Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Գիտական գործունեության բաժին

Արմենակ Այվազյան

գիտական գործունեության բաժնի պետ,

տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

 

Բաժնի նպատակներն ու խնդիրները.

Գիտական գործունեության բաժինը համակարգում է ասպիրանտների, հայցորդների և դոկտորանտների հետ տարվող աշխատանքները, կազմակերպում նրանց ուսումնական գործընթացը: Պատրաստում է գիտամանկավարժական կադրեր իրավագիտական, տնտեսագիտական, քաղաքագիտական, հոգեբանական գիտությունների գծով:

բաժնի գործառույթները՝

էլ. փոստ` armenak.ayvazyan@paara.amaspirantura@paara.am

Հեռ.` 010 22-97-37

 

 

Նորություններ

2022-2023 ուսումնական տարվա առկա ուսուցմամբ մագիստրոսի կրթական ծրագրով ընդունվածների հետ պայմանագրերը կնքվում են…