Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Նոր գրքեր

2019 թվականին ստացած գրքերի ցուցակ

 1. Լոքյան Ա., Հովհաննիսյան Գ., Մարգարյան Մ. Վերապատրաստման կարիքի բացահայտման և գնահատման ուղեցույց Եր.: ՀՀ ՊԿԱ 2017
2.   Տարածաշրջանային մարտահրավերները: Զեկույցների ժողովածու Եր.: ՀՀ ՊԿԱ 2017
3. խմբ.՝ Սալնազարյան Ա. Բ. Ֆինանսներ. թեստեր և խնդիրներ: Ուս. ձեռնարկ Եր.: Տնտեսագետ, 2016
4. Մարկոսյան Ա., Մաթևոսյան Է., Սարգսյան Ս. ՀՀ էներգետիկայի զարգացման և էլեկտրաէներգիայի արտահանման հիմնախնդիրները Եր. 2017
5. Ղամբարյան Ա. Թրաֆիքինգի կամ շահագործման անչափահաս տուժողների մասնակցությամբ քրեական վարույթի առանձնահատկությունները Եր. 2014
6.  Ղամբարյան Ա.  Արդարադատության սահմանադրաիրավական հիմունքները ՀՀ- ում Եր. 2006
7.  Ղամբարյան Ա. Քրեական հետապնդումը/ նեղադրանքը/  մինչդատական վարույթում: Ուս. ձեռնարկ Եր. 2016
8.  Հովհաննիսյան Գ. Մասնավոր անձի կատարած գաղտնի տեսագրության կամ ձայնագրության օգտագործման թույլատրելիությունը քրեական և քաղաքացիական դատավարությունում Եր. 2017
9.   Հանրապետական ուսանողական 6-րդ գիտաժողովի նյութեր Եր. 2017
10.   Եվրասիական և Եվրոպական տնտեսական ինտեգրացիա. Հեռանկարները, իրացման և համագործակցության հաղթահարելի և անհաղթահարելի խոչընդոտները Եր.: Իրավունք 2015
 11.  Авакян Р. Наркомания и методы борьбы с нею Ер.1990г.
12.  Авакян Р. Истоки армянской правовой мысли Ер.2008
13.  Авакян Р. Памятники армянского права Ер.2000
14. Авакян Р. Истоки армянской правовой мысли Ер.2008
15. Авакян Р. Антология памятников права народов Кавказа. Том 23 Ростов-на-Дону 2017
16.    Антология памятников права народов Кавказа. Том 21  Ростов-на-Дону 2015
17.    Բարեվարքության եզրույթների բառարան  Եր. Էդիթ Պրինտ 2016
18.  Агузумцян Р. В.  Нормативная направленность личности специалистов служебной деятельности: Методическое пособие  Ер. 2018
19.  Աղուզումցյան Ռ., Պետրոսյան Լ., Պողոսյան Ս.  Կառավարման հոգեբանության գործնական ուղեցույց  Եր.:ՀՀՊԿԱ 2018թ.
20.  Ս. Հ. Պողոսյան  Ստեղծարար կառավարում: Մեթոդական ուղեցույց    Եր. 2018թ.
   
 21.  Khachatryan V.V. et al  Post-Crizis Developments in Armenia  Armenia: ՛՛Gitutyun ՛՛ 2013
22.  Ս. Հ. Պողոսյան  Ստեղծարար կառավարում: Մեթոդական ուղեցույց    Եր. 2018թ.
23.  Թորոսյան Վ.Ա.  ՀՀ որպես աշխարհիկ պետություն.սահմանադրաիրավական կարգավորման հիմնախնդիրները և համեմատական – իրավական վերլուծություն  Եր. 2018թ.
24.  Վ. Ա. Սարգսյան  Վարչական մարմինների հայեցողական լիազորությունների սահմանները   Եր. 2018թ.
25.  Յու. Մ. Սուվարյան, Վ. Լ. Հարությունյան, Վ. Ա. Սարգսյան, Վ. Վ. Խաչատրյան  Գիտակրթական համակարգը և տնտեսական զարգացումը   Եր. 2011թ.
26.  Հարությունյան Վ. Լ., Խաչատրյան Վ. Վ.  Ճգնաժամ. մակրոտնտեսական իրավիճակն աշխարհում և Հայաստանում  Եր. 2010թ.
27.  Մ. Մարգարյան  Քաղաքական լիդերություն. տեսություն և պրակտիկա   Եր. 2017
28.  Khachatryan V.V. et al  Post-Crizis Developments in Armenia  Armenia: ՛՛Gitutyun ՛՛ 2013
       
     

2017 թվականին ստացած գրքերի ցուցակ

 1.  Այվազյան Ն.Ա. Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք. Գիրք 1, 6-րդ լրամշ. հրատ., ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակ. Եր.: Տիգրան Մեծ, 2016թ.
2.  Այվազյան Ն.Ա.  Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք. Գիրք 2, 6-րդ լրամշ. հրատ., ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակ. Եր.: Տիգրան Մեծ, 2016թ.
3.  Մակիավելլի Նիկկոլո Տիրակալը /թարգմ. իտալ.՝ Գ. Բաղդասարյան Եր.: Սարգիս Խաչենց, ՓՐԻՆԹԻՆՖՈ 2016թ.
4.  Ռ.Աղուզումցյան, Լ.Պետրոսյան, Ս.Պողոսյան, Ա. Խաչատրյան  Կառավարիչների հոգեբանական ընտրության գործընթացի առանձնահատկությունները. Կոլեկտիվ մենագրություն ՀՀՊԿԱ, Եր., 2016թ.
5.
Ա.Լոքյան, Գ.Նալբանդյան, Գ.Հովհաննիսյան, Ն.Ղազարյան, Մ. Ազարյան,Լ.Բդոյան, Հ. Սամվելյան
 
Գիտության կառավարման ոլորտում մասնագետների վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման կարիքների բացահայտման մեթոդաբանություն. Մեթոդական ուղեցույց ՀՀՊԿԱ, Եր,. 2016թ.
6.  Պետրոսյան Լ. Հ.   Անձի մասնագիտական զարգացման հոգեբանական օրինաչափությունները ՀՀՊԿԱ, Եր., 2016թ.
7.   Iskandaryan Al., Mikaelian H.,  Minasyan S.
War, Business and Politics: Informal Networks and Formal Institutions in Armenian
Yerevan, Caucasus Institute 2016
8.  Iskandaryan Al. Identities, Ideologies and Institutions. 2001-2011 A Decade of Insight into the Caucasus Yerevan, Caucasus Institute 2011
9.  Laurence Broers, Iskandaryan Al., Minasyan S. The Unrecognised Politics of de Facto States in the Post- Soviet Space Yerevan, Caucasus Institute 2015
10.   Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն. 2015թ. խմբագրությամբ/ 4 լեզուներով Եր.: Տիգրան Մեծ 2016թ.
11.  Վ. Պողոսյան, Ն. Սարգսյան  Հայաստանի Հանրապետության. 2015թ. խմբագրությամբ Սահմանադրությունը: Համառոտ պարզաբանումներ Եր.: Տիգրան Մեծ 2016թ.
12.    Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրոական բարեփոխումների հայեցակարգ  Եր.: Տիգրան Մեծ 2014թ.
13.    Հարցեր և պատասխաններ «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի վերաբերյալ  Եր.: Տիգրան Մեծ, 2015թ.
14.     Քաղաքացիական կրթության բացատրական բառարան  
15.    ՀՀ սահմանադրական դատարանի որոշումներն օրենքների և այլ իրավական ակտերի նորմերի սահմանադրականության վերաբերյալ /2011թ. հունվար-2015թ. մարտ/ 2-րդ հատոր   Եր.: Նժար, 2015թ.
16.    ՀՀ վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական և վարչական գործերով որոշումների ընտրանի/ հունվար-դեկտեմբեր 2014/ Հատոր 8  Եր.: Փրինթինֆո, 2015թ.
17.    ՀՀ վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական և վարչական գործերով որոշումների ընտրանի/ հունվար-դեկտեմբեր 2015/ Հատոր 9  Եր.: Տիգրան Մեծ, 2016թ.
18.    Հանրային ծառայության ոլորտի էթիկայի վերաբերյալ ձեռնարկ   Եր.: Տիգրան Մեծ, 2016թ.
19.  Հայկ Ալումյան   Փաստաբանական հմտություններ  Եր., 2015թ.
20.    Перспективы федерализма и регионализма на Южном Кавказе. Сборник конференций 7-8 октября 2002  Тбилиси 2003
21.    

Gezetz der Republik Armenien uber das verwaltungshandeln und das verwaltungsverfahren/«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի  մասին» ՀՀ օրենք

 Yerevan 2014
22.    Concept of new criminal code of the Republic of Armenia  Erevan 2015
23.     Handbook on ethics in Public service  Yerevan 2016
24.     
Zivilgesetzbuch der Republik Armenien
 Yerevan 2010
25.     Verwaltungsprozessordnung der Republik Armenien  Yerevan 2014
26. 
Ա. Զալինյան, Վ. Եդիգարյան
 Կառավարման և ինքնակառավարման մշակույթ: Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ   Եր., 2017թ.
27.   
Մ. Մարգարյան
 Քաղաքական լիդերություն. տեսություն և պրակտիկա   Եր., 2017թ.
28.     Մոդուլ հեռավար ուսուցման հարթակ. Դասախոսների ուղեցույց  Եր., 2017թ., ՀՀ ԳԱԱ
29.  խմբ.՝ Ս. Ս. Ամիրյան  Պերցեպտիվ գործընթացների հոգեբանություն: Դասընթացի նյութերի ժողովածու  Եր., ԵՊՀ, 2016թ.
30.  
Ավագյան Ս.
 Վարքի խանգարումներ ունեցող երեխաներին ցուցաբերվող հոգեբանական օգնությունը: Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ   Եր., 2017թ.
31.     4 Միջազգային գիտաժողով.« Լեզուն և գրականությունը միջմշակութային հաղորդակցության համատեքստում»  Եր., 2016թ.
32.     
Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ
 Եր., 2016թ.
33.     
ՀՀ 2014թ. գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման հիմնական արդյունքներ
 
Եր., 2016թ.
34.     Հայաստանի ֆինանսների վիճակագրություն 2010-2015  Եր., 2016թ.
35.     Հայաստանի վիճակագրական  տարեգիրք 2016  Եր., 2016թ.
36.     Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ 2016  Եր., 2016թ.
37.     ՀՀ մարզերը և Երևան քաղաքը թվերով 2011-2015  Եր., 2016թ.
38.     ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2016թ. հունվար- սեպտեմբերին  Եր., 2016թ.
39.     Շրջակա միջավայրը և բնական պաշարները ՀՀ-ում  Եր., 2016թ.
40.   Սայադյան Վ. Հ.  Կրոնական կազմակերպությունների սահմանադրաիրավական կարգավիճակի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում  Եր., 2016թ.
41.     Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարանի Լրատու:Գիտական հոդվածների պարբերական ժողովածու  Եր., Լիմուշ, 2017թ.
 42.  Եզեկյան Ա. Ռ.   Հանրային ծառայության զարգացման արդի հիմնախնդիրները   ՀՀՊԿԱ, Եր. 2017թ.
 

2016 թվականին ստացած գրքերի ցուցակ

1.    Վանաձորի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր. Ա պրակ   Եր. 2015թ. 
2.    Վանաձորի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր. Բ պրակ   Եր. 2015թ.
3.  Մանասերյան Թ.  Վճարային հաշվեկշռի կարգավորման հեռանկարները Հայաստանում  Եր. 2012թ.
4.  Հարությունյան Գ.  Սահմանադրական մշտադիտարկում  Եր. 2016թ.
5.  
Լոքյան Ա.
 Հանրային ծառայողների մասնագիտական գործունեության հոգեբանական առանձնահատկությունները  Եր. 2015թ.
6.    Բարեվարքության եզրույթների բառարան  
Եր. 2016թ.
7.  
Բեջանյան Ա.
 Հոգեբանական խորհրդատվության հիմունքներ: Ուսումնական ձեռնարկ  Եր. 2016թ.
8.  Բայադյան Ա., Մարկոսյան Հ.  
Պետական պարտքի կառավարման հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները ՀՀ-ում
 Եր. 2015թ.
9.  Քեյթ Շասեր,  Ջոն Մինի  
Արտահայտվիր. Բանավեճը և հրապարակախոսությունը դպրոցի միջին դասարաններում
 Եր. 2016թ.
10.    Տարածաշրջանային մարտահրավերները: Զեկույցների ժողովածու  Եր. 2016թ.
11.    
Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի լրատու:Գիտական հոդվածների պարբերական ժողովածու
 Եր. 2016թ.
12.  
Իսրայելյան Ա.  
 Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության առանձնահատկություններն Արդարություն և զարգացում կուսակցության կառավարման տասնամյակում /2002-2012թթ,  Եր. 2016թ.
13.  Ջին Շարֆ   
Բռնապետությունից դեպի ժողովրդավարություն: Ազատության հայեցակարգային հիմունքները
 Եր. 2015թ.
14.  
Մանուկյան Ա. Ս.
 Հայ կառավարչական միտքը և հանրային կառավարումը 5-14- րդ դարերում  Եր. 2016թ.
15.  խմբ. Դ. Թումանյան  Տեղական ինքնակառավարումը Հայաստանում /2015թ.  Եր. 2016թ.
16.    Ձեռնարկ համայնքի ավագանու անդամների և անդամության թեկնածուների համար  Եր. 2016թ.
17.  Ապիյան Ն. Ա., ՍաՖարյան Գ. Հ.  Հռոմեական իրավունք: Ուսումնական ձեռնարկ: ԵՊՀ իրավ. ֆակուլտետ  Եր. 2001թ.
18.   Զալինյան Ա. Մ  Տնտեսության պետական կառավարում: Յունիթ 1: Պետական կառավարման տեսության տնտեսագիտական հիմքերը: Ուս. ձեռնարկ:  Եր. 2003թ.
19.  Խաչատրյան Ս.  Պետության և իրավունքի տեսություն. Հարցեր և պատասխաններ  Եր. 2012թ.
20.    Կոռուպցիոն հանցագործությունների բացահայտման և քննության առանձնահատկությունները   Եր. 2009թ.
21.  Հովհաննիսյան Կ. Ա.  Կառավարչական գործունեության կազմակերպում  Եր.2008թ.
22.  խմբ.՝ Յու. Մ. Սուվարյան  Կիրառական մենեջմենթ  Եր. 2004թ.
23.  Եսայան Ա.  Սոցիալական ուսմունք, սոցիալական աշխատանք  Եր. 2009թ.
24.     Հայկական համառոտ հանրագիտարան: Չորս հատորով /ՀԽՀ խմբ. կոլեգիա՝ Կ. Ս. Խուդավերդյան .- Հ. 1   Եր. 1990թ.
25.     Հայկական համառոտ հանրագիտարան: Չորս հատորով /ՀԽՀ խմբ. հանձնաժողով՝ Կ. Ս. Խուդավերդյան .- Հ. 2  Եր. 1995թ.
26.     Հայկական համառոտ հանրագիտարան: Չորս հատորով /ՀԽՀ խմբ. հանձնաժողով՝ Հ. Մ. Այվազյան .- Հ. 3  Եր. 1999թ.
27.   Макаревич И.И., Макаревич Т.И.  Английский язык для государственных служащих: словарь- справочник  Минск 2014
28.   Алексеев Н. Н.  Идея государства. 2-е изд  СПб.: Изд. «Лань», 2001
29.   Багратян Г. А  Общество и государство  М.: Изограф, 2000
30.   Комаров С. А.  Общая теория государство и права: Учебник. 7-е изд.  СПб.: Питер, 2004.
31.  Атаманчук Г. В.  Теория государственного управления. Курс лекции. Изд. 2-е, дополн.  М.: Омега- Л, 2004г
32.   Шамхалов Ф.  Теория государственного управления  М.:«Экономика», 2002
33.   Лазарев В. В  Теория государство и права: учебник / 4-е изд.  М.: Изд. Юрайт, 2011
34.   Абдулаев М. И.  Теория государство и права: Учебник для высших учебных заведений  М.: Магистр - Пресс, 2004
35.   Хропанюк В. Н.  Теория государство и права: Учебник для высших учебных заведений.   М.: Изд. «Омега- Л». 2006
36.   под. ред. А. С. Пиголкина   Теория государство и права: учебник   М.: Юрайт- Издат, 2009
37.   Колюшкина Л. Ю., Лавриненко Н. И., Смоленский М. Б.  Теория государство и права: 100 экзаменационных ответов  Москва- Ростов н/Д, 2004
38.   Марченко М. Н.  Теория государство и права в вопросах и ответах: учеб. пособие.- 2-е изд.  М.: Изд. Проспект
39.   Чиркин В. Е.  Государственное управление. Элементарный курс  М.: Юристь, 2003
40.   Чиркин В. Е.  Публичное управление: Учебник  М.: Юристь, 2004.
41.   Чиркин В. Е.  Государствоведение: Учебник.- 2-е изд  М.: Юристь, 2000.
42.   Чиркин В. Е.  Опыт зарубежного управления: учеб. пособие.  М.: Юристь, 2006.
43.   Пикулькин А. В.  Система государственного управления: Учебник для вузов.- 3-е изд.,   М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2004.
44.     Конституции государств Европейского Союза  М.: Изд. ИНФРА М- НОРМА
45.   Глазунова Н. И.  Система государственного управления: Учебник для вузов.  М.: ЮНИТИ- ДАНА,2002
46.   Мухаев Р. Т.  Система государственного и муниципиального управления:  М.: ЮНИТИ- ДАНА, 2007
47.   под. ред. Жидкова.  Соединенние Штаты Америки: Конституция и законодательные акты  М.: Прогресс, Универс, 1993
 

 

 

2015 թվականին ստացած գրքեր

  Հեղինակ Վերնագիր Հրատ տեղը և թիվը
1. Հարի Բակուր-Մակու, Ֆիլիպ ֆլուրի Մենեջմենթը պաշտպանության ոլորտում.Ներածություն Ժնև 2009թ.
2.         Ոստիկանության բարեփոխումները քրեական արդարադատության համակարգի բարեփոխումների շրջանակում ԵԱՀԿ 2014թ.
3.   Պետություն, պատմություն, տնտեսություն, մշակույթ Եր. 2009թ.
4.   Իրավագիտության արդի հիմնախնդիրները Եր. ԵՊՀ 2007թ.
5. խմբ.`Վ.Պողոսյան,Ռ.Ռուբելի ՀՀ ընդհանուր վարչական իրավունք: Ուսումնական ձեռնարկ Եր. 2011թ.
6.   ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգիրք Եր. 2014թ.
7.   ՀՀ Սահմանադրություն Եր. 2014թ.
8.   ՀՀ Սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգ Եր. 2014թ.
9.   Իրավական ակտերի նախագծերի մշակման մեթոդական ցուցումներ Եր.2014թ.
10. Միխայել Զաքս Գերմանիայում հիմնական իրավունքների ընդհանուր ուսմունքի հիմունքները : Սուբյեկտիվ հանրային իրավունքները վարչական իրավունքում Եր. 2012թ.
11. Ռ.Վ.Աղուզումցյան, Լ.Հ.Պետրոսյան, Ա.Ռ.Խաչատրյան, Ն.Ա.Զեյնալյան Մագիստրոսական ուսուցման արդյունավետության հոգեբանական գործոնները Եր. 2015թ.
12. Թ. Մանասերյան Տնտեսական անվտանգություն. ռազմավարության ուրվագծեր Եր. 2014թ.
13.   100 տարի…Իրական պատմություններ Եր. 2014թ.
14. Մ. Մելքումյան,  Վ. Հակոբյան Ձեռնարկատիրության կարգավորում Եր. 2010
15. Ի. Այրումյան, Վ. Առաքելյան, Ջ. Գևորգյան Մարքենթինգային գործունեության ռազմավարության մշակում և գնահատում Եր. 2014
16. Գ. Խաչատրյան Տնտեսագիտության տեսություն: Ուսումնական ձեռնարկ Եր. 2013
17. Գ. Խաչատրյան Ձեռնարկատիրության էկոնոմիկա և կարգավորում: Ուսումնական ձեռնարկ Եր. 2009
18. Ա. Բայադյան Ֆինանսական վերլուծություն Եր. 2013
19. Վ. Հովսեփյան, Մ. Եղիազարյան Ազգային տնտեսություն: Ուսումնական ձեռնարկ Եր. 2014
20. Ա. Մարկոսյան, Ս. Լպուտյան Հասարակական ընտրության և ֆինանսական շուկայի զարգացման հիմնահարցերը ՀՀ-ում Եր. 2010
21. Ա. Մարկոսյան, Դ. Հախվերդյան, Ա. Հովսեփյան Ինստիտուտներ և տնտեսական աճ. Հետաձգված բարեփոխումներ, բաց թողնված հնարավորությունների կորուստներ Եր. 2010
22. Տ. Բարսեղյան, Ա. Հայկյանց, Գ. Ղարախանյան ՀՀ քաղաքացիական իրավունք: Երկրորդ մաս Եր. ԵՊՀ 2008
23. Հ. Ստեփանյան ՀՀ քաղաքացիների իրավահավասարության սահմանադրաիրավական հիմունքները:Ուս. ձեռնարկ Եր. 2010
24. Տ. Բարսեղյան Գործարարական իրավունք: Դասագիրք բուհերի համար Եր. ԵՊՀ 2009
25. Լ. Հակոբյան, Ա. Փխրիկյան Արտասահմանյան երկրների սահմանադրական իրավունք/դասախոսությունների շարք/Թեմա 3.Անձի սահմանադրաիրավական կարգավիճակն արտասահմանյան երկրներում Եր. 2010
26. Լ. Հակոբյան, Ա. Փխրիկյան Արտասահմանյան երկրների սահմանադրական իրավունք/դասախոսությունների շարք/Թեմա 12.Տեղական կառավարումը և տեղական ինքնակառավարումն արտասահմանյան երկրներում Եր. 2010
27. Լ. Հակոբյան, Ա. Փխրիկյան Արտասահմանյան երկրների սահմանադրական իրավունք/դասախոսությունների շարք/Թեմա 15. Ֆրանսիայի Հանրապետության սահմանադրական իրավունքի հիմունքները Եր. 2010
28. Լ. Հակոբյան,  Ա. Փխրիկյան Արտասահմանյան երկրների սահմանադրական իրավունք/դասախոսությունների շարք/Թեմա 18.Ճապոնիայի սահմանադրական իրավունքի հիմունքներ Եր. 2010
29. Ա. Հայկյանց Միջազգային մասնավոր իրավունք: Դասագիրք: 2-րդ հրատ. Եր. ԵՊՀ 2013
30. Ս. Դիլբանդյան, Ա. Հարությունյան ՀՀ դատարանակազմությունը և իրավապահպան մարմինները: Դասագիրք բուհերի համար Եր. ԵՊՀ 2009
31. Ռ. Պետրոսյան Իրավունքի և օրենքի, դատարանի և արդարադատության աստվածաշնչյան հիմունքները Եր. 2008
32. Ա. Աղասյան Պետության և իրավունքի տեսություն: Դասախոսություններ Եր. 2011թ.
33. Դանիելյան Ա. Ս. Մաքսային գործի հիմունքները: Ուսումնական ձեռնարկ Եր. ԵՊՀ 2011
34. Ա. Լոքյան Մասնագիտական գործունեության հոգեֆիզիոլոգիա: Մեթոդական ուղեցույց Եր. 2015
35. խմբ` Հ. Մ. Ավանեսյան Անձի կենսագործնեության հոգեբանական անվտանգություն Եր. ԵՊՀ 2015թ.
36. Ա. Բ. Զաքարյան Կուսակցություններ և կուսակցական համակարգեր:Կուսակցությունները ժողովրդավարական քաղաքական գործընթացներում / Դասախոսության նյութեր Եր. 2015թ.
 

  

1.   Zivilgesetzbuch der Republik Armenien Yerevan 2010
 2.   Gesetz der Republik Armenien uber das Verwaltungshandel und das Verwaltungsverfahren Yerevan 2014
3.                      Verwaltungsprozessordnung der Republik Armenien Yerevan 2014
4.                      Methodische Anleitung zur Entwicklung von Rechtsakten Yerevan 2013
5.                    Маркарян С. А. Варяги- викинги на Кавказе Ереван 2014
6.                      100 Year… True Stories Yerevan 2014
7.                    Paul Cairney Understanding Public Policy 2012
8.                    Peter John Analyzing Public Policy, 2nd Edition 2012
9.                    Christoph Knill and Jale Tosun Public Policy A New Introduction 2012
10.                Paul A. Sabatier, Christopher M. Weible Theories of  the  Policy  Process 2014
11.                Michael Hill The Public  Policy  Process 2013
12.                Michael Moran Martin Rein and Robert E. Goodin TheOxford Handbook of Public  Policy   
13.                Paul M. Kellstedt, Guy D. Whitten The Fundamentals Political Science Research 2013
14.                David E. McNabb Research methods for political science: quantitative and qualitative approaches 2009
15.                Henry Kissinger World Order New York 2014
16.                Luca Anceschi, Gennaro Gervasio, Andrea Teti Informal Power in the Greater Middle East 2014

 

 

  Հեղինակ Վերնագիր Հրատ.
1.      Селищев Н. В. 1 С: Бухгалтерия 8.2 для  бухгалтера СПб 2011
2.      Бартеньев О. В. 1 С: Предприятие 7.7: программирование для всех. Базовые обьекты, расчеты и регистры Москва 2008
3.      Бояркин В. Э., Филатов А.И. 1 С: Предприятие 8.Конвертация данных:обмен данными между прикладными решениями СПб  2008
4.      Хворостов Д. А. 3 D Studio Max + VRay.Проектирование дизаина среди: учебное пособие Москва 2015
5.      Харьковский А. В. 3 ds Max 2013. Лучший самоучитель Москва 2013
6.      Тимофеев С. М. 3 ds Max 2014. СПб 2014
7.        Adobe Dreamweaver CS5:Официальный учебный курс Москва 2011
8.        Final Cut Pro для монтажеров  Avid . Руководство по переходу на Final Cut Pro Москва 2012
9.      Дронов В. А. HTML 5, CSS 3 и Web 2.0. Разработка современных Web- сайтов СПб 2014
10.   Мак-Дональд  М. HTML 5. Недостающее руководство СПб 2014
11.   Дунаев В. В. (X)HTML, скрипы и стили. Самое необходимое СПб 2013
12.   Голдстайн А. HTML 5 и CSS 3 для всех Москва 2012
13.   Хоган Б. HTML 5 и CSS 3:Веб-разработка по стандартам нового поколения.2-е изд. СПб 2014
14.   Хабибуллин И. Ш. Java 7 СПб 2014
15.   Генри Бекет Java SOAP Москва 2013
16.   Хорстманн Кей, Гари Корнелл Java. Библиотека профессионала, том 2. Расширенные средства, 9-е изд. Москва 2014
17.   Стефанов С. JavaScript.Шаблоны СПб 2014
18.   Крокфорд  Д. JavaScript: сильные стороны СПб 2013
19.   Шварц Б., Зайцев П….. MySQL.Оптимизация производительности, 2-е изд. СПб 2014
20.   Дударева Н. Ю. SolidWorks на примерах СПб 2014
21.   Аллен Тейлор SQL для чайников, 8-е издание Москва 2014
22.   Шейнов В. Управление конфликтами СПб 2014
23.   Джиджян Анаит Социальный конфликт и общая теория его регулирования Ереван 2009
24.   Роберт Гэндосси Как вырастить руководителей. Три истины от топ-компаний лидеров Новосибирск 2005
25.   О. В. Одинцова Профессиональная этика: учебник для студ. Москва 2014
26.   В. А. Коноваленко… Психология менеджмента.Теория и практика:учебник для бакалавров Москва 2014
27.   Е. П. Ильин Психология помощи.Альтруизм, эгоизм, эмпатия СПб 2014
28.   Джозеф Мэрфи Сила подсознания для карьерного роста: 2-е изд. Минск 2012
29.   В. Леви Одинокий друг одиноких Москва 2009
30.   Гингер С. Гештальт: искусство контакта Минск 2014
31.   Е. И. Степанов Современная конфликтология:Общие подходы к моделированию, мониторингу и менеджменту социальных конфликтов:Учебное пособие Минск 2015
32.   Фетискин Н. П. Психология гендерных различий: Учебное пособие Москва 2014
33.   А. Бакиров НЛП технологии: Разговорный гипноз Москва 2014
34.   Оливер Сакс Глаз разума Москва 2014
35.   Эдгар Шейн Организационная культура и лидерство. 4-е изд. СПб 2013
36.   Т. В. Бендас Психология лидерства:Учебное пособие СПб 2009
37.   А. Н. Лебедев-Любимов Психология в маркетинге. COOL-BRAND-стратегия СПб 2008
38.   Одайник В. Психология политики: Политические и социальные идеи Карла Густава Юнга СПб 2010
39.   Шамарова Г. М., Куршиева Н. М. Государственная и муниципальная служба:Учебное пособие Москва 2014
40.   Яновский В.В. Государственное и муниципальное управление.Введение в специальность: учебное пособие, 4-е изд. Москва 2015
41.   под ред. Н. И. Захарова Государственное и муниципальное управление: Учебник Москва 2014
42.   В. В. Черепанов Основы государственной службы и кадровой политики:учебник для студентов. 2-е изд. Москва 2014
43.   А. А. Тедеев, В. Е. Усанов Электронное государство:монография Москва 2008
44.   С. А. Ефимова Бизнес- синергия, или Как раскрыть скрытые возможности вашего бизнеса. 2-е изд. Москва 2014
45.   Альтшулер И., Городнов А. Диалектика бизнеса. 3-е изд. СПб 2011
46.   под ред. Н.П. Иващенко Методические рекомендации к пазпаботке бизнес-план инновационного проекта Москва 2013
47.   Виноградова С. А. Организация и планирование деятельности предприятий сервиса:Учебное пособие для бакалавров Москва 2014
48.   Л. А. Жданова Организация и управление промышленной фирмой в развитых странах: Уяебник Москва 2008
49.   Бариленко В. И. Основы бизнес- анализа:учебное пособие Москва 2014
50.   В. В. Коршунов Эканомика организации (предприятия).Теория и практика: учебник для бакалавров. 2-е изд. Москва 2014
51.   Васильева Н. А. Эканомика предприятия: краткий курс лекций Москва 2012
52.   Кабашов С. Ю. Электронное правительство. Электронный документооборот. Термины и определения:Учебное пособие Москва 2015
53.   Чернецов С. А. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебное пособие Москва 2011
54.   Кокерелл Ли Все для клиента. 39 правил незабываемого сервиса Москва 2014
55.   Бачило С. В. Директ- маркетинг:Учебно- практическое пособие Москва 2014
56.   Стерхова С. А. Инновационный продукт: инструменты маркетинга: учеб. Пособие Москва 2013
57.   Шарков Ф. И. Интегрированные коммуникации: реклама, паблик рилейшнз, брендинг:  Учебное пособие Москва 2014
58.   Веселов А. Интернет-маркетинг и продажи: как заставить сайт продавать Ростов н/Д 2014
59.     Маркетинг в отраслях и сверах деятельности:Учебное пособие: Вузовский учебник Москва 2014
60.   Скрынников И. А. Маркетинг в сфере услуг: Учебное пособие Москва 2012
61.   Дашкова Т. Л. Маркетинг в туристическом бизнесе: Учебное пособие Москва 2014
62.   Ким С. А. Маркетинг: Учебник Москва 2016
63.   Романов А.А., Басенко В. П. Маркетинг : Учебное пособие Москва 2014
64.   Чувакова С. Г. Стратегический маркетинг : Учебное пособие. 2-е изд. Москва 2013
65.   под ред. С. В. Карповой Финансовый маркетинг: теория и практика: учебник для магистров Москва 2013
66.   Фатхутдинов Р. А. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов СПб 2014
67.   Ю. В. Васильков, Н. Иняц Стратегические методы в управлении предприятием:доступно всем Москва 2008
68.   под ред. Ларионова Стратегическое управление: Учебник для магистров Москва 2014
69.   Дайнека А. В. Управление персоналом организации: Учебник для бакалавров Москва 2014
70.   под ред. Д. Ю. Миропольского Макроэкономика: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения СПб 2014
71.   Карминский А. М., Черников Б. В. Применение информационных систем в экономике: учебное пособие Москва 2014
72.   Веснин В. Р. Стратегическое управление: Учебник Москва 2015
73.   Афоничкин А. И., Михаленко Д. Г. Управленческие решения в экономических системах: Учебник для вузов СПб 2009
74.   Простетов Г. И. Бюджетирование: задачи и решения: Учебно- практическое пособие. 2-е изд. Москва 2014
75.   Когденко В. Г. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика: учеб. пособие для студентив вузов Москва 2014
76.   Соломко И. М., Лемешко Е. Ю. Организация бюджетного процесса: учебник Москва 2015
77.   Лаптев С. В. Основы теории государственных финансов: учеб. пособие для студентив вузов Москва 2013
78.   Пробин П. С. Финансовые рынки: учеб. пособие для студентов вузов Москва 2015
79.   Казакова Н. А. Финансовый анализ: учебник и практикум Москва 2014
80.   Ивашутин А. Л. Финансы и финансовый менеджмент: учебно- методическое пособие Минск 2011
81.   Василенко С. В. Корпоративная культура как инструмент эффективного управления персоналом Москва 2013
 82. Под ред. Кибанова А.Я Управление персоналом: теория и практика. Управление организационной культурой: учебно-практическое пособие Москва 2014
 83. Зайцев Г. Г. Управление человеческими песурсами: Учебник Москва 2014
 84. Райзберг Б. А. Государственное управление экономическими и социальными процессами: Учебное пособие Москва 2015
 85. под ред. М. В. Кудиной Инновационная экономика: научно- методическое пособие Москва 2014
 86. Агапова И. И. Институциональная экономика:учебное пособие Москва 2014
 87. Буталов А. С. Национальная экономика:учебное пособие Москва 2015
 88. Магомедов М. Д. Экономика организации (предприятия):Учебник Москва 2011
 89. под ред. Ю. Н. Иванова Экономическая статистика: Учебник Москва 2014
 90. под ред. Г. П. Журавлевой Экономическая теория. Макроэкономика-1,2. Метаэкономика. Экономика трансформации: Учебник Москва 2014
 91. под ред. Г. П. Журавлевой Экономическая теория. Микроэкономика-1,2 : Учебник Москва 2014
 92. Салихов Б. В. Экономическая теория: Учебник Москва 2014
 93. Четвериков В. С. Административное право: Учеб. Пособие.-7-е изд. Москва 2014
 94. под ред. М. А. Штатиной Административный процесс: Учебник для бакалавриата и магистратуры Москва 2014
 95. Василенко И. А. Государственное и муниципальное управление: учебник для бакалавров Москва 2013
 96. Долгова М. Н. Материальная ответственность работника и работодателя Москва 2007
 97. под ред. И. Ш. Килясханова Банковское право: учебник для студентов вузов Москва 2014
 98. Под ред. В. С. Белых Предпринимательское право России: учебник Москва 2008
 99. О. А. Кудинов Гражданское и торговое право зарубежных стран: Краткий курс Москва 2012
 100. Л. П. Дехтерева, Майорова Е. И. Задачи по гражданскому праву. Методика активного решения: учебное пособие Москва 2010
 101.   Конвенция о правах ребенка Москва 2015
 102. Смоленский М. Б. Конституционное право зарубежных стран: Учебное пособие Москва 2014
 103. Егорова О. А., Беспалов Ю. Ф. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод в судебной практике Москва 2014
 104. под ред. Ю. М. Колосов Европейское международное право: Учебник Москва 2009
 105. Гулин Е. В. Международное право: Учеб. пособие Москва 2014
 106. под ред. С. Ю. Кашкин Право Европейского Союза : Учеб. пособие. 3-е изд. Москва 2014
 107. под ред. Е. Ю. Грачевой Налоговое право: Учебник Москва 2013
 108. В. А. Красницкий Налоговый контроль в системе налогового администрирования Москва 2008
 109. Н. В. Сучкова Нотариат: учебник для бакалавров Москва 2013
 110. Сорокотягин И. Н. Профессиональная этика юриста: учебник для академического бакалавриата Москва 2015
 111. Гришковец А. А. Государственная гражданская служба: учебний курс Москва 2014
112. Беспалов Ю. Ф. Наследственное право: Учеб. пособие Москва 2008
113. Бекяшев  К. А., Моисеев Е. Г. Таможенное право: учебник. 3-е изд. Москва 2013
114. Ф. О. Дзгоева- Сулейманова Трудовое право. Краткий курс: учебное пособие Москва 2013 
115. Кипнис М. Ш. Большая книга лучших игр и упражнений для любого тренинга Москва:АСТ 2015 
116. Хомская Е. Д. Нейропсихология: Учебник для вузов. 4-е изд. +CD СПб Питер 2015 
117. Перлз Ф. Практикум по гештальттерапии. 2-е изд. Москва 2014
118. Романова Е. С. Психодиагностика : учебное пособие. 3-е изд. Москва КНОРУС 2015 
119. Чалдин Р. Психология влияния. 5-е изд. СПб Питер 2015
120. Столяренко Л. Д. и др. Психология и педагогика высшей школы  Ростов н/Д 2014
121. Экман Пол  Психология лжи.Обман меня, если сможешь  СПб Питер 2015
122. Фрейд З.  Психология масси анализ человеческого Я. 2-е изд.  Москва 2014
123. Лебон Г.  Психология народов и масс. 3-е изд.  Москва 2014
124. Столяренко Л. Д.   Психология общения:учебник . 2-е изд.   Ростов н/Д 2014
125. Ильин Е. П.  Психология общения и межличностных отношений   СПб Питер 2014
126. Щербатых Ю. В.  Психология труда и кадрового менеджмента в схемах и таблицах; справочное пособие. 2-е изд.  Москва КНОРУС 2015
127. Мартин С., Гольдштейн Н., Чалдини Р.  Психология убеждения. Важные мелочи, гарантирующие успех   СПб Питер 2014
128. Коноваленко В. А.  Психология управления персоналом: учебник для бакалавров  Москва 2014
129. Майерс Д.  Социальная психология. 7-е изд.  СПб Питер 2014
130. Кибанов А. Я.  Управления персоналом организации: актуальные технологии найма, адаптации и аттестации: учебное пособие. 2-е изд.  Москва КНОРУС 2015
131. Нестерова О. В.  Управление стрессами : учеб. пособие  Москва 2012
132. Генкин Б. М.  Управление  человеческими ресурсами:учебник  Москва Норма 2015
133. Дайнека А. В.  Управление  человеческими ресурсами: Учебник для бакалавров  Москва 2014
134. Волкогонова О. Д., Зуб А. Т.  Управления психология: учебник  Москва 2014
135.  Ялом И.  Экзистенциальная психотерапия Москва 2015

 

2014 թվականին ստացած գրքեր

  Հեղինակ Վերնագիր Հրատ. տարին
1.   Գիտական հոդվածների ժողովածու 2010 թ.
2. Ռ.Հ.Ավագյան Գրիգոր Զոհրապի և Գրիգոր Չուբարյանի իրավական միտքը 2003 թ.
3. Ռ.Հ.Ավագյան Հայ իրավական մտքի գանձարան (մ. թ. ա. IX դ .- մ. թ. ա XIX դ.) Գիրք 1 2001 թ.
4. Ռ.Հ.Ավագյան Հայ իրավական մտքի գանձարան (մ. թ. ա. IX դ. - մ. թ. ա XIX դ.) Գիրք 2 2002 թ.
5. Ս.Օհանյան Հայկական բանակի 20-ամյա տարեգրությունը (Համառոտ ուրվագիծ) 2012 թ.
6. խմբ.` Վ.Պողոսյան, Ռ.Ռուբելի ՀՀ ընդհանուր վարչական իրավունք: Ուսումնական ձեռնարկ 2011 թ.
7. Մ.Մելվին, Ս.Հաստեդ Միջազգային տնտեսագիտություն, 1 հատոր` Միջազգային ֆինանսներ  1999թ.
8. Ս.Զեյթունյան Auto CAD 2000 Գործնական ինքնուսույց 2004 թ.
9. Ա.Մարկոսյան, Գ.Նազարյան, Դ.Հախվերդյան Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ Մաս 1  2012 թ.
10. Ա.Մարկոսյան, Գ.Նազարյան, Դ.Հախվերդյան  Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ Մաս 2  2012 թ.
11. Ս.Թորոսյան Դարդանելիից մինչև Պաղեստին  2012 թ.
12.   Գիտական հոդվածների ժողովածու 2013 թ.
13.   Mulberry groupware Օգտվողի ձեռնարկ 2013 թ.
14.   «Ռազմական հոգեբանության հիմնախնդիրները» հանրապետական գիտաժողով (զեկուցումներ և հոդվածներ) 2013 թ.
15. Ա.Ասատրյան Իրավունքի գերակայության սկզբունքը արդի իրավական համակարգի խորապատկերում 2013 թ.
16. խմբ.` Յու.Սուվարյան,Վ.Ա.Միրզոյան                      Հանրային կառավարման հիմնախնդիրներ Պրակ Ա 2013 թ.
17. Մ.Պետրոսյան, Ա.Ջավադյան, Դ.Ամիրյան Անձր և պաշտոնը 2013 թ.
18.   Ուսանողական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու 2013 թ.
19. Ֆ.Սարգսյան Կյանքի դասերը Հուշեր 2013 թ.
20. Ֆ.Սարգսյան Հոդվածներ 2013 թ.
21. Հ.Շ.Մաթևոսյան Ճգնաժամային կառավարման խաղեր: Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ 2013 թ.
22.   Քաղաքացիական հասարակության բնապահպանական իրազեկության ձեռնարկ 2013 թ.
23. Տ.Քոչարյան Ազգային անվտանգության հիմունքների վերաբերյալ դասընթաց 2013 թ.
24. Ռ.Ք.Կույումջյան XX դարի առաջին ցեղասպանությունը: Հայկական հիշողության վերադարձը 2012 թ.
25. Ա.Սահակյան, Ա.Բախշյան Տնտեսական սոցոլոգիա: Ուսումնական ձեռնարկ: Գիրք առաջին 2013 թ.
26.   Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ: Գիտական աշխատանքների ժողովածու: Գիրք 6 2013 թ.
27. Ս.Գրիգորյան, Գ.Գրիգորյան Պետության և իրավունքի տեսություն: Հարցեր և պատասխաններ: Ուս. ձեռնարկ 2013 թ.
28. Ա.Մարջանյան Ադրբեջանական Հանրապետությոան սոցիալ-տնտեսական համակարգը 2013 թ.
29. խմբ.` Ա. Մարկոսյան Ընդհանուր տնտեսագիտություն: Նվազագույն գիտելիքներ հարստության և բարեկեցության մասին 2013թ.
30. խմբ.` Լ.Արզումանյան Կանթեղ 2013: Գիտական հոդվածների ժողովածու 2013 թ.
31. Գ.Արսենյան Թ.Գևորգյան Վ.Եդիգարյան Պետական կառավարման հիմունքներ Եր.2001թ.
32. Juraj Nemec, Michiel S de Vries Public Sector Dynamics in Central and Eastern Europe Bratislava NISPA cee 2012
33.   Eastern Partner Contries 2012:Progress in the Implementation of the Small Business Act for Europe OECD 2012
34. Rita C. Kuyumciyan The first Genocide of the 20 th Centuru:The Return of the Armenian Memory Edit Print 2012
 

Նորություններ