնի պետ, փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու,

Ավետիս Գևորգյան

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի մասնագիտական կրթության որակի ապահովման բաժնի պետ, տնտեսագիտության թեկնածու,

      Հասմիկ Ստեփանյան

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի գիտական քարտուղար, իրավագիտության  թեկնածու, դոցենտ,

Գայանե Հովհաննիսյան

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի իրավախորհրդատու,

Լաուրա Պետրոսյան

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ, արհեստակցական կազմակերպության նախագահ, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,

        Արմեն Խաչատրյան

Ակադեմիայի ուսանողական խորհրդի նախագահ, մագիստրարտուրայի առկա ուսուցման 1622 թողարկման Քաղաքական կառավարման և հանրային քաղաքականության ամբիոնի մագիստրանտ,

        Նարեկ Խաչումյան

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի մագիստրատուրայի առկա ուսուցման 1622 թողարկման  Կառավարման ամբիոնի  մագիստրանտ

         Աիդա Մելքոնյան

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի մագիստրատուրայի առկա ուսուցման 1723 թողարկման Իրավագիտության ամբիոնի մագիստրանտ,

          Թագուհի Ծատինյան
 
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի մագիստրատուրայի առկա ուսուցման 1723 թողարկման Կառավարման հոգեբանության ամբիոնի մագիստրանտ,
 
       Արամ Կոստանյան
 
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի մագիստրատուրային առկա ուսուցման 1622 թողարկման Քաղաքական կառավարման և հանրային քաղաքականության ամբիոնի մագիստրանտ: