Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Ակադեմիայի խորհուրդ

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱԶՄԸ

 

Էդուարդ Աղաջանյան

ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար

Խորհրդի նախագահ

 

Խորհրդի կազմ` 

Արմեն Խուդավերդյան  Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ

 

2  Գարուշ Դավթյան  Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակի ղեկավար, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, խորհրդի անդամ
3  Սրբուհի Ղազարյան  ՀՀ վարչապետի խորհրդական, խորհրդի անդամ
 4  Լիանա Ղալթաղչյան  ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ, խորհրդի անդամ
 5  Նաիրի Սարգսյան  ՀՀ վարչապետի օգնական, խորհրդի անդամ
Վահան Պապիկյան  ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի գործերի կառավարչի պաշտոնակատար
 7  Արամ Մելքոնյան  ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի ծրագրերի փորձաքննության
վարչության պետ, տնտեսագիտական գիտությունների 
թեկնածու, խորհրդի անդամ
 8 Լուսինե Ալեքսանյան  ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի կադրերի և անձնակազմի կառավարման վարչության պետի պաշտոնակատար
 Սուսաննա Սահադյան  ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի ֆինանսական և հաշվապահական հաշվառման վարչության պետի պաշտոնակատար, խորհրդի անդամ
 10  Համազասպ Թորոսյան  ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի պաշտպանության, անվտանգության
և արդարադատության հարցերի վարչության պետ, խորհրդի անդամ
 11  Տիգրան Մուղնեցյան  ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի արտաքին կապերի վարչության  խորհրդական՝ կառուցվածքային ստորաբաժանումներում առանձին   գործառույթներ իրականացնող, խորհրդի քարտուղար
 12  Ռուբեն Աղուզումցյան  Կառավարման հոգեբանության ամբիոնի վարիչ, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր, խորհրդի անդամ
 13  Մարիամ Մարգարյան Քաղաքական կառավարման և հանրային քաղաքականության ամբիոնի վարիչ, քաղաքական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, խորհրդի անդամ
14   Աշոտ Զալինյան  Կառավարման ամբիոնի դոցենտ, տնտեսագիտական գիտությունների 
թեկնածու, դոցենտ, խորհրդի անդամ
 15  Վահե Ստեփանյան  Իրավագիտության ամբիոնի պրոֆեսոր, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, խորհրդի անդամ
 16  Աննա Ղուշչյան  Լեզուների և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնի դոցենտ, խորհրդի անդամ
 17  Մարիամ
Հաջի-Հակոբյան
 «Գլոբալ կառավարում և տարա­ծաշրջանային քաղաքականություն» կրթական ծրագրով առկա ուսուցման 1-ին կուրսի ուսանող, խորհրդի անդամ
18  Սիփան Կեսոյան  «Իրավագիտություն» մասնագիտության առկա ուսուցման 1-ին կուրսի ուսանող, խորհրդի անդամ
 19  Սոնա Ղազարյան  «Հանրային կառավարում» կրթական ծրագրով հեռակա ուսուցման 1-ին կուրսի ուսանող, խորհրդի անդամ

 

 

Ակադեմիայի կոլեգիալ կառավարման մարմինը խորհուրդն է, որի լիազորությունների ժամկետը 5 տարի է:

Խորհուրդը ձևավորվում է ակադեմիայի պրոֆեսորադասախոսական կազմի, ուսանողության, հիմնադրի և լիազոր մարմնի ներկայացուցիչներից:

Խորհրդի անդամների թիվը 20-ն է: Խորհրդի կազմը հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարը:

Խորհուրդն իր կազմից, բացի ուսանողության ներկայացուցիչներից, ընտրում է նախագահ: Խորհրդի նախագահը չի կարող լինել նույն բուհում հաստիքային աշխատող (դեկան, ամբիոնի վարիչ, դասախոս): Խորհրդի նախագահը նույն բուհում պահպանում է ժամավճարի սկզբունքով դասախոսելու իրավունքը:

Խորհրդի անգործության դեպքում լիազոր մարմնի ղեկավարը կարող է վաղաժամկետ դադարեցնել խորհրդի նախագահի լիազորությունները կամ լուծարել խորհուրդը:

Խորհրդի նիստերը գումարվում են տարեկան առնվազն մեկ անգամ: Դրանք համարվում են իրավազոր` խորհրդի անդամների առնվազն 2/3-ի մասնակցության դեպքում: Խորհրդի որոշումներն ընդունվում են խորհրդի անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ, եթե խորհուրդը դրա մասին այլ որոշում չի ընդունում: Արտահերթ նիստերը հրավիրվում են հիմնադրի, լիազոր մարմնի, ակադեմիայի գիտական խորհրդի, խորհրդի նախագահի կամ խորհրդի անդամների առնվազն 1/3-ի առաջարկությամբ:

Խորհուրդը`

ա) ընտրում է նախագահ,

բ) հաստատում է իր աշխատակարգը,

գ) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով մշակում ու հաստատում է ռեկտորի ընտրության կանոնակարգը և կազմակերպում ռեկտորի ընտրությունը,

դ) սահմանված կարգով մշակում և հաստատում է ակադեմիայի գործադիր մարմնի նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող մարմնի (այսուհետ` վերահսկողություն իրականացնող մարմին) ընտրության կարգն ու աշխատակարգը և կազմակերպում դրա անդամների ընտրությունը,

ե) քննարկում և սահմանված կարգով հիմնադրին է ներկայացնում առաջարկություններ ակադեմիայի կանոնադրության կամ դրանում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու վերաբերյալ,

զ) քննարկում և հաստատում է վերահսկողություն իրականացնող մարմնի տարեկան հաշվետվությունը,

է) վերահսկող մարմնի ներկայացմամբ` քննարկում է ակադեմիայի տարեկան գործունեության մասին ռեկտորի տարեկան հաշվետվությունը և հաստատում այն,

ը) քննարկում և հաստատում է ակադեմիայի բյուջեն: