Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Լեզուների եվ ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոն

Արմենակ Յուրիկի Այվազյան

լեզուների և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնի վարիչ,

տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

 

Պատմություն

 Լեզուների և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնը (նախկինում՝ Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոն) հիմնադրվել է 2002 թվականին: Այն ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի կարևորագույն կառուցվածքային հիմնական ուսումնագիտական ստորաբաժանումներից մեկն է։ 2002-2009 թվականների ընթացքում ամբիոնը ղեկավարել է տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր Յուրիկ Արմենակի Այվազյանը: 2009թ. հոկտեմբերի 19-ից Լեզուների և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնի ղեկավարը տեխնիկական գիտությունների թեկնածու Արմենակ Յուրիկի Այվազյանն է:

   Գործունեության հիմնական ուղղությունները

 Ամբիոնը՝

1.ակադեմիայում բոլոր մասնագիտությունների գծով սովորող ուսանողների համար հաստատված ուսումնական պլանների շրջանակներում կազմակերպում է իրենց համար անհրաժեշտ ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների և օտար լեզուների դասընթացներ,

2.ակտիվ մասնակցություն է ունենում ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի շրջանակներում իրականացվող վերապատրաստման ծրագրերին՝ վերապատրաստվողների համար ապահովելով որակյալ ուսուցում համապատասխան թեմաների շրջանակներում:

  Ուսուցում

Լեզուների և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնի դասավանդման և գիտակրթական ծրագրերի իրականացման հիմքում ընկած են պետական ու միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան պատրաստված ծրագրեր՝ հաշվի առնելով կառավարման գործունեության ոլորտում գործող պրակտիկան, գիտության վերջին նվաճումները, նոր ուսումնական մեթոդները և ինովացիոն ձեռքբերումները։

 

Լեզուների և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնի կողմից դասավանդվող առարկաներ

 

Դասընթացի անվանումը

Դասախոս

1 Համակարգչային հմտություններ

Արմենակ Այվազյան

Աննա Ղուշչյան

2 Մասնագիտական օտար լեզու` անգլերեն

Նունե Դաքեսյան

Լուսինե Գրիգորյան

Լիլիթ Սիմոնյան

3 Մասնագիտական օտար լեզու` ֆրանսերեն

Սիրանուշ Մանուկյան

4 Ինովացիոն տեխնոլոգիաները պետական

կառավարման համակարգում

Արմենակ Այվազյան

5 Տեղեկատավական տեխնոլոգիաներ

և էլեկտրոնային կառավարում

Արմենակ Այվազյան

 

 Ուսումնական գործընթացը պատշաճ իրականացնելու համար ամբիոնի ակտիվ մասնակցությամբ հաճախ կազմակերպվում են հանդիպումներ, կլոր սեղաններ, համաժողովներ: Ամբիոնի գիտամանկավարժական գործունեության հիմնական նպատակը  բոլոր ուսանողների, ասպիրանտների և հացորդների համար բարձրակարգ ուսուցում ապահովելն է, որը հնարավորություն կտա իրենց մասնագիտական գործունեությամբ ինտեգրվել կառավարման և մյուս ոլորտներում առկա խնդիրների լուծման գործընթացին։

   Գիտահետազոտական աշխատանքներ        

Ամբիոնի գործունեության ողջ ժամանակահատ­վածում իրականացվել և ներկայումս էլ իրականացվում է համակողմանի և լայնածավալ գիտական գործունեություն: Մասնավորապես, պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնակցությամբ հրատարակվում են իրավունքի տարբեր ճյուղերին և ինստիտուտներին վերաբերող դասագրքեր, ուսումնական ձեռնարկներ, գիտական հոդվածներ։ Ամբիոնի դասախոսները հաճախ մասնակցում են ներպետական և միջազգային գիտաժողովների, սեմինարների, հանդես են գալիս զեկուցումներով, ինչպես նաև պարբերաբար տպագրում են գիտական հոդվածներ «Հանրային կառավարում» գիտական հանդեսում:

   Համագործակցություն

Ամբիոնը համագործակցում է մի շարք բուհերի, պետական մարմինների և մասնավոր կազմակերպությունների հետ: Մասնավորապես, ուսումնական և գիտական բազմաթիվ հարցերի շուրջ համագործակցություն է իրականացվում ինչպես հայրենական, այնպես էլ միջազգային տարբեր առաջատար ուսումնական հաստատությունների հետ:

  Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմ

Ամբիոնի գործունեության հիմքում ընկած է նրա պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի երկար տարիների դասախոսական գործունեությունը  ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների և  լեզուների տարբեր ճյուղերում և ոլորտներում: Ամբիոնի աշխատակազմը հիմնականում ընդգրկում է փորձառու և հմուտ մասնագետներ:

  Արդյունք

Իրավագիտության, հանրային կառավարման, կառավարման, քաղաքագիտության և հոգեբանության մագիստրոսների համար անհրաժեշտ ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների և լեզուների իմացություն, ինչի արդյունքում նրանց մեծ մասը մասնագիտական գիտելիքները ներդնում է պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում աշխատանքի անցնելիս:

 

Հեռ.` 010 22-89-75

Էլ.փոստ`  armenak.ayvazyan@paara.am,   armenak-ayvazyan@rambler.ru