Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Ակադեմիայի խորհուրդ

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱԶՄԸ

 

 

 

 

Խորհրդի կազմ` 

Արսեն Թորոսյան ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար, Խորհրդի նախագահ

 

2  Սրբուհի Ղազարյան   ՀՀ վարչապետի խորհրդական, Խորհրդի անդամ
3   Նաիրի Սարգսյան  ՀՀ վարչապետի օգնական, Խորհրդի անդամ
 4  Լիանա Ղալթաղչյան  ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ, Խորհրդի անդամ
 5  Լիլիթ Ալեքսանյան  Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամ, Խորհրդի անդամ
Վաչե Քալաշյան Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակի ղեկավարի տեղակալ, Խորհրդի անդամ
 7 Սեդրակ Սիմոնյան  ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի սոցիալական հարցերի վարչության պետի տեղակալ, Խորհրդի անդամ
 8 Արամ Մելքոնյան  ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի ծրագրերի փորձաքննության
վարչության պետ,  Խորհրդի անդամ
 Լուսինե Ալեքսանյան  ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի կադրերի և անձնակազմի կառավարման վարչության պետ, Խորհրդի անդամ
 10  Սուսաննա Սահադյան  ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի ֆինանսական և հաշվապահական հաշվառման վարչության պետ-գլխավոր հաշվապահ, Խորհրդի անդամ
 11  Համազասպ Թորոսյան  ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի պետաիրավական վարչության պետ, Խորհրդի անդամ
 12  Տիգրան Մուղնեցյան  ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի արտաքին կապերի վարչության  խորհրդական՝ կառուցվածքային ստորաբաժանումներում առանձին   գործառույթներ համակարգող, Խորհրդի քարտուղար
 13  Ռուբեն Աղուզումցյան  Կառավարման հոգեբանության ամբիոնի վարիչ, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր, Խորհրդի անդամ
14    Մարիամ Մարգարյան  Քաղաքական կառավարման և հանրային քաղաքականության ամբիոնի վարիչ, քաղաքական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, Խորհրդի անդամ
 15   Աշոտ Զալինյան  Կառավարման ամբիոնի դոցենտ, տնտեսագիտության թեկնածու,  Խորհրդի անդամ
 16 Աննա Ղուշչյան Լեզուների և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնի դոցենտ,  Խորհրդի անդամ
 17 Զինաիդա Սնխչյան  ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի  «Քաղաքագիտություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի մագիստրանտ,  Խորհրդի անդամ
18 Սերգեյ Հովհաննիսյան   ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի  «Իրավագիտություն» մասնագիտության 1-ին կուրսի մագիստրանտ, Խորհրդի անդամ
 19  Թամարա Սարգսյան   ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի «Հոգեբանություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի մագիստրանտ , Խորհրդի անդամ       
20  Էդգար Մովսեսյան  ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի «Կառավարում» մասնագիտության 2-րդ կուրսի մագիստրանտ, Խորհրդի անդամ                                                                                                       

   

 

Ակադեմիայի կոլեգիալ կառավարման մարմինը Խորհուրդն է, որի լիազորությունների ժամկետը 5 տարի է:

Խորհուրդը ձևավորվում է Ակադեմիայի պրոֆեսորադասախոսական կազմի, ուսանողության, հիմնադրի և լիազոր մարմնի ներկայացուցիչներից:

Խորհրդի անդամների թիվը 20-ն է: Խորհրդի կազմը հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարը:

Խորհուրդն իր կազմից, բացի ուսանողության ներկայացուցիչներից, ընտրում է նախագահ: Խորհրդի նախագահը չի կարող լինել նույն բուհում հաստիքային աշխատող (դեկան, ամբիոնի վարիչ, դասախոս): Խորհրդի նախագահը նույն բուհում պահպանում է ժամավճարի սկզբունքով դասախոսելու իրավունքը:

Խորհրդի անգործության դեպքում լիազոր մարմնի ղեկավարը կարող է վաղաժամկետ դադարեցնել Խորհրդի նախագահի լիազորությունները կամ լուծարել Խորհուրդը:

Խորհրդի նիստերը գումարվում են տարեկան առնվազն մեկ անգամ: Դրանք համարվում են իրավազոր` Խորհրդի անդամների առնվազն 2/3-ի մասնակցության դեպքում: Խորհրդի որոշումներն ընդունվում են Խորհրդի անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ, եթե Խորհուրդը դրա մասին այլ որոշում չի ընդունում: Արտահերթ նիստերը հրավիրվում են հիմնադրի, լիազոր մարմնի, Ակադեմիայի գիտական խորհրդի, Խորհրդի նախագահի կամ Խորհրդի անդամների առնվազն 1/3-ի առաջարկությամբ:

Խորհուրդը`

ա) ընտրում է նախագահ,

բ) հաստատում է իր աշխատակարգը,

գ) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով մշակում ու հաստատում է ռեկտորի ընտրության կանոնակարգը և կազմակերպում ռեկտորի ընտրությունը,

դ) սահմանված կարգով մշակում և հաստատում է Ակադեմիայի գործադիր մարմնի նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող մարմնի (այսուհետ` վերահսկողություն իրականացնող մարմին) ընտրության կարգն ու աշխատակարգը և կազմակերպում դրա անդամների ընտրությունը,

ե) քննարկում և սահմանված կարգով հիմնադրին է ներկայացնում առաջարկություններ Ակադեմիայի կանոնադրության կամ դրանում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու վերաբերյալ,

զ) քննարկում և հաստատում է վերահսկողություն իրականացնող մարմնի տարեկան հաշվետվությունը,

է) վերահսկող մարմնի ներկայացմամբ` քննարկում է Ակադեմիայի տարեկան գործունեության մասին ռեկտորի տարեկան հաշվետվությունը և հաստատում այն,

ը) քննարկում և հաստատում է Ակադեմիայի բյուջեն: