Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Գիտական խորհուրդ

     ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի գիտական խորհուրդը (այսուհետ՝ Գիտական խորհուրդ) ռեկտորի նախագահությամբ գործող ներկայացուցչական մարմին է:

    Գիտական խորհուրդն ընդունված կարգով քննարկում և լուծում է ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի (այսուհետ՝ Ակադեմիա) ուսումնական, գիտահետազոտական գործունեության, նյութատեխնիկական բազայի զարգացման, պլանավորման, կառավարման և կազմակերպման խնդիրները: Ընդունում է համապատասխան որոշումներ և լիազորությունների սահմաններում հսկում դրանց կատարման գործընթացը:

 Գիտական խորհրդի որոշումները ենթակա են պարտադիր կատարման Ակադեմիայի բոլոր կառուցվածքային ստորաբաժանումների, պաշտոնյաների, ծառայողների և ուսանողների համար:

  Գիտական խորհուրդն իր աշխատանքները կատարում է նիստերի միջոցով յուրաքանչյուր ամիս առնվազն մեկ անգամ:

ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ 

ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱԶՄԸ

Խաչատուր Ղազեյան 

ՀՀ ՊԿԱ ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար, գիտական խորհրդի նախագահ, տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, 

      Սոնա Պողոսյան

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի գիտական քարտուղար, գիտական խորհրդի նիստի քարտուղար, հոգեբ.գիտ. թեկնածու, դոցենտ,

     Սեդրակ Սիմոնյան

Վարչապետի աշխատակազմի սոցիալական հարցերի վարչության պետի տեղակալ,

      Թերեզա Խեչոյան

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի արտաքին կապերի գծով պրոռեկտոր,

     Գոռ Չատինյան   

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի գիտաուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր, տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ,

     Խաչատուր Բեզիրջյան

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի գիտության վարչության պետ, կենսաբանական գիտությունների թեկնածու,

      Գորիուն Ադամյան  

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի վարչատնտեսական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր, տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ,

      Լուսինե Զիլֆուղարյան

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի ուսումնամեթոդական վարչության պետ,

    Մարիամ Մարգարյան

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի քաղաքական կառավարման և հանրային քաղաքականության ամբիոնի վարիչ, քաղաքագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր,

     Լաուրա Պետրոսյան

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի կառավարման հոգեբանության ամբիոնի վարիչ,  հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,

         Արմենակ Այվազյան

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի ուսումնամեթոդական վարչության բաժնի պետ, տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,

     Վիլեն Խաչատրյան  

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի  կառավարման  ամբիոնի վարիչ, տնտեսագիտության  թեկնածու,   դոցենտ,

       Արմեն Եզեկյան 
 ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի իրավագիտության ամբիոնի վարիչ, իրավագիտության թեկնածու, դոցենտ,
 
       Նաիրա Ղազարյան
 ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի ասպիրանտուրայի բաժնի պետ, փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,
       
       Արտակ Բաղդասարյան
  ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի լրացուցիչ և շարունակական կրթության կենտրոնի ղեկավար, քաղաքագիտության         թեկնածու,
 
       Գայանե Հովհաննիսյան
   ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի որակի ապահովման կենտրոնի ղեկավար,
 
       Հասմիկ Նավասարդյան

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի արհեստակցական կազմակերպության նախագահ,

      Հասմիկ Ստեփանյան

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի հեռավար ուսուցման կենտրոնի ղեկավար, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,

     Անահիտ Հովհաննիսյան

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի անձնակազմի կառավարման և ընդհանուր բաժնի պետ,

    Հայկուհի Դավթյան

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի ուսանողական գիտական ընկերության նախագահ,

    Արփինե Առաքելյան

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի իրավագիտության ամբիոնի առկա ուսուցման ասպիրանտ,

    Լիլիթ Սյունի

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի պետական կառավարում և տեղական ինքնակառավարում 2026 թողարկման մագիստրանտ,

   Քրիստինա Ներկարարյան

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի քաղաքական կառավարման և հանրային    քաղաքականության ամբիոնի   2127 թողարկման մագիստրանտ,

   ՈՒԽ նախագահ Սերգեյ Հովհաննիսյան

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի իրավագիտության ամբիոնի առկա ուսուցման 2026 թողարկման մագիստրանտ,

  Ալլա Առաքելյան

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի կառավարման ամբիոնի առկա ուսուցման 1926 թողարկման մագիստրանտ,

  Աննա Մեսրոպյան

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի իրավագիտության ամբիոնի առկա ուսուցման  1926 թողարկման մագիստրանտ,