Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Նոր գրքեր

2020 թվականին ստացած գրքերի ցուցակ

   
 1. Խմբ՝ Շահբազյան Վ․, Տեղական ինքնակառավարումը Հայաստանում (2018թ․), Գիրք 11, Եր․։ Ասողիկ, 2019
 2. Յու Մ. Սուվարյան, Վ Ա Սարգսյան, Ա Ս Սուվարյան, Հանրային կառավարման մեթոդաբանական հիմնախնդիրներ, Եր․։ ՀՀ ԳԱԱ, «Գիտություն», 2019
 3. Զալինյան Ա, Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունների պետական կառավարման առանձնահատկությունները։ Մենագրություն․, Եր․։ Էդիթ Պրինտ, 2019
 4. Արմեն Ա., Տուն տիտանաց, «Երզնկայ» հրատ., Աքոր, 2020թ․
 5. Ալաջաջյան Ս, Մայրամուտ, Լոս Անճելես, 2019թ․
 6. Վարդանյան Կ․, Պայթյուններ Թուրքիայում և ․․․ոչ միայն․ ASALA-ն ներսից, Եր․, Տիգրան Մեծ, 2018թ.
 7. Մելիքյան Ռ, Միջազգային քաղաքական գործընթացներ,ուսումնամեթոդական ձեռնարկ Եր․, Հեղ․ հրատ․, 2020թ.
 8. Մելիքյան Ռ․, Միջազգային քաղաքական հաղորդակցությունների հիմնախնդիրները տեղեկատվական անվտանգության հարացույցում, Եր․, Հեղ․ հրատ․, 2020թ.
 9. Կարապետյան Լ Վ, Կարապետյան Յու, Սոցիալական պաշտպանության արդի հիմնախնդիրները / Դասախոսություններ , Եր․, Հեղ․ հրատ․, 2019թ․
 10. Պոլ Հեյնե, Պիտեր Բոտկե, Դեյվիդ Պրիչիտկո , Տնտեսագիտական մտածելակերպ․ գիրք երրորդ, Եր․, Էդիթ Պրինտ, 2011թ․, 308 էջ
 11. Զալինյան Ա, Եդիգարյան Վ., Կառավարման և ինքնակառավարման մշակույթ։ Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Եր․, ՊԿԱ, 2017թ․
 12. Տեղական ինքնակառավարումը Հայաստանում (2019թ․), Գիրք 12 /խմբ․՝ Վ․ Շահբազյանի, Եր․, 2020թ․
 13. Տեղական ինքնակառավարման տարեկան ինդեքս (ՏԻՍԻ), Հայաստան (2019) Գիրք 4, խմբ․՝ Վ․ Շահբազյանի, Եր․, 2020թ․
 14. Կրթության արդի հիմնախնդիրները։ Միջազգային գիտաժողով։ 26-27 հոկտեմբերի, 2018/ ՇՊՀ, Հատոր 1, Գյումրի։ ՇՊՀ, 2019
 15. Կրթության արդի հիմնախնդիրները։ Միջազգային գիտաժողով։ 26-27 հոկտեմբերի, 2018/ ՇՊՀ, Հատոր 2, Գյումրի։ ՇՊՀ, 2019
 16. Ստեփանյան Վ, Ստեփանյան Հ, Կեսոյան Հ, Խորհրդարանական կառավարման ձևի արդի հիմնախնդիրները/կոլեկտիվ մենագրություն, Եր․, Արտագերս, 2020
 17. Միրզոյան Լ, Արդի հայերենի բառարան (Ուղեցույց- տեղեկատու), Եր․։ Էդիթ Պրինտ, 2020
 18. Манасерян Т. Н., Основы экономической безопасности, Ер.:РАУ, 2009
 19. Манасерян Т. Н., Нобелевские лауреаты в области экономики, Ер.:2009
 20. Манасерян Т. Н., Уроки Казахстана, Ер.:2011
 21. Suber Peter, Open access, 2012
 22. Burton B. Callicott, David Scherer, Andrew Wesolek, Making institutional repositories work, 2016
 23. Richard Jones, Theo Andrew, John MacColl, The institutional repository, 2006
 24. Gary Hall, Digitize this book:the politics of new media, or why we need open access now, 2008

Նորություններ

Սեպտեմբերի 6-ին` ժամը 12:15 րոպեին, ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայում «հրդեհ» էր բռնկվել: Ակադեմիայի ողջ անձնակազմը և այդ պահին շենքում գտնվող ուսանողներն անմիջապես տարհանվեցին…