Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Կարգեր

Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի ներքին կարգապահական կանոններ
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի ամբիոնների կանոնադրություն
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի ամբիոնի վարիչի պաշտոնի անձնագիր
 Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի ամբիոնների վարիչների ընտրության կարգ
 «Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա» ՊՈԱԿ-ում և «Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտակրթական միջազգային կենտրոն» հիմնարկում հեռավար ուսուցման ձևով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի աշխատողների անձնական գործը վարելու կարգ
Ուսանողների հեռացման, ազատման և վերականգնման կարգ
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի որակի ապահովման հայեցակարգ
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայում քննությունների և ստուգարքների արդյունքների բողոքարկման կարգ
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայում մագիստրոսական թեզերի նախապատրաստման և կազմակերպման կանոնակարգ
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի ուսանողական խորհրդի կանոնադրություն
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայում ուսանողների գիտելիքների հսկման և գնահատման կարգ
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի վարքագծի կանոնագիրք
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայում սովորողի ակադեմիական շարժունության կարգ 
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի ռազմավարական ծրագրի մշակման կարգ
Ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման փորձագիտական զեկույցում նշված թերությունների վերացման գործողությունների՝ Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի կողմից հաստատված ծրագիր և ժամանակացույց
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի մագիստրատուրայի ընդունելության քննության և հարցազրույցի անցկացման
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի մագիստրատուրայի ընդունելության կազմակերպման
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի ուսանողական նպաստների և պետական կրթաթոշակների տրամադրման
 

 

 

 

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի անձնակազմի կառավարման բաժնի
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի ասպիրանտուրայի բաժնի
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի գիտատեխնիկական գրադարանի
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի ընդհանուր բաժնի
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի մասնագիտական կրթության որակի ապահովման բաժնի
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի միջազգային համագործակցության և արտաքին կապեր բաժնի
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի ուսումնամեթոդական վարչության
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման բաժնի
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի տեղեկատվական համակարգերի սպասարկման և զարգացման բաժնի
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապեր բաժնի
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի տնտեսական բաժնի
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի ֆինանսատնտեսական և հաշվապահական հաշվառման վարչության
 ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի ուսանողական գիտական ընկերության
 ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի հեռավար ուսուցման կենտրոնի