Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Գիտական խորհուրդ

     ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի գիտական խորհուրդը (այսուհետ՝ Գիտական խորհուրդ) ռեկտորի նախագահությամբ գործող ներկայացուցչական մարմին է:

    Գիտական խորհուրդն ընդունված կարգով քննարկում և լուծում է ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի (այսուհետ՝ Ակադեմիա) ուսումնական, գիտահետազոտական գործունեության, նյութատեխնիկական բազայի զարգացման, պլանավորման, կառավարման և կազմակերպման խնդիրները: Ընդունում է համապատասխան որոշումներ և լիազորությունների սահմաններում հսկում դրանց կատարման գործընթացը:

 Գիտական խորհրդի որոշումները ենթակա են պարտադիր կատարման Ակադեմիայի բոլոր կառուցվածքային ստորաբաժանումների, պաշտոնյաների, ծառայողների և ուսանողների համար:

  Գիտական խորհուրդն իր աշխատանքները կատարում է նիստերի միջոցով յուրաքանչյուր ամիս առնվազն մեկ անգամ:

ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ 

ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱԶՄԸ

Խաչատուր Ղազեյան 

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի ռեկտոր, տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ (գիտական խորհրդի նախագահ)

      Սոնա Պողոսյան

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի գիտական քարտուղար, գիտական խորհրդի նիստի քարտուղար, հոգեբ.գիտ. թեկնածու, դոցենտ

       Սեդրակ Սիմոնյան

Վարչապետի աշխատակազմի սոցիալական հարցերի վարչության պետի տեղակալ

       Գոռ Չատինյան   

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի գիտաուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր, տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ,

      Գորիուն Ադամյան  

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի տնտեսական գործունեության և ենթակառուցվածքների սպասարկման գծով պրոռեկտոր, տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ

      Խաչատուր Բեզիրջյան

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի ռեկտորի խորհրդական, կենսաբանական գիտությունների թեկնածու

     Թերեզա Խեչոյան

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի միջազգային համագործակցության և զարգացման կենտրոնի ղեկավար

   Գայանե Հովհաննիսյան 

 ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի որակի ապահովման կենտրոնի ղեկավար

   Արտակ Բաղդասարյան

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի լրացուցիչ և շարունակական կրթության կենտրոնի ղեկավար, քաղաքագիտության         թեկնածու

    Լուսինե Զիլֆուղարյան

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի ուսումնական գործընթացի կառավարման վարչության պետ 

   Հասմիկ Ստեփանյան

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի հեռավար ուսուցման կենտրոնի ղեկավար, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

  Վիլեն Խաչատրյան  

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի  կառավարման  ամբիոնի վարիչ, տնտեսագիտության  թեկնածու,   դոցենտ

  Արմեն Եզեկյան 

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի իրավագիտության ամբիոնի վարիչ, իրավագիտության թեկնածու, դոցենտ

    Մարիամ Մարգարյան

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի քաղաքական կառավարման և հանրային քաղաքականության ամբիոնի վարիչ, քաղաքագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր

     Լաուրա Պետրոսյան

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի կառավարման հոգեբանության, լեզուների և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնի վարիչ,  հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

     Արմենակ Այվազյան

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի գիտական գործունեության բաժնի պետ, տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

     Հասմիկ Նավասարդյան

 ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի արհեստակցական կազմակերպության նախագահ

     Անահիտ Հովհաննիսյան
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի անձնակազմի կառավարման և ընդհանուր բաժնի պետ

     Հայկուհի Դավթյան

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի ուսանողական գիտական ընկերության նախագահ

    Սերգեյ Հովհաննիսյան ՈՒԽ նախագահ

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի իրավագիտության ամբիոնի առկա ուսուցման մագիստրանտ

    Արփինե Առաքելյան

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի իրավագիտության ամբիոնի առկա ուսուցման ասպիրանտ

     Լիլիթ Սյունի

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի կառավարման ամբիոնի մագիստրանտ

    Քրիստինա Ներկարարյան

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի քաղաքական կառավարման և հանրային    քաղաքականության ամբիոնի  մագիստրանտ

     Ալլա Առաքելյան

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի կառավարման ամբիոնի առկա ուսուցման  մագիստրանտ

   Աննա Մեսրոպյան

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի իրավագիտության ամբիոնի առկա ուսուցման  մագիստրանտ