Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Մագիստրատուրայի բաժին

 

Արմենակ Յուրիկի Այվազյան

մագիստրատուրայի բաժնի պետ, 

                                                                              տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

 

Բաժնի  նպատակներն ու խնդիրները

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի ուսումնամեթոդական վարչության մագիստրատուրայի բաժնի հիմնական գործառույթը` ուսումնական գործընթացի կազմակերպումն ու բարելավումն է, ուսուցման գործընթացի կազմակերպման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի մշակումը, փաստաթղթային վարումը, ուսումնական գործընթացի ժամանակացույցի կատարման ամենօրյա հսկումը: Մագիստրատուրայի բաժինը կազմակերպում է նաև առկա և հեռակա ուսուցումների դասացուցակների կազմում, մագիստրանտների հաճախումների հսկում, քննաշրջանների և ակադեմիական պարտքերի մարման քննաշրջանների աշխատանքների  կազմակերպում, քննաշրջանների հաշվետվություն­ների կազմում: Մագիստրատուրայի բաժինը տրամադրում է տեղեկատվություն սովորողների կողմից ներկայացված վերականգնումների, տեղափոխությունների և այլ դիմումների վերաբերյալ: Կազմակերպում է   մագիստրոսական թեզի նախապատրաստական աշխատանքները ու ավարտական փաստաթղթերի պատրաստումը և հանձնումը:

 

Հեռ.`010  22-89-75

Էլ.փոստ`  armenak.ayvazyan@paara.am,   armenak-ayvazyan@rambler.ru