Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Կառավարում

   

      2017-2018 ուս. տարվա առարկայական հարցաշարեր

1. «Արտաքին աուդիտ» առարկայի հարցաշար
2. «Գանձապետական համակարգի կառավարման հիմնախնդիրները» առարկայի հարցաշար
3.  «Գիտական հետազոտությունների մեթոդաբանություն» առարկայի հարցաշար 
4. «Դրամավարկային քաղաքականության արդի հիմնախնդիրները» առարկայի հարցաշար
5. «Ծախսեր-արդյունք վերլուծություն» առարկայի հարցաշար
6. «Կառավարչական որոշումների ընդունում» առարկայի հարցաշար
7. «Կառավարչական վերլուծություն» առարկայի հարցաշար
8. «Ճգնաժամային կառավարում» առարկայի հարցաշար        (Համլետ Մաթևոսյան)
9. «Մենեջմենթի արդի հիմնախնդիրները» առարկայի հարցաշար
10.  «Նորամուծությունների և ներդրումների կառավարման արդի հիմնախնդիրները» առարկայի հարցաշար
11.  «Մակրոտնտեսական կարգավորման արդի հիմնախնդիրները» առարկայի հարցաշար
12.  «Հանրային ֆինանսների կառավարման արդի հիմնախնդիրները» առարկայի հարցաշար 
13.   «Ներքին աուդիտ» առարկայի հարցաշար
14. «Պետական գույքի կառավարում» առարկայի հարցաշար
15.  «Պետական կառավարման հիմնախնդիրներ» առարկայի հարցաշար
16. «Տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման արդի հիմնախնդիրները » առարկայի հարցաշար
17.  «Կորպորատիվ ֆինանսներ» առարկայի հարցաշար
18.  «Մասնագիտական օտար լեզու» առարկայի հարցաշար
19.  «Հանրային ծառայության համակարգը ՀՀ-ում» առարկայի հարցաշար «Իրավագիտություն» մասնագիտության համար
20.  «Հանրային ծառայության համակարգը ՀՀ-ում» առարկայի հարցաշար 
21.   «Ռազմավարական կառավարման արդի հիմնախնդիրները» առարկայի հարցաշար
22.  «Էկոնոմետրիկա» առարկայի հարցաշար
23.    «Իրավական ակտերի մշակման մեթոդաբանություն» առարկայի հարցաշար
24.  «Կայուն զարգացման հիմնախնդիրներ» առարկայի հարցաշար
25.  «Տնտեսության պետական կարգավորման հիմնախնդիրները» առարկայի հարցաշար
26.  «Ֆինանսական շուկայի պետական կարգավորման հիմնախնդիրները» առարկայի հարցաշար
27.  «Զբոսաշրջության մենեջմենթ» առարկայի հարցաշար
30.  «Զբոսաշրջության տնտեսագիտություն» առարկայի հարցաշար
31.   «Հայաստանի զբոսաշրջության ոլորտի ռեսուրսների կառավարում» առարկայի հարցաշար
32.  «Հանրային քաղաքականության վերլուծություն» առարկայի հարցաշար
 33.  «Մարդկային ռեսուրսների կառավարում» առարկայի հարցաշար
 34.  «Զբոսաշրջության մարկետինգ» առարկայի հարցաշար
35.   «Ռազմավարական կառավարում» առարկայի հարցաշար
36.  «Ապահովագրական ընկերությունների կառավարման հիմնախնդիրները» առարկայի հարցաշար
37.  «Ապահովագրական գործի կազմակերպման առանձնահատկությունները» առարկայի հարցաշարյ
38.  «Ռիսկերի գնահատում և անդերռայթինգ» առարկայի հարցաշար
39.   «Ֆինանսական շուկայի հիմնախնդիրները» առարկայի հարցաշար
40.   «Ճգնաժամային կառավարում» առարկայի հարցաշար         (Մարինե Առաքելյան)
41.  «Ներդրումների պետական կարգավորում» առարկայի հարցաշար
42. «Զբոսաշրջության ոլորտի ֆինանսների կառավարում» առարկայի հարցաշար
43. «Զբոսաշրջության քաղաքականության վերլուծություն» առարկայի հարցաշար
44. «Մարդկային ռեսուրսների կառավարումը զբոսաշրջության ոլորտում» առարկայի հարցաշար
45. «Գործարար հաղորդակցությունը և էթիկան զբոսաշրջության ոլորտում» առարկայի հարցաշար
46. «Սպառողի վարքագիծ/հոգեբանություն/և բրենդինգ» առարկայի հարցաշար
47. «Զբոսաշրջային կենտրոնների /դեստինացիաների/կառավարում» առարկայի հարցաշար

 

 

      2016-2017 ուս. տարվա առարկայական հարցաշարեր

1. «Անձնակազմի կառավարում» առարկայի հարցաշար
2. «Արտաքին աուդիտ» առարկայի հարցաշար
3. «Բանկային գործի կառավարում» առարկայի հարցաշար
4. «Գանձապետական համակարգի կառավարում» առարկայի հարցաշար
5. «Դրամավարկային քաղաքականություն» առարկայի հարցաշար
6. «Ծախսեր-արդյունք վերլուծություն» առարկայի հարցաշար
7. «Կառավարչական որոշումների ընդունման տեսություն» առարկայի հարցաշար
8. «Կառավարչական վերլուծություն» առարկայի հարցաշար
9. «Ճգնաժամային կառավարում» առարկայի հարցաշար
10. «Հանրային քաղաքականության վերլուծություն» առարկայի հարցաշար
11 «Մենեջմենթ» առարկայի հարցաշար
12. «Նորամուծությունների և ներդրումների կառավարում» առարկայի հարցաշար
13. «Մակրոտնտեսական կարգավորում» առարկայի հարցաշար
14.  «Հանրային ֆինանսների կառավարում» առարկայի հարցաշար Հ. Ավետիսյան
15. «Ներքին աուդիտ» առարկայի հարցաշար
16. «Պետական գնումների կառավարում» առարկայի հարցաշար
17. «Ֆինանսական վերլուծություն» առարկայի հարցաշար
18. «Վիճակագրություն» առարկայի հարցաշար
19. «Պետական գույքի կառավարում» առարկայի հարցաշար
20. «Պետական կառավարման տեսություն» առարկայի հարցաշար
21. «Տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման արդի հիմնախնդիրները » առարկայի հարցաշար
22. «Տնտեսագիտական մտածելակերպ» առարկայի հարցաշար
23. «Պետական կառավարումը գլոբալացման պայմաններում» առարկայի հարցաշար
24. «Կորպորատիվ ֆինանսներ» առարկայի հարցաշար
25. «Մասնագիտական օտար լեզու» առարկայի հարցաշար
26. «Դիվանագիտական և գործարար էտիկետ» առարկայի հարցաշար 
27. «Գիտական հետազոտությունների մեթոդաբանություն» առարկայի հարցաշար 
28. «Հանրային ծառայության համակարգը ՀՀ-ում» առարկայի հարցաշար «Իրավագիտություն» մասնագիտության համար
29. «Ռազմավարական կառավարում» առարկայի հարցաշար
30. «Էկոնոմետրիկա» առարկայի հարցաշար
31. «Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ» առարկայի հարցաշար
32. «Ֆինանսական շուկայի պետական կարգավորում» առարկայի հարցաշար
 33. «Կայուն զարգացման հիմնախնդիրներ» առարկայի հարցաշար
 34.  «Բյուջեների պլանավորում» առարկայի հարցաշար
35.   «Հարկաբյուջետային կառավարում» առարկայի հարցաշար
36. «Հանրային ծառայության համակարգը ՀՀ-ում» առարկայի հարցաշար  (դաս. Մ.Բադալյան)
37. «Տնտեսագիտության հիմունքներ» առարկայի հարցաշար
38. «Հարկաբյուջետային քաղաքականություն» առարկայի հարցաշար
39.  «Տնտեսության պետական կարգավորում » առարկայի հարցաշար
40.   «Իրավական ակտերի մշակման մեթոդաբանություն» առարկայի հարցաշար
41.    «Կայուն զարգացման հիմնախնդիրներ»առարկայի հարցաշար

Նորություններ