Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Կառավարում

2020-2021 ուս. տարվա առարկայական հարցաշարեր

 
1. «Աշխատանքի եվ սոցիալական ապահովության իրավունք» առարկայի հարցաշար
2.  «Արտակարգ իրավիճակների ճգնաժամային կառավարում» առարկայի  հարցաշար
3.  «Հանրային կառավարման հիմնախնդիրները» առարկայի հարցաշար
4. «Դրամավարկային քաղաքականության արդի հիմնախնդիրները» առարկայի հարցաշար
5.  «Արտաքին աուդիտ» առարկայի հարցաշար 
6.   «Մակրոտնտեսական կարգավորման արդի հիմնախնդիրները» առարկայի հարցաշար
7.  «Իրավական ակտերի մշակման մեթոդաբանություն» առարկայի հարցաշար
8.  «Բյուջետային գործընթացի կառավարում» առարկայի հարցաշար
9.   «Կառավարման արդի հիմնախնդիրները»առարկայի հարցաշար (ՀԿ) (ՀՖԿ)(ՊԿՏԻ) կրթական ծրագրերի համար
10.    «Պետական գույքի կառավարման հիմնախնդիրները» առարկայի հարցաշար
11.     «Հանրային ծառայության համակարգը ՀՀ-ում» առարկայի հարցաշար
12. «Համայնքների զարգացման ծրագրեր եվ հիմնախնդիրներ» առարկայի հարցաշար
13.  «Կառավարչական հաշվառում» առարկայի հարցաշար
14.  «Կառավարչական որոշումների ընդունման տեսություն (ՀԿ և ՄՌԿ)» առարկայի հարցաշար
15.     «Հանրային քաղաքականության վերլուծություն» առարկայի հարցաշար
16.   «Հարկաբյուջետային կառավարում» առարկայի հարցաշար (ՀԿ) կրթական ծրագրի համար
17. «Հարկաբյուջետային կառավարում»առարկայի հարցաշար (ՀՖԿ) կրթական ծրագրի համար
18.   «Մարդկային ռեսուրսների կառավարում» առարկայի հարցաշար
19. «Ռազմավարական կառավարման արդի հիմնախնդիրները» առարկայի հարցաշար
20.    «Վարչատարածքային միավորների արդյունավետ կառավարման հիմնախնդիրները» առարկայի      հարցաշար   
21.     «Տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման արդի հիմնախնդիրները » առարկայի հարցաշար
22.    «Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ» առարկայի հարցաշար
23.     «Պետական գնումների և վերահսկողության մեխանիզմներ» առարկայի հարցաշար Կ.Բրուտյան
24.  «Պետական գնումների և վերահսկողության մեխանիզմներ» առարկայի հարցաշար Վ.Պապիկյան
25.   «Վարչարարության հիմունքներ» առարկայի հարցաշար
26.   «Հակակոռուպցիոն պետական քաղաքականություն» առարկայի հարցաշար
27.    «Համայնքային ծառայությունների մատուցման կազմակերպումը և կառավարումը»առարկայի հարցաշար  Մ.Սահակյան
30.   «Ներքին աուդիտ» առարկայի հարցաշար
31.  «Ֆինանսատնտեսական ճգնաժամերի կառավարման հիմնախնդիրները» առարկայի հարցաշար
32.  «ֆինանսների կառավարման արդի հիմնախնդիրները» առարկայի հարցաշար
 33.   «Աշխատանքային օրենսդրություն» առարկայի հարցաշար
 34.   «Մարդկային ռեսուրսների կառավարում» առարկայի հարցաշար
35.    «Կադրային քաղաքականությունը հանրային կառավարման համակարգում» առարկայի հարցաշար
36.    «Կառավարման արդի հիմնախնդիրները»առարկայի հարցաշար Վ.Հովհաննիսյան
37.  «Առաջնորդություն» առարկայի հարցաշար
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.   
50.    
51.     
52.
53.
54.
55.
   

2019-2020 ուս. տարվա առարկայական հարցաշարեր

 
1. «Աշխատանքի եվ սոցիալական ապահովության իրավունք» առարկայի հարցաշար
2.  «Արտակարգ իրավիճակների ճգնաժամային կառավարում» առարկայի  հարցաշար
3.  «Հանրային կառավարման հիմնախնդիրները» առարկայի հարցաշար
4. «Դրամավարկային քաղաքականության արդի հիմնախնդիրները» առարկայի հարցաշար
5.  «Արտաքին աուդիտ» առարկայի հարցաշար 
6.   «Նորամուծությունների և ներդրումների կառավարման արդի հիմնախնդիրները» առարկայի հարցաշար
7.   «Մակրոտնտեսական կարգավորման արդի հիմնախնդիրները» առարկայի հարցաշար
8.  «Հանրային ֆինանսների կառավարման արդի հիմնախնդիրները» առարկայի հարցաշար
9.  «Ներքին աուդիտ» առարկայի հարցաշար
10.  «Բանկային գործ» առարկայի հարցաշար
11.     «Իրավական ակտերի մշակման մեթոդաբանություն» առարկայի հարցաշար
12.   «Բյուջետային գործընթացի կառավարում» առարկայի հարցաշար
13.  «Գիտական հետազոտությունների մեթոդաբանություն» առարկայի հարցաշար 
14.   «Կառավարման արդի հիմնախնդիրները»առարկայի հարցաշար (ՀԿ) (ՀՖԿ)(ՊԿՏԻ) կրթական ծրագրերի համար
15.   «Կորպորատիվ ֆինանսների կառավարում» առարկայի հարցաշար
16.   «Պետական գույքի կառավարման հիմնախնդիրները» առարկայի հարցաշար
17. «Հանրային ծառայության համակարգը ՀՀ-ում» առարկայի հարցաշար
18.  «Կառավարման տեսության արդի հիմնախնդիրները» առարկայի հարցաշար(ՄՌԿ,ԳՎ և ԿՀ )կրթական ծրագրերի համար
19.  «Տնտեսական զարգացման վարկանիշերը և համաթվերը» առարկայի հարցաշար
20.  «Համայնքների զարգացման ծրագրեր եվ հիմնախնդիրներ» առարկայի հարցաշար
21.    «Աշխատանքային օրենսդրություն» առարկայի հարցաշար
22.   «Գիտական հետազոտությունների մեթոդաբանություն» (ՄՌԿ) առարկայի հարցաշար
23.     «Էկոնոմետրիկա» առարկայի հարցաշար
24.   «Գանձապետական համակարգի կառավարման հիմնախնդիրները» առարկայի հարցաշար
25.   «Ծախսեր-արդյունք վերլուծություն» առարկայի հարցաշար
26.   «Կադրային գործավարության իրավական ապահովում» առարկայի հարցաշար
27.   «Կադրային քաղաքականությունը հանրային կառավարման համակարգում» առարկայի հարցաշար
30.   «Կայուն զարգացման հիմնախնդիրներ» առարկայի հարցաշար
31.    «Կառավարչական հաշվառում եվ վերլուծություն» առարկայի հարցաշար
32.   «Կառավարչական որոշումների ընդունման տեսություն» առարկայի հարցաշար
 33.   «Կորպորատիվ մշակույթ, թիմակազմավորում և խմբային դինամիկա» առարկայի հարցաշար
 34.  «Հակակոռուպցիոն պետական քաղաքականություն» առարկայի հարցաշար
35.   «Համայնքային ծառայությունների մատուցման կազմակերպումը և կառավարումը»առարկայի հարցաշար 
36.   «Հանրային քաղաքականության վերլուծություն» առարկայի հարցաշար
37.   «Հարկաբյուջետային կառավարում» առարկայի հարցաշար (ՀԿ) կրթական ծրագրի համար
38.   «Հարկաբյուջետային կառավարում»առարկայի հարցաշար (ՀՖԿ) կրթական ծրագրի համար
39.    «Մարդկային ռեսուրսների կառավարում» առարկայի հարցաշար
40.    «Ներդրումների պետական կարգավորում» առարկայի հարցաշար
41.    «Ռազմավարական կառավարման արդի հիմնախնդիրները» առարկայի հարցաշար
42.    «Վարչատարածքային միավորների արդյունավետ կառավարման հիմնախնդիրները» առարկայի      հարցաշար   
43.    «Տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման արդի հիմնախնդիրները » առարկայի հարցաշար
44. «Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ» առարկայի հարցաշար
45.    «Ֆինանսական շուկայի պետական կարգավորման հիմնախնդիրները» առարկայի հարցաշար
46. «Ֆինանսատնտեսական ճգնաժամերի կառավարման հիմնախնդիրները» առարկայի հարցաշար
47. «Անձնակազմի համալրում (ռեկրուտինգ), տաղանդների ներգրավում» առարկայի հարցաշար
48.    «Կոնֆլիկտների կառավարում» առարկայի հարցաշար
49.     «Կորպորատիվ մշակույթ, թիմակազմավորում եվ խմբային դինամիկա» առարկայի հարցաշար
50. «Մարդկային ռեսուրսների կառավարման մարքեթինգ» առարկայի հարցաշար  
51.    «Պետական գնումների և վերահսկողության մեխանիզմներ» առարկայի հարցաշար Կ.Բրուտյան  
52. «Պետական գնումների և վերահսկողության մեխանիզմներ» առարկայի հարցաշար Վ.Պապիկյան
53.
54.
55.
       

            2018-2019 ուս. տարվա առարկայական հարցաշարեր

1. «Գանձապետական համակարգի կառավարման հիմնախնդիրները» առարկայի հարցաշար 2018-2019
2.  «Արտակարգ իրավիճակների ճգնաժամային կառավարում» առարկայի  հարցաշար2018-2019
3.  «Հանրային կառավարման հիմնախնդիրները» առարկայի հարցաշար2018-2019
4. «Դրամավարկային քաղաքականության արդի հիմնախնդիրները» առարկայի հարցաշար 2018-2019
5. «Ծախսեր-արդյունք վերլուծություն» առարկայի հարցաշար 2018-2019
6. «Կառավարչական որոշումների ընդունման տեսություն» առարկայի հարցաշար 2018-2019 
7. «Արտաքին աուդիտ» առարկայի հարցաշար 2018-2019
8. «Ճգնաժամային կառավարում» առարկայի հարցաշար2018-2019     (Համլետ Մաթևոսյան)
9. «Մենեջմենթի արդի հիմնախնդիրները» առարկայի հարցաշար2017-2018
10.  «Նորամուծությունների և ներդրումների կառավարման արդի հիմնախնդիրները» առարկայի հարցաշար2018-2019
11.  «Մակրոտնտեսական կարգավորման արդի հիմնախնդիրները» առարկայի հարցաշար2018-2019 
12.  «Հանրային ֆինանսների կառավարման արդի հիմնախնդիրները» առարկայի հարցաշար2018-2019
13.  «Ներքին աուդիտ» առարկայի հարցաշար2018-2019
14. «Պետական գույքի կառավարում» առարկայի հարցաշար2018-2019
15.  «Կառավարչական հաշվառում եվ վերլուծություն» առարկայի հարցաշար2018-2019
16. «Տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման արդի հիմնախնդիրները » առարկայի հարցաշար2018-2019
17.  «Կորպորատիվ ֆինանսներ» առարկայի հարցաշար2018-2019 (Գ. Միքայելյան)
18.  «Մասնագիտական օտար լեզու» առարկայի հարցաշար2018-2019   Թ. Խեչոյան
19.  «Ֆինանսական շուկայի պետական կարգավորման հիմնախնդիրները» առարկայի հարցաշար2018-2019
20.  «Մարդկային ռեսուրսների կառավարում» առարկայի  հարցաշար2018-2019
21.   «Ռազմավարական կառավարման արդի հիմնախնդիրները» առարկայի հարցաշար 2018-2019
22.  «Էկոնոմետրիկա» առարկայի հարցաշար2017-2018
23.    «Իրավական ակտերի մշակման մեթոդաբանություն» առարկայի հարցաշար2018-2019
24.  «Կայուն զարգացման հիմնախնդիրներ» առարկայի հարցաշար2018-2019 (Գ. Գսպոյան)
25.  «Տնտեսության պետական կարգավորման հիմնախնդիրները» առարկայի հարցաշար2017-2018
26.  «Հակակոռուպցիոն պետական քաղաքականություն» առարկայի հարցաշար2018-2019
27.  «Զբոսաշրջության մենեջմենթ» առարկայի հարցաշար2017-2018
30.  «Զբոսաշրջության տնտեսագիտություն» առարկայի հարցաշար2017-2018
31.   «Հայաստանի զբոսաշրջության ոլորտի ռեսուրսների կառավարում» առարկայի հարցաշար2017-2018
32.  «Հանրային քաղաքականության վերլուծություն» առարկայի հարցաշար2018-2019 
 33.  «Մարդկային ռեսուրսների կառավարում» առարկայի հարցաշար 2018-2019
 34.  «Զբոսաշրջության մարկետինգ» առարկայի հարցաշար2017-2018
35.  «Ռազմավարական կառավարում» առարկայի հարցաշար2017-2018
36.  «Ապահովագրական ընկերությունների կառավարման հիմնախնդիրները» առարկայի հարցաշար2017-2018
37.  «Ապահովագրական գործի կազմակերպման առանձնահատկությունները» առարկայի հարցաշար2017-2018
38.  «Ռիսկերի գնահատում և անդերռայթինգ» առարկայի հարցաշար2017-2018
39.   «Ֆինանսական շուկայի հիմնախնդիրները» առարկայի հարցաշար2017-2018
40.   «Ճգնաժամային կառավարում» առարկայի հարցաշար 2017-2018        (Մարինե Առաքելյան)
41.  «Ներդրումների պետական կարգավորում» առարկայի հարցաշար2017-2018
42. «Զբոսաշրջության ոլորտի ֆինանսների կառավարում» առարկայի հարցաշար2017-2018
43. «Զբոսաշրջության քաղաքականության վերլուծություն» առարկայի հարցաշար2017-2018
44. «Մարդկային ռեսուրսների կառավարումը զբոսաշրջության ոլորտում» առարկայի հարցաշար2017-2018
45. «Գործարար հաղորդակցությունը և էթիկան զբոսաշրջության ոլորտում» առարկայի հարցաշար2017-2018
46. «Սպառողի վարքագիծ/հոգեբանություն/և բրենդինգ» առարկայի հարցաշար2017-2018
47. «Զբոսաշրջային կենտրոնների /դեստինացիաների/կառավարում» առարկայի հարցաշար2017-2018
48.  «Բյուջետային գործընթացի կառավարում» առարկայի հարցաշար 2018-2019
49.  «Հարկաբյուջետային կառավարում»առարկայի հարցաշար (ՀՖԿ) կրթական ծրագրի համար2018-2019
50.  «Հարկաբյուջետային կառավարում» առարկայի հարցաշար (ՀԿ) կրթական ծրագրի համար 2018-2019
51.  «Կառավարման արդի հիմնախնդիրները»առարկայի հարցաշար (ՀԿ) և (ՀՖԿ) կրթական ծրագրերի համար2018-2019
52.  «Կառավարման արդի հիմնախնդիրները»առարկայի հարցաշար «Իրավագիտություն» մասնագիտության համար2018-2019
53.  «Գիտական հետազոտությունների մեթոդաբանություն» առարկայի հարցաշար 2018-2019 Խ. Բեզիրջյան
54.  «Գիտական հետազոտությունների մեթոդաբանություն» առարկայի հարցաշար 2018-2019Գ. Գսպոյան
55.  «Ծրագրի և քաղաքականության գնահատում, մոնիթորինգ» առարկայի հարցաշար 2018-2019

  56.    «Համայնքների զարգացման ծրագրեր եվ հիմնախնդիրներ» առարկայի հարցաշար 2018-2019

  57.    «Վարչատարածքային միավորների արդյունավետ կառավարման հիմնախնդիրները» առարկայի հարցաշար              2018-2019

   58.  «Զբոսաշրջության ռիսկերի եվ ճգնաժամերի կառավարում» առարկայի հարցաշար 2018-2019

   59. «Գործարար զբոսաշրջություն եվ փառատոների կառավարում» առարկայի հարցաշար2018-2019

   60. «Գործարար հաղորդակցությունը և էթիկան զբոսաշրջության ոլորտում» առարկայի հարցաշար2018-2019

   61. «Զբոսաշրջության ոլորտի ներդրումների կառավարում» առարկայի հարցաշար2018-2019

  62. «Զբոսաշրջության ռիսկերի եվ ճգնաժամերի կառավարում» առարկայի հարցաշար2018-2019

  63. «Զբոսաշրջության պրոդուկտի /արդյունքի/ մշակում» առարկայի հարցաշար2018-2019

 64. «Կայուն զբոսաշրջություն» առարկայի հարցաշար2018-2019

 65. «Համայնքային ծառայությունների մատուցման կազմակերպումը եվ կառավարումը» առարկայի հարցաշար

 66. «Հյուրանոցների ջերմային եվ սպա կենտրոնների կառավարում» առարկայի հարցաշար2018-2019

67. «Բյուջեների պլանավորում» առարկայի հարցաշար2018-2019.

68. «Մասնագիտական օտար լեզու» առարկայի հարցաշար2018-2019

    

Նորություններ

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի և «Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ» հակակոռուպցիոն կենտրոնի կողմից համատեղ կազմակերպված «Հակակոռուպցիոն ակադեմիա» դասընթացը հասավ վերջնագծին…