Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Կառավարում

   

            2018-2019 ուս. տարվա առարկայական հարցաշարեր

      

1. «Գանձապետական համակարգի կառավարման հիմնախնդիրները» առարկայի հարցաշար 2018-2019
2.  «Արտակարգ իրավիճակների ճգնաժամային կառավարում» առարկայի  հարցաշար2018-2019
3.  «Հանրային կառավարման հիմնախնդիրները» առարկայի հարցաշար2018-2019
4. «Դրամավարկային քաղաքականության արդի հիմնախնդիրները» առարկայի հարցաշար 2018-2019
5. «Ծախսեր-արդյունք վերլուծություն» առարկայի հարցաշար 2018-2019
6. «Կառավարչական որոշումների ընդունման տեսություն» առարկայի հարցաշար 2018-2019 
7. «Արտաքին աուդիտ» առարկայի հարցաշար 2018-2019
8. «Ճգնաժամային կառավարում» առարկայի հարցաշար2018-2019     (Համլետ Մաթևոսյան)
9. «Մենեջմենթի արդի հիմնախնդիրները» առարկայի հարցաշար2017-2018
10.  «Նորամուծությունների և ներդրումների կառավարման արդի հիմնախնդիրները» առարկայի հարցաշար2018-2019
11.  «Մակրոտնտեսական կարգավորման արդի հիմնախնդիրները» առարկայի հարցաշար2018-2019 
12.  «Հանրային ֆինանսների կառավարման արդի հիմնախնդիրները» առարկայի հարցաշար2018-2019
13.   «Ներքին աուդիտ» առարկայի հարցաշար2018-2019
14. «Պետական գույքի կառավարում» առարկայի հարցաշար2018-2019
15.  «Կառավարչական հաշվառում եվ վերլուծություն» առարկայի հարցաշար2018-2019
16. «Տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման արդի հիմնախնդիրները » առարկայի հարցաշար2018-2019
17.  «Կորպորատիվ ֆինանսներ» առարկայի հարցաշար2018-2019 (Գ. Միքայելյան)
18.  «Մասնագիտական օտար լեզու» առարկայի հարցաշար2018-2019   Թ. Խեչոյան
19.  «Ֆինանսական շուկայի պետական կարգավորման հիմնախնդիրները» առարկայի հարցաշար2018-2019
20.  «Մարդկային ռեսուրսների կառավարում» առարկայի  հարցաշար2018-2019
21.   «Ռազմավարական կառավարման արդի հիմնախնդիրները» առարկայի հարցաշար 2018-2019
22.  «Էկոնոմետրիկա» առարկայի հարցաշար2017-2018
23.    «Իրավական ակտերի մշակման մեթոդաբանություն» առարկայի հարցաշար2018-2019
24.  «Կայուն զարգացման հիմնախնդիրներ» առարկայի հարցաշար2018-2019 (Գ. Գսպոյան)
25.  «Տնտեսության պետական կարգավորման հիմնախնդիրները» առարկայի հարցաշար2017-2018
26.  «Հակակոռուպցիոն պետական քաղաքականություն» առարկայի հարցաշար2018-2019
27.  «Զբոսաշրջության մենեջմենթ» առարկայի հարցաշար2017-2018
30.  «Զբոսաշրջության տնտեսագիտություն» առարկայի հարցաշար2017-2018
31.   «Հայաստանի զբոսաշրջության ոլորտի ռեսուրսների կառավարում» առարկայի հարցաշար2017-2018
32.  «Հանրային քաղաքականության վերլուծություն» առարկայի հարցաշար2018-2019 
 33.  «Մարդկային ռեսուրսների կառավարում» առարկայի հարցաշար 2018-2019
 34.  «Զբոսաշրջության մարկետինգ» առարկայի հարցաշար2017-2018
35.   «Ռազմավարական կառավարում» առարկայի հարցաշար2017-2018
36.  «Ապահովագրական ընկերությունների կառավարման հիմնախնդիրները» առարկայի հարցաշար2017-2018
37.  «Ապահովագրական գործի կազմակերպման առանձնահատկությունները» առարկայի հարցաշար2017-2018
38.  «Ռիսկերի գնահատում և անդերռայթինգ» առարկայի հարցաշար2017-2018
39.   «Ֆինանսական շուկայի հիմնախնդիրները» առարկայի հարցաշար2017-2018
40.   «Ճգնաժամային կառավարում» առարկայի հարցաշար 2017-2018        (Մարինե Առաքելյան)
41.  «Ներդրումների պետական կարգավորում» առարկայի հարցաշար2017-2018
42. «Զբոսաշրջության ոլորտի ֆինանսների կառավարում» առարկայի հարցաշար2017-2018
43. «Զբոսաշրջության քաղաքականության վերլուծություն» առարկայի հարցաշար2017-2018
44. «Մարդկային ռեսուրսների կառավարումը զբոսաշրջության ոլորտում» առարկայի հարցաշար2017-2018
45. «Գործարար հաղորդակցությունը և էթիկան զբոսաշրջության ոլորտում» առարկայի հարցաշար2017-2018
46. «Սպառողի վարքագիծ/հոգեբանություն/և բրենդինգ» առարկայի հարցաշար2017-2018
47. «Զբոսաշրջային կենտրոնների /դեստինացիաների/կառավարում» առարկայի հարցաշար2017-2018
48.  
49.  «Հարկաբյուջետային կառավարում»առարկայի հարցաշար (ՀՖԿ) կրթական ծրագրի համար2018-2019
50.  «Հարկաբյուջետային կառավարում» առարկայի հարցաշար (ՀԿ) կրթական ծրագրի համար 2018-2019
51.  «Կառավարման արդի հիմնախնդիրները»առարկայի հարցաշար (ՀԿ) և (ՀՖԿ) կրթական ծրագրերի համար2018-2019
52.  «Կառավարման արդի հիմնախնդիրները»առարկայի հարցաշար «Իրավագիտություն» մասնագիտության համար2018-2019
53.  «Գիտական հետազոտությունների մեթոդաբանություն» առարկայի հարցաշար 2018-2019 Խ. Բեզիրջյան
54.  «Գիտական հետազոտությունների մեթոդաբանություն» առարկայի հարցաշար 2018-2019Գ. Գսպոյան
55.  «Ծրագրի և քաղաքականության գնահատում, մոնիթորինգ» առարկայի հարցաշար 2018-2019

  56.    «Համայնքների զարգացման ծրագրեր եվ հիմնախնդիրներ» առարկայի հարցաշար 2018-2019    

  57.    «Վարչատարածքային միավորների արդյունավետ կառավարման հիմնախնդիրները» առարկայի հարցաշար              2018-2019

   58.  «Զբոսաշրջության ռիսկերի եվ ճգնաժամերի կառավարում» առարկայի հարցաշար 2018-2019

   59. «Գործարար զբոսաշրջություն եվ փառատոների կառավարում» առարկայի հարցաշար2018-2019

   60. «Գործարար հաղորդակցությունը և էթիկան զբոսաշրջության ոլորտում» առարկայի հարցաշար2018-2019

   61. «Զբոսաշրջության ոլորտի ներդրումների կառավարում» առարկայի հարցաշար2018-2019

  62. «Զբոսաշրջության ռիսկերի եվ ճգնաժամերի կառավարում» առարկայի հարցաշար2018-2019

  63. «Զբոսաշրջության պրոդուկտի /արդյունքի/ մշակում» առարկայի հարցաշար2018-2019

 64. «Կայուն զբոսաշրջություն» առարկայի հարցաշար2018-2019

 65. «Համայնքային ծառայությունների մատուցման կազմակերպումը եվ կառավարումը» առարկայի հարցաշար

 66. «Հյուրանոցների ջերմային եվ սպա կենտրոնների կառավարում» առարկայի հարցաշար2018-2019

67. «Բյուջեների պլանավորում» առարկայի հարցաշար2018-2019.

68. «Մասնագիտական օտար լեզու» առարկայի հարցաշար2018-2019

 

  

      2017-2018 ուս. տարվա առարկայական հարցաշարեր

1. «Արտաքին աուդիտ» առարկայի հարցաշար
2. «Գանձապետական համակարգի կառավարման հիմնախնդիրները» առարկայի հարցաշար
3.  «Գիտական հետազոտությունների մեթոդաբանություն» առարկայի հարցաշար 
4. «Դրամավարկային քաղաքականության արդի հիմնախնդիրները» առարկայի հարցաշար
5. «Ծախսեր-արդյունք վերլուծություն» առարկայի հարցաշար
6. «Կառավարչական որոշումների ընդունում» առարկայի հարցաշար
7. «Կառավարչական վերլուծություն» առարկայի հարցաշար
8. «Ճգնաժամային կառավարում» առարկայի հարցաշար        (Համլետ Մաթևոսյան)
9. «Մենեջմենթի արդի հիմնախնդիրները» առարկայի հարցաշար
10.  «Նորամուծությունների և ներդրումների կառավարման արդի հիմնախնդիրները» առարկայի հարցաշար
11.  «Մակրոտնտեսական կարգավորման արդի հիմնախնդիրները» առարկայի հարցաշար
12.  «Հանրային ֆինանսների կառավարման արդի հիմնախնդիրները» առարկայի հարցաշար 
13.   «Ներքին աուդիտ» առարկայի հարցաշար
14. «Պետական գույքի կառավարում» առարկայի հարցաշար
15.  «Պետական կառավարման հիմնախնդիրներ» առարկայի հարցաշար
16. «Տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման արդի հիմնախնդիրները » առարկայի հարցաշար
17.  «Կորպորատիվ ֆինանսներ» առարկայի հարցաշար
18.  «Մասնագիտական օտար լեզու» առարկայի հարցաշար
19.  «Հանրային ծառայության համակարգը ՀՀ-ում» առարկայի հարցաշար «Իրավագիտություն» մասնագիտության համար
20.  «Հանրային ծառայության համակարգը ՀՀ-ում» առարկայի հարցաշար 
21.   «Ռազմավարական կառավարման արդի հիմնախնդիրները» առարկայի հարցաշար
22.  «Էկոնոմետրիկա» առարկայի հարցաշար
23.    «Իրավական ակտերի մշակման մեթոդաբանություն» առարկայի հարցաշար
24.  «Կայուն զարգացման հիմնախնդիրներ» առարկայի հարցաշար
25.  «Տնտեսության պետական կարգավորման հիմնախնդիրները» առարկայի հարցաշար
26.  «Ֆինանսական շուկայի պետական կարգավորման հիմնախնդիրները» առարկայի հարցաշար
27.  «Զբոսաշրջության մենեջմենթ» առարկայի հարցաշար
30.  «Զբոսաշրջության տնտեսագիտություն» առարկայի հարցաշար
31.   «Հայաստանի զբոսաշրջության ոլորտի ռեսուրսների կառավարում» առարկայի հարցաշար
32.  «Հանրային քաղաքականության վերլուծություն» առարկայի հարցաշար
 33.  «Մարդկային ռեսուրսների կառավարում» առարկայի հարցաշար
 34.  «Զբոսաշրջության մարկետինգ» առարկայի հարցաշար
35.   «Ռազմավարական կառավարում» առարկայի հարցաշար
36.  «Ապահովագրական ընկերությունների կառավարման հիմնախնդիրները» առարկայի հարցաշար
37.  «Ապահովագրական գործի կազմակերպման առանձնահատկությունները» առարկայի հարցաշարյ
38.  «Ռիսկերի գնահատում և անդերռայթինգ» առարկայի հարցաշար
39.   «Ֆինանսական շուկայի հիմնախնդիրները» առարկայի հարցաշար
40.   «Ճգնաժամային կառավարում» առարկայի հարցաշար         (Մարինե Առաքելյան)
41.  «Ներդրումների պետական կարգավորում» առարկայի հարցաշար
42. «Զբոսաշրջության ոլորտի ֆինանսների կառավարում» առարկայի հարցաշար
43. «Զբոսաշրջության քաղաքականության վերլուծություն» առարկայի հարցաշար
44. «Մարդկային ռեսուրսների կառավարումը զբոսաշրջության ոլորտում» առարկայի հարցաշար
45. «Գործարար հաղորդակցությունը և էթիկան զբոսաշրջության ոլորտում» առարկայի հարցաշար
46. «Սպառողի վարքագիծ/հոգեբանություն/և բրենդինգ» առարկայի հարցաշար
47. «Զբոսաշրջային կենտրոնների /դեստինացիաների/կառավարում» առարկայի հարցաշար

 

 

      2016-2017 ուս. տարվա առարկայական հարցաշարեր

1. «Անձնակազմի կառավարում» առարկայի հարցաշար
2. «Արտաքին աուդիտ» առարկայի հարցաշար
3. «Բանկային գործի կառավարում» առարկայի հարցաշար
4. «Գանձապետական համակարգի կառավարում» առարկայի հարցաշար
5. «Դրամավարկային քաղաքականություն» առարկայի հարցաշար
6. «Ծախսեր-արդյունք վերլուծություն» առարկայի հարցաշար
7. «Կառավարչական որոշումների ընդունման տեսություն» առարկայի հարցաշար
8. «Կառավարչական վերլուծություն» առարկայի հարցաշար
9. «Ճգնաժամային կառավարում» առարկայի հարցաշար
10. «Հանրային քաղաքականության վերլուծություն» առարկայի հարցաշար
11 «Մենեջմենթ» առարկայի հարցաշար
12. «Նորամուծությունների և ներդրումների կառավարում» առարկայի հարցաշար
13. «Մակրոտնտեսական կարգավորում» առարկայի հարցաշար
14.  «Հանրային ֆինանսների կառավարում» առարկայի հարցաշար Հ. Ավետիսյան
15. «Ներքին աուդիտ» առարկայի հարցաշար
16. «Պետական գնումների կառավարում» առարկայի հարցաշար
17. «Ֆինանսական վերլուծություն» առարկայի հարցաշար
18. «Վիճակագրություն» առարկայի հարցաշար
19. «Պետական գույքի կառավարում» առարկայի հարցաշար
20. «Պետական կառավարման տեսություն» առարկայի հարցաշար
21. «Տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման արդի հիմնախնդիրները » առարկայի հարցաշար
22. «Տնտեսագիտական մտածելակերպ» առարկայի հարցաշար
23. «Պետական կառավարումը գլոբալացման պայմաններում» առարկայի հարցաշար
24. «Կորպորատիվ ֆինանսներ» առարկայի հարցաշար
25. «Մասնագիտական օտար լեզու» առարկայի հարցաշար
26. «Դիվանագիտական և գործարար էտիկետ» առարկայի հարցաշար 
27. «Գիտական հետազոտությունների մեթոդաբանություն» առարկայի հարցաշար 
28. «Հանրային ծառայության համակարգը ՀՀ-ում» առարկայի հարցաշար «Իրավագիտություն» մասնագիտության համար
29. «Ռազմավարական կառավարում» առարկայի հարցաշար
30. «Էկոնոմետրիկա» առարկայի հարցաշար
31. «Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ» առարկայի հարցաշար
32. «Ֆինանսական շուկայի պետական կարգավորում» առարկայի հարցաշար
 33. «Կայուն զարգացման հիմնախնդիրներ» առարկայի հարցաշար
 34.  «Բյուջեների պլանավորում» առարկայի հարցաշար
35.   «Հարկաբյուջետային կառավարում» առարկայի հարցաշար
36. «Հանրային ծառայության համակարգը ՀՀ-ում» առարկայի հարցաշար  (դաս. Մ.Բադալյան)
37. «Տնտեսագիտության հիմունքներ» առարկայի հարցաշար
38. «Հարկաբյուջետային քաղաքականություն» առարկայի հարցաշար
39.  «Տնտեսության պետական կարգավորում » առարկայի հարցաշար
40.   «Իրավական ակտերի մշակման մեթոդաբանություն» առարկայի հարցաշար
41.    «Կայուն զարգացման հիմնախնդիրներ»առարկայի հարցաշար

Նորություններ

Սեպտեմբերի 13-ին  ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի ռեկտոր Արսեն Լոքյանը հյուրընկալեց գերմանական….