Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

«ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» մագիստրոսական կրթական ծրագիր

 

«Կառավարման հոգեբանություն» մագիստրոսական կրթական ծրագրի («ԿՀ» ՄԿԾ ) դիմորդները ընդունելության մրցույթին կարող են մասնակցել՝ ունենալով առնվազն բակալավրի աստիճան:

«Կառավարման հոգեբանություն» մագիստրոսական կրթական ծրագիրն (դասիչ՝ 031301.007) իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի (այսուհետ՝ Ակադեմիա) «Կառավարման» ամբիոնում՝ աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան, պետական կրթական չափորոշիչներին ու մեթոդական ցուցումներին համապատասխան մասնագետներ պատրաստելու նպատակով:

«ԿՀ» ՄԿԾ-ի նպատակը բխում է ՀՀ ՊԿԱ առաքելությանից՝ համաձայն որի՝ Կառավարման հոգեբանություն մասնագիտությունը պատրաստում է բարձրագույն մասնագիտական որակավորմամբ (մագիստրոսի որակավորմամբ) հոգեբան մասնագետներ հանրային և մասնավոր հատվածի կառավարման համակարգի պահանջներին համապատասխան վարչակառավարչական, քաղաքական, սոցիալական, տնտեսական ոլորտների համար: Համաձայն ՈԱՇ-ի 7-րդ կետի պահանջների իրականացվում է կառավարման հոգեբանության ոլորտի գիտական և կիրառական հետազոտական աշխատանքներ:

 «ԿՀ» ՄԿԾ -ի առաքելությունը

Պատրաստել կառավարման հոգեբանության ոլորտի միջազգային չափանիշներին համապատասխան մասնագետներ, ինչը կնպաստի Հայաստանի Հանրապետությունում կառավարման հոգեբանության ոլորտի զարգացմանը:

 

ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ  ՑԱՆԿ

 1. Քաղաքականության տեսություն
 2. Կառավարման տեսության արդի հիմնախնդիրները
 3. Մասնագիտական օտար լեզու
 4. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և էլեկտրոնային կառավարում
 5. Ժամանակակից հոգեբանության հիմնահարցեր
 6. Հոգեբանական հետազոտությունների մեթոդաբանական հիմունքներ
 7. Անձի հիմնախնդիրը ժամանակակից տեսություններում
 8. Մշակութաբանություն
 9. Անձնակազմի հոգեբանական կառավարում
 10. Կիրառական սոցիալական հոգեբանություն
 11. Ստեղծարար կառավարում
 12. Քաղաքական գործունեության հոգեբանություն
 13. Կառավարման հոգեբանություն
 14. Կոնֆլիկտների կառավարման հոգեբանություն
 15. Մասնագիտական գործունեության հոգեֆիզիոլոգիական հիմունքները
 16. Հոգեբանական ինքնակարգավորման մեթոդներ
 17. Խմբային գործունեության հոգեբանական կառավարում
 18. Կազմակերպչական հոգեբանական խորհրդատվություն
 19. Մաթեմատիկական մեթոդները հոգեբանության մեջ
 20. Մասնագիտական զարգացման հոգեբանություն
 21. Անձնակազմի ընտրության և համալրման հոգեբանություն
 22. Գործնական հաղորդակցման հոգեբանություն և էթիկա
 23. Կառավարչական որոշումների ընդունման հոգեբանություն
 24. Ղեկավարի հոգեբանական կոմպենտետություն
 25. Ներազդեցության հոգեբանություն
 26. Կազմակերպության PR-ի և գովազդի հոգեբանություն
 27. Իմիջի հոգեբանություն
 28. Սոցիալ-հոգեբանական մարզումներ
 29. Աշխատանքային մոտիվացիայի զարգացման հոգեբանություն

 

Տարեկան ուսման վճարը՝ 450 000 ՀՀ դրամ

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել՝ երկուշաբթի-ուրբաթ, ժամը՝ 9։00-18։00

Կրթական ծրագրի պատասխանատու, ՀՀ ՊԿԱ փաստաթղթեր ընդունող հանձնաժողովի անդամ՝
Լիլիթ Բդոյան, (093) 377 727

Ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար՝ Աննա Ղուշչյան, (091) 496 269