Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Կարգեր

«Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության ռեկտորի ընտրության կանոնակարգ
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի ռեկտորատի աշխատակարգ
 Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի ամբիոնների վարիչների ընտրության կարգ
 Կրթական ծրագրերի մշտադիտարկման, կրթական ծրագրերի պարբերական վերանայման եվ վերահաստատման կարգեր
 «Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա» ՊՈԱԿ-ում և «Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտակրթական միջազգային կենտրոն» հիմնարկում հեռավար ուսուցման ձևով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի աշխատողների անձնական գործը վարելու կարգ
Ուսանողների հեռացման, ազատման և վերականգնման կարգ
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի որակի ապահովման հայեցակարգ
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայում քննությունների և ստուգարքների արդյունքների բողոքարկման կարգ
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայում մագիստրոսական թեզերի նախապատրաստման և կազմակերպման կանոնակարգ
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի ուսանողական խորհրդի կանոնադրություն
 Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի մագիստրոսի կրթական ծրագրով սովորողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման և քննությունների կազմակերպման
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի բարեվարքության կանոնակարգ
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայում սովորողի ակադեմիական շարժունության կարգ
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի ռազմավարական ծրագրի մշակման կարգ
Ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման փորձագիտական զեկույցում նշված թերությունների վերացման գործողությունների՝ Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի կողմից հաստատված ծրագիր և ժամանակացույց
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի մագիստրատուրայի ընդունելության քննության և հարցազրույցի անցկացման
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի մագիստրատուրայի ընդունելության կազմակերպման
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի 2020-2021 ուսումնական տարվա  մագիստրատուրայի ընդունելության կազմակերպման ժամանակավոր կարգ
«Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունում ուսանողների նպաստների ձևով ուսման վճարի փոխհատուցման (լրիվ կամ մասնակի (զեղչ)), պետական և ներբուհական կրթաթոշակների տրամադրման կարգ
 Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայում պրոֆեսորադասախոսական կազմի կողմից ուսումնական, ուսումնամեթոդական, գիտահետազոտական եվ այլ աշխատանքների կատարման վրա ծախսվող ժամանակի պլանավորման եվ հաշվառման նորմերը
«Հայաստանի  Հանրապետության պետական կառավարման  ակադեմիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության գիտական խորհրդի՝ Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի որակի ապահովման մշտական հանձնաժողովի ա շ խ ա տ ա կ ա ր գ
«Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա»  պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունում հեռավար ուսուցման հարթակի տեղեկատվական բազայի օգտագործման կարգ
«Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության բենչմարքինգի (առաջավոր փորձի համեմատական վերլուծություն) և դրա իրագործման ընթացակարգը հաստատելու մասին
 «Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունում առցանց քննությունների անցկացման ժամանակավոր կարգ
«Հայաստանի  Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության միջազգայնացման հայեցակարգ
 Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի ներքին կարգապահական կանոններ
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի ամբիոնների տարեկան հաշվետվությունների ձևաչափ
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունում կրթական գործընթացի բարելավմանն ուղղված հարցումների կազմակերպման և անցկացման կարգ
 Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա պետական ոչ առևտրային կազմակերպության մարդկային ռեսուրսների կառավարման հայեցակարգ
«Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունում գիտական կադրերի որակավորման չափանիշները և տարակարգերը» և «Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության գիտական աշխատողների ատեստավորման անցկացման կարգ» 
 Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայում լրացուցիչ մասնագիտական կրթության համակարգի զարգացման ռազմավարության հայեցակարգ
« Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունում ամփոփիչ ատեստավորման գնահատականի լրացուցիչ քննարկման և բողոքարկման կարգ
«Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունում ասպիրանտուրայի ընդունելության, դոկտորանտուրայի և հայցորդության ձևակերպման կարգ
«Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունում ասպիրանտուրայի ընդունելության մասնագիտական քննության ընթացակարգային պահանջները

«Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության գիտատեխնիկական գրադարանից օգտվելու կարգ

 

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի անձնակազմի կառավարման և ընդհանուր բաժնի
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի գիտության վարչության 
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի գիտատեխնիկական գրադարանի
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի  որակի ապահովման կենտրոնի
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի միջազգային համագործակցության և արտաքին կապեր բաժնի
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի ուսումնամեթոդական վարչության
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի լրացուցիչ և շարունակական կրթության կենտրոնի
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի տեղեկատվական համակարգերի սպասարկման և զարգացման բաժնի
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապեր բաժնի
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի տնտեսական բաժնի
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի ֆինանսատնտեսական և հաշվապահական հաշվառման վարչության
 ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի հեռավար ուսուցման բաժնի
ՀՀ պետական կառավարման  ակադեմիայի ուսանողական գիտական ընկերության
 Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի ամբիոնների 
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի արհեստակցական կազմակերպության