Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Նոր գրքեր

2016 թվականին ստացած գրքերի ցուցակ

1.  Վանաձորի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր. Ա պրակ  Եր. 2015թ. 
2.  Վանաձորի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր. Բ պրակ  Եր. 2015թ.

3.

 Մանասերյան Թ. Վճարային հաշվեկշռի կարգավորման հեռանկարները Հայաստանում Եր. 2012թ.

4.

 Հարությունյան Գ. Սահմանադրական մշտադիտարկում Եր. 2016թ.
5. 

Լոքյան Ա.

 Հանրային ծառայողների մասնագիտական գործունեության հոգեբանական առանձնահատկությունները Եր. 2015թ.
6.  Բարեվարքության եզրույթների բառարան 

Եր. 2016թ.

7. 

Բեջանյան Ա.

 Հոգեբանական խորհրդատվության հիմունքներ: Ուսումնական ձեռնարկ Եր. 2016թ.
8. Բայադյան Ա., Մարկոսյան Հ. 

Պետական պարտքի կառավարման հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները ՀՀ-ում

 Եր. 2015թ.
9. Քեյթ Շասեր,
 Ջոն Մինի
 

Արտահայտվիր. Բանավեճը և հրապարակախոսությունը դպրոցի միջին դասարաններում

 Եր. 2016թ.
10.  Տարածաշրջանային մարտահրավերները: Զեկույցների ժողովածու Եր. 2016թ.
11.  

Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի լրատու:Գիտական հոդվածների պարբերական ժողովածու

 Եր. 2016թ.
12. 

Իսրայելյան Ա.

 

 Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության առանձնահատկություններն Արդարություն և զարգացում կուսակցության կառավարման տասնամյակում /2002-2012թթ, 

Եր. 2016թ.

13. Ջին Շարֆ  

Բռնապետությունից դեպի ժողովրդավարություն: Ազատության հայեցակարգային հիմունքները

 Եր. 2015թ.
14. 

Մանուկյան Ա. Ս.

 Հայ կառավարչական միտքը և հանրային կառավարումը 5-14- րդ դարերում Եր. 2016թ.
15. 

խմբ. Դ. Թումանյան

 Տեղական ինքնակառավարումը Հայաստանում /2015թ. Եր. 2016թ.
16.  Ձեռնարկ համայնքի ավագանու անդամների և անդամության թեկնածուների համար Եր. 2016թ.
17. Ապիյան Ն. Ա., ՍաՖարյան Գ. Հ. Հռոմեական իրավունք: Ուսումնական ձեռնարկ: ԵՊՀ իրավ. ֆակուլտետ Եր. 2001թ.
18.  Զալինյան Ա. Մ Տնտեսության պետական կառավարում: Յունիթ 1: Պետական կառավարման տեսության տնտեսագիտական հիմքերը: Ուս. ձեռնարկ: Եր. 2003թ.
19. Խաչատրյան Ս. Պետության և իրավունքի տեսություն. Հարցեր և պատասխաններ Եր. 2012թ.
20.  Կոռուպցիոն հանցագործությունների բացահայտման և քննության առանձնահատկությունները  Եր. 2009թ.
21. Հովհաննիսյան Կ. Ա. Կառավարչական գործունեության կազմակերպում Եր.2008թ.
22. խմբ.՝ Յու. Մ. Սուվարյան Կիրառական մենեջմենթ Եր. 2004թ.
23. Եսայան Ա. Սոցիալական ուսմունք, սոցիալական աշխատանք Եր. 2009թ.
24.   Հայկական համառոտ հանրագիտարան: Չորս հատորով /ՀԽՀ խմբ. կոլեգիա՝ Կ. Ս. Խուդավերդյան .- Հ. 1  Եր. 1990թ.
25.   Հայկական համառոտ հանրագիտարան: Չորս հատորով /ՀԽՀ խմբ. հանձնաժողով՝ Կ. Ս. Խուդավերդյան .- Հ. 2 Եր. 1995թ.
26.   Հայկական համառոտ հանրագիտարան: Չորս հատորով /ՀԽՀ խմբ. հանձնաժողով՝ Հ. Մ. Այվազյան .- Հ. 3 Եր. 1999թ.
27.  

Макаревич И.И.,

Макаревич Т.И.

 Английский язык для государственных служащих: словарь- справочник Минск 2014
28.  Алексеев Н. Н. Идея государства. 2-е изд СПб.: Изд. «Лань», 2001
29.  Багратян Г. А Общество и государство М.: Изограф, 2000
30.  Комаров С. А. Общая теория государство и права: Учебник. 7-е изд. СПб.: Питер, 2004.
31. Атаманчук Г. В. Теория государственного управления. Курс лекции. Изд. 2-е, дополн. М.: Омега- Л, 2004г
32.  Шамхалов Ф. Теория государственного управления М.:«Экономика», 2002
33.  Лазарев В. В Теория государство и права: учебник / 4-е изд. М.: Изд. Юрайт, 2011
34.  Абдулаев М. И. Теория государство и права: Учебник для высших учебных заведений М.: Магистр - Пресс, 2004
35.  Хропанюк В. Н. Теория государство и права: Учебник для высших учебных заведений.  М.: Изд. «Омега- Л». 2006
36.  под. ред. А. С. Пиголкина  Теория государство и права: учебник  М.: Юрайт- Издат, 2009
37.  Колюшкина Л. Ю., Лавриненко Н. И., Смоленский М. Б. Теория государство и права: 100 экзаменационных ответов Москва- Ростов н/Д, 2004
38.  Марченко М. Н. Теория государство и права в вопросах и ответах: учеб. пособие.- 2-е изд. М.: Изд. Проспект
39.  Чиркин В. Е. Государственное управление. Элементарный курс М.: Юристь, 2003
40.  Чиркин В. Е. Публичное управление: Учебник М.: Юристь, 2004.
41.  Чиркин В. Е. Государствоведение: Учебник.- 2-е изд М.: Юристь, 2000.
42.  Чиркин В. Е. Опыт зарубежного управления: учеб. пособие. М.: Юристь, 2006.
43.  Пикулькин А. В. Система государственного управления: Учебник для вузов.- 3-е изд.,  М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2004.
44.   Конституции государств Европейского Союза М.: Изд. ИНФРА М- НОРМА
45.  Глазунова Н. И. Система государственного управления: Учебник для вузов. М.: ЮНИТИ- ДАНА,2002
46.  Мухаев Р. Т. Система государственного и муниципиального управления: М.: ЮНИТИ- ДАНА, 2007
47.  под. ред. Жидкова. Соединенние Штаты Америки: Конституция и законодательные акты М.: Прогресс, Универс, 1993

 

 

 

2015 թվականին ստացած գրքեր

 

Հեղինակ

Վերնագիր

Հրատ տեղը և թիվը

1.

Հարի Բակուր-Մակու,
Ֆիլիպ ֆլուրի

Մենեջմենթը պաշտպանության ոլորտում.Ներածություն

Ժնև 2009թ.

2.       

Ոստիկանության բարեփոխումները քրեական արդարադատության համակարգի բարեփոխումների շրջանակում

ԵԱՀԿ 2014թ.

3. 

Պետություն, պատմություն, տնտեսություն, մշակույթ

Եր. 2009թ.

4. 

Իրավագիտության արդի հիմնախնդիրները

Եր. ԵՊՀ 2007թ.

5.

խմբ.`Վ.Պողոսյան,Ռ.Ռուբելի

ՀՀ ընդհանուր վարչական իրավունք: Ուսումնական ձեռնարկ

Եր. 2011թ.

6. 

ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգիրք

Եր. 2014թ.

7. 

ՀՀ Սահմանադրություն

Եր. 2014թ.

8. 

ՀՀ Սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգ

Եր. 2014թ.

9. 

Իրավական ակտերի նախագծերի մշակման մեթոդական ցուցումներ

Եր.2014թ.

10.

Միխայել Զաքս

Գերմանիայում հիմնական իրավունքների ընդհանուր ուսմունքի հիմունքները : Սուբյեկտիվ հանրային իրավունքները վարչական իրավունքում

Եր. 2012թ.

11.

Ռ.Վ.Աղուզումցյան, Լ.Հ.Պետրոսյան, Ա.Ռ.Խաչատրյան, Ն.Ա.Զեյնալյան

Մագիստրոսական ուսուցման արդյունավետության հոգեբանական գործոնները

Եր. 2015թ.

12.

Թ. Մանասերյան

Տնտեսական անվտանգություն. ռազմավարության ուրվագծեր

Եր. 2014թ.

13. 

100 տարի…Իրական պատմություններ

Եր. 2014թ.

14.

Մ. Մելքումյան,
 Վ. Հակոբյան

Ձեռնարկատիրության կարգավորում

Եր. 2010

15.

Ի. Այրումյան,
Վ. Առաքելյան,
Ջ. Գևորգյան

Մարքենթինգային գործունեության ռազմավարության մշակում և գնահատում

Եր. 2014

16.

Գ. Խաչատրյան

Տնտեսագիտության տեսություն: Ուսումնական ձեռնարկ

Եր. 2013

17.

Գ. Խաչատրյան

Ձեռնարկատիրության էկոնոմիկա և կարգավորում: Ուսումնական ձեռնարկ

Եր. 2009

18.

Ա. Բայադյան

Ֆինանսական վերլուծություն

Եր. 2013

19.

Վ. Հովսեփյան,
Մ. Եղիազարյան

Ազգային տնտեսություն: Ուսումնական ձեռնարկ

Եր. 2014

20.

Ա. Մարկոսյան,
Ս. Լպուտյան

Հասարակական ընտրության և ֆինանսական շուկայի զարգացման հիմնահարցերը ՀՀ-ում

Եր. 2010

21.

Ա. Մարկոսյան, Դ. Հախվերդյան, Ա. Հովսեփյան

Ինստիտուտներ և տնտեսական աճ. Հետաձգված բարեփոխումներ, բաց թողնված հնարավորությունների կորուստներ

Եր. 2010

22.

Տ. Բարսեղյան,
Ա. Հայկյանց,
Գ. Ղարախանյան

ՀՀ քաղաքացիական իրավունք: Երկրորդ մաս

Եր. ԵՊՀ 2008

23.

Հ. Ստեփանյան

ՀՀ քաղաքացիների իրավահավասարության սահմանադրաիրավական հիմունքները:Ուս. ձեռնարկ

Եր. 2010

24.

Տ. Բարսեղյան

Գործարարական իրավունք: Դասագիրք բուհերի համար

Եր. ԵՊՀ 2009

25.

Լ. Հակոբյան,
Ա. Փխրիկյան

Արտասահմանյան երկրների սահմանադրական իրավունք/դասախոսությունների շարք/Թեմա 3.Անձի սահմանադրաիրավական կարգավիճակն արտասահմանյան երկրներում

Եր. 2010

26.

Լ. Հակոբյան,
Ա. Փխրիկյան

Արտասահմանյան երկրների սահմանադրական իրավունք/դասախոսությունների շարք/Թեմա 12.Տեղական կառավարումը և տեղական ինքնակառավարումն արտասահմանյան երկրներում

Եր. 2010

27.

Լ. Հակոբյան,
Ա. Փխրիկյան

Արտասահմանյան երկրների սահմանադրական իրավունք/դասախոսությունների շարք/Թեմա 15. Ֆրանսիայի Հանրապետության սահմանադրական իրավունքի հիմունքները

Եր. 2010

28.

Լ. Հակոբյան,
 Ա. Փխրիկյան

Արտասահմանյան երկրների սահմանադրական իրավունք/դասախոսությունների շարք/Թեմա 18.Ճապոնիայի սահմանադրական իրավունքի հիմունքներ

Եր. 2010

29.

Ա. Հայկյանց

Միջազգային մասնավոր իրավունք: Դասագիրք: 2-րդ հրատ.

Եր. ԵՊՀ 2013

30.

Ս. Դիլբանդյան,
Ա. Հարությունյան

ՀՀ դատարանակազմությունը և իրավապահպան մարմինները: Դասագիրք բուհերի համար

Եր. ԵՊՀ 2009

31.

Ռ. Պետրոսյան

Իրավունքի և օրենքի, դատարանի և արդարադատության աստվածաշնչյան հիմունքները

Եր. 2008

32.

Ա. Աղասյան

Պետության և իրավունքի տեսություն: Դասախոսություններ

Եր. 2011թ.

33.

Դանիելյան Ա. Ս.

Մաքսային գործի հիմունքները: Ուսումնական ձեռնարկ

Եր. ԵՊՀ 2011

34.

Ա. Լոքյան

Մասնագիտական գործունեության հոգեֆիզիոլոգիա: Մեթոդական ուղեցույց

Եր. 2015

35.

խմբ` Հ. Մ. Ավանեսյան

Անձի կենսագործնեության հոգեբանական անվտանգություն

Եր. ԵՊՀ 2015թ.

36.

Ա. Բ. Զաքարյան

Կուսակցություններ և կուսակցական համակարգեր:Կուսակցությունները ժողովրդավարական քաղաքական գործընթացներում / Դասախոսության նյութեր

Եր. 2015թ.

 

  

1. 

Zivilgesetzbuch der Republik Armenien

Yerevan 2010

 2. 

Gesetz der Republik Armenien uber das Verwaltungshandel und das Verwaltungsverfahren

Yerevan 2014

3.                   

 

Verwaltungsprozessordnung der Republik Armenien

Yerevan 2014

4.                   

 

Methodische Anleitung zur Entwicklung von Rechtsakten

Yerevan 2013

5.                   

Маркарян С. А.

Варяги- викинги на Кавказе

Ереван 2014

6.                   

 

100 Year… True Stories

Yerevan 2014

7.                   

Paul Cairney

Understanding Public Policy

2012

8.                   

Peter John

Analyzing Public Policy, 2nd Edition

2012

9.                   

Christoph Knill and Jale Tosun

Public Policy A New Introduction

2012

10.               

Paul A. Sabatier, Christopher M. Weible

Theories of  the  Policy  Process

2014

11.               

Michael Hill

The Public  Policy  Process

2013

12.               

Michael Moran Martin Rein and Robert E. Goodin

TheOxford Handbook of Public  Policy 

 

13.               

Paul M. Kellstedt, Guy D. Whitten

The Fundamentals Political Science Research

2013

14.               

David E. McNabb

Research methods for political science: quantitative and qualitative approaches

2009

15.               

Henry Kissinger

World Order

New York 2014

16.               

Luca Anceschi,
Gennaro Gervasio, Andrea Teti

Informal Power in the Greater Middle East

2014

 

 

 

Հեղինակ

Վերնագիր

Հրատ.

1.     

Селищев Н. В.

1 С: Бухгалтерия 8.2 для  бухгалтера

СПб 2011

2.     

Бартеньев О. В.

1 С: Предприятие 7.7: программирование для всех. Базовые обьекты, расчеты и регистры

Москва 2008

3.     

Бояркин В. Э.,
Филатов А.И.

1 С: Предприятие 8.Конвертация данных:обмен данными между прикладными решениями

СПб  2008

4.     

Хворостов Д. А.

3 D Studio Max + VRay.Проектирование дизаина среди: учебное пособие

Москва 2015

5.     

Харьковский А. В.

3 ds Max 2013. Лучший самоучитель

Москва 2013

6.     

Тимофеев С. М.

3 ds Max 2014.

СПб 2014

7.     

 

Adobe Dreamweaver CS5:Официальный учебный курс

Москва 2011

8.     

 

Final Cut Pro для монтажеров  Avid . Руководство по переходу на Final Cut Pro

Москва 2012

9.     

Дронов В. А.

HTML 5, CSS 3 и Web 2.0. Разработка современных Web- сайтов

СПб 2014

10.  

Мак-Дональд  М.

HTML 5. Недостающее руководство

СПб 2014

11.  

Дунаев В. В.

(X)HTML, скрипы и стили. Самое необходимое

СПб 2013

12.  

Голдстайн А.

HTML 5 и CSS 3 для всех

Москва 2012

13.  

Хоган Б.

HTML 5 и CSS 3:Веб-разработка по стандартам нового поколения.2-е изд.

СПб 2014

14.  

Хабибуллин И. Ш.

Java 7

СПб 2014

15.  

Генри Бекет

Java SOAP

Москва 2013

16.  

Хорстманн Кей, Гари Корнелл

Java. Библиотека профессионала, том 2. Расширенные средства, 9-е изд.

Москва 2014

17.  

Стефанов С.

JavaScript.Шаблоны

СПб 2014

18.  

Крокфорд  Д.

JavaScript: сильные стороны

СПб 2013

19.  

Шварц Б.,
Зайцев П…..

MySQL.Оптимизация производительности, 2-е изд.

СПб 2014

20.  

Дударева Н. Ю.

SolidWorks на примерах

СПб 2014

21.  

Аллен Тейлор

SQL для чайников, 8-е издание

Москва 2014

22.  

Шейнов В.

Управление конфликтами

СПб 2014

23.  

Джиджян Анаит

Социальный конфликт и общая теория его регулирования

Ереван 2009

24.  

Роберт Гэндосси

Как вырастить руководителей. Три истины от топ-компаний лидеров

Новосибирск 2005

25.  

О. В. Одинцова

Профессиональная этика: учебник для студ.

Москва 2014

26.  

В. А. Коноваленко…

Психология менеджмента.Теория и практика:учебник для бакалавров

Москва 2014

27.  

Е. П. Ильин

Психология помощи.Альтруизм, эгоизм, эмпатия

СПб 2014

28.  

Джозеф Мэрфи

Сила подсознания для карьерного роста: 2-е изд.

Минск 2012

29.  

В. Леви

Одинокий друг одиноких

Москва 2009

30.  

Гингер С.

Гештальт: искусство контакта

Минск 2014

31.  

Е. И. Степанов

Современная конфликтология:Общие подходы к моделированию, мониторингу и менеджменту социальных конфликтов:Учебное пособие

Минск 2015

32.  

Фетискин Н. П.

Психология гендерных различий: Учебное пособие

Москва 2014

33.  

А. Бакиров

НЛП технологии: Разговорный гипноз

Москва 2014

34.  

Оливер Сакс

Глаз разума

Москва 2014

35.  

Эдгар Шейн

Организационная культура и лидерство. 4-е изд.

СПб 2013

36.  

Т. В. Бендас

Психология лидерства:Учебное пособие

СПб 2009

37.  

А. Н. Лебедев-Любимов

Психология в маркетинге. COOL-BRAND-стратегия

СПб 2008

38.  

Одайник В.

Психология политики: Политические и социальные идеи Карла Густава Юнга

СПб 2010

39.  

Шамарова Г. М.,
Куршиева Н. М.

Государственная и муниципальная служба:Учебное пособие

Москва 2014

40.  

Яновский В.В.

Государственное и муниципальное управление.Введение в специальность: учебное пособие, 4-е изд.

Москва 2015

41.  

под ред. Н. И. Захарова

Государственное и муниципальное управление: Учебник

Москва 2014

42.  

В. В. Черепанов

Основы государственной службы и кадровой политики:учебник для студентов. 2-е изд.

Москва 2014

43.  

А. А. Тедеев,
В. Е. Усанов

Электронное государство:монография

Москва 2008

44.  

С. А. Ефимова

Бизнес- синергия, или Как раскрыть скрытые возможности вашего бизнеса. 2-е изд.

Москва 2014

45.  

Альтшулер И.,
Городнов А.

Диалектика бизнеса. 3-е изд.

СПб 2011

46.  

под ред. Н.П. Иващенко

Методические рекомендации к пазпаботке бизнес-план инновационного проекта

Москва 2013

47.  

Виноградова С. А.

Организация и планирование деятельности предприятий сервиса:Учебное пособие для бакалавров

Москва 2014

48.  

Л. А. Жданова

Организация и управление промышленной фирмой в развитых странах: Уяебник

Москва 2008

49.  

Бариленко В. И.

Основы бизнес- анализа:учебное пособие

Москва 2014

50.  

В. В. Коршунов

Эканомика организации (предприятия).Теория и практика: учебник для бакалавров. 2-е изд.

Москва 2014

51.  

Васильева Н. А.

Эканомика предприятия: краткий курс лекций

Москва 2012

52.  

Кабашов С. Ю.

Электронное правительство. Электронный документооборот. Термины и определения:Учебное пособие

Москва 2015

53.  

Чернецов С. А.

Финансы, денежное обращение и кредит: Учебное пособие

Москва 2011

54.  

Кокерелл Ли

Все для клиента. 39 правил незабываемого сервиса

Москва 2014

55.  

Бачило С. В.

Директ- маркетинг:Учебно- практическое пособие

Москва 2014

56.  

Стерхова С. А.

Инновационный продукт: инструменты маркетинга: учеб. Пособие

Москва 2013

57.  

Шарков Ф. И.

Интегрированные коммуникации: реклама, паблик рилейшнз, брендинг:  Учебное пособие

Москва 2014

58.  

Веселов А.

Интернет-маркетинг и продажи: как заставить сайт продавать

Ростов н/Д 2014

59.  

 

Маркетинг в отраслях и сверах деятельности:Учебное пособие: Вузовский учебник

Москва 2014

60.  

Скрынников И. А.

Маркетинг в сфере услуг: Учебное пособие

Москва 2012

61.  

Дашкова Т. Л.

Маркетинг в туристическом бизнесе: Учебное пособие

Москва 2014

62.  

Ким С. А.

Маркетинг: Учебник

Москва 2016

63.  

Романов А.А., Басенко В. П.

Маркетинг : Учебное пособие

Москва 2014

64.  

Чувакова С. Г.

Стратегический маркетинг : Учебное пособие. 2-е изд.

Москва 2013

65.  

под ред. С. В. Карповой

Финансовый маркетинг: теория и практика: учебник для магистров

Москва 2013

66.  

Фатхутдинов Р. А.

Инновационный менеджмент: Учебник для вузов

СПб 2014

67.  

Ю. В. Васильков, Н. Иняц

Стратегические методы в управлении предприятием:доступно всем

Москва 2008

68.  

под ред. Ларионова

Стратегическое управление: Учебник для магистров

Москва 2014

69.  

Дайнека А. В.

Управление персоналом организации: Учебник для бакалавров

Москва 2014

70.  

под ред. Д. Ю. Миропольского

Макроэкономика: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения

СПб 2014

71.  

Карминский А. М.,
Черников Б. В.

Применение информационных систем в экономике: учебное пособие

Москва 2014

72.  

Веснин В. Р.

Стратегическое управление: Учебник

Москва 2015

73.  

Афоничкин А. И.,
Михаленко Д. Г.

Управленческие решения в экономических системах: Учебник для вузов

СПб 2009

74.  

Простетов Г. И.

Бюджетирование: задачи и решения: Учебно- практическое пособие. 2-е изд.

Москва 2014

75.  

Когденко В. Г.

Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика: учеб. пособие для студентив вузов

Москва 2014

76.  

Соломко И. М., Лемешко Е. Ю.

Организация бюджетного процесса: учебник

Москва 2015

77.  

Лаптев С. В.

Основы теории государственных финансов: учеб. пособие для студентив вузов

Москва 2013

78.  

Пробин П. С.

Финансовые рынки: учеб. пособие для студентов вузов

Москва 2015

79.  

Казакова Н. А.

Финансовый анализ: учебник и практикум

Москва 2014

80.  

Ивашутин А. Л.

Финансы и финансовый менеджмент: учебно- методическое пособие

Минск 2011

81.  

Василенко С. В.

Корпоративная культура как инструмент эффективного управления персоналом

Москва 2013

 82.

Под ред. Кибанова А.Я

Управление персоналом: теория и практика. Управление организационной культурой: учебно-практическое пособие

Москва 2014

 83.

Зайцев Г. Г.

Управление человеческими песурсами: Учебник

Москва 2014

 84.

Райзберг Б. А.

Государственное управление экономическими и социальными процессами: Учебное пособие

Москва 2015

 85.

под ред. М. В. Кудиной

Инновационная экономика: научно- методическое пособие

Москва 2014

 86.

Агапова И. И.

Институциональная экономика:учебное пособие

Москва 2014

 87.

Буталов А. С.

Национальная экономика:учебное пособие

Москва 2015

 88.

Магомедов М. Д.

Экономика организации (предприятия):Учебник

Москва 2011

 89.

под ред. Ю. Н. Иванова

Экономическая статистика: Учебник

Москва 2014

 90.

под ред. Г. П. Журавлевой

Экономическая теория. Макроэкономика-1,2. Метаэкономика. Экономика трансформации: Учебник

Москва 2014

 91.

под ред. Г. П. Журавлевой

Экономическая теория. Микроэкономика-1,2 : Учебник

Москва 2014

 92.

Салихов Б. В.

Экономическая теория: Учебник

Москва 2014

 93.

Четвериков В. С.

Административное право: Учеб. Пособие.-7-е изд.

Москва 2014

 94.

под ред. М. А. Штатиной

Административный процесс: Учебник для бакалавриата и магистратуры

Москва 2014

 95.

Василенко И. А.

Государственное и муниципальное управление: учебник для бакалавров

Москва 2013

 96.

Долгова М. Н.

Материальная ответственность работника и работодателя

Москва 2007

 97.

под ред. И. Ш. Килясханова

Банковское право: учебник для студентов вузов

Москва 2014

 98.

Под ред. В. С. Белых

Предпринимательское право России: учебник

Москва 2008

 99.

О. А. Кудинов

Гражданское и торговое право зарубежных стран: Краткий курс

Москва 2012

 100.

Л. П. Дехтерева, Майорова Е. И.

Задачи по гражданскому праву. Методика активного решения: учебное пособие

Москва 2010

 101. 

Конвенция о правах ребенка

Москва 2015

 102.

Смоленский М. Б.

Конституционное право зарубежных стран: Учебное пособие

Москва 2014

 103.

Егорова О. А., Беспалов Ю. Ф.

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод в судебной практике

Москва 2014

 104.

под ред. Ю. М. Колосов

Европейское международное право: Учебник

Москва 2009

 105.

Гулин Е. В.

Международное право: Учеб. пособие

Москва 2014

 106.

под ред. С. Ю. Кашкин

Право Европейского Союза : Учеб. пособие. 3-е изд.

Москва 2014

 107.

под ред. Е. Ю. Грачевой

Налоговое право: Учебник

Москва 2013

 108.

В. А. Красницкий

Налоговый контроль в системе налогового администрирования

Москва 2008

 109.

Н. В. Сучкова

Нотариат: учебник для бакалавров

Москва 2013

 110.

Сорокотягин И. Н.

Профессиональная этика юриста: учебник для академического бакалавриата

Москва 2015

 111.

Гришковец А. А.

Государственная гражданская служба: учебний курс

Москва 2014

112.

Беспалов Ю. Ф.

Наследственное право: Учеб. пособие

Москва 2008

113.

Бекяшев  К. А.,
Моисеев Е. Г.

Таможенное право: учебник. 3-е изд.

Москва 2013

114.

Ф. О. Дзгоева- Сулейманова

Трудовое право. Краткий курс: учебное пособие

Москва 2013 

115.

Кипнис М. Ш.

Большая книга лучших игр и упражнений для любого тренинга

Москва:АСТ 2015 

116.

Хомская Е. Д.

Нейропсихология: Учебник для вузов. 4-е изд. +CD

СПб Питер 2015 

117.

Перлз Ф.

Практикум по гештальттерапии. 2-е изд.

Москва 2014

118.

Романова Е. С.

Психодиагностика : учебное пособие. 3-е изд.

Москва КНОРУС 2015 

119.

Чалдин Р.

Психология влияния. 5-е изд.

СПб Питер 2015

120.

Столяренко Л. Д. и др.

Психология и педагогика высшей школы

 Ростов н/Д 2014
121.Экман Пол Психология лжи.Обман меня, если сможешь СПб Питер 2015
122.Фрейд З. Психология масси анализ человеческого Я. 2-е изд. Москва 2014
123.Лебон Г. Психология народов и масс. 3-е изд. Москва 2014
124.Столяренко Л. Д.  Психология общения:учебник . 2-е изд.  Ростов н/Д 2014
125.Ильин Е. П. Психология общения и межличностных отношений  СПб Питер 2014
126.Щербатых Ю. В. Психология труда и кадрового менеджмента в схемах и таблицах; справочное пособие. 2-е изд. Москва КНОРУС 2015
127.Мартин С., Гольдштейн Н., Чалдини Р. Психология убеждения. Важные мелочи, гарантирующие успех  СПб Питер 2014
128.Коноваленко В. А. Психология управления персоналом: учебник для бакалавров Москва 2014
129.Майерс Д. Социальная психология. 7-е изд. СПб Питер 2014
130.Кибанов А. Я. Управления персоналом организации: актуальные технологии найма, адаптации и аттестации: учебное пособие. 2-е изд. Москва КНОРУС 2015
131.Нестерова О. В. Управление стрессами : учеб. пособие Москва 2012
132.Генкин Б. М. Управление  человеческими ресурсами:учебник Москва Норма 2015
133.Дайнека А. В. Управление  человеческими ресурсами: Учебник для бакалавров Москва 2014
134.Волкогонова О. Д., Зуб А. Т. Управления психология: учебник Москва 2014
135. Ялом И. Экзистенциальная психотерапияМосква 2015

 

2014 թվականին ստացած գրքեր

 ՀեղինակՎերնագիրՀրատ. տարին
1. Գիտական հոդվածների ժողովածու2010 թ.
2.Ռ.Հ.ԱվագյանԳրիգոր Զոհրապի և Գրիգոր Չուբարյանի իրավական միտքը2003 թ.
3.Ռ.Հ.ԱվագյանՀայ իրավական մտքի գանձարան (մ. թ. ա. IX դ .- մ. թ. ա XIX դ.) Գիրք 12001 թ.
4.Ռ.Հ.ԱվագյանՀայ իրավական մտքի գանձարան (մ. թ. ա. IX դ. - մ. թ. ա XIX դ.) Գիրք 22002 թ.
5.Ս.ՕհանյանՀայկական բանակի 20-ամյա տարեգրությունը (Համառոտ ուրվագիծ)2012 թ.
6.

խմբ.`

Վ.Պողոսյան,

Ռ.Ռուբելի

ՀՀ ընդհանուր վարչական իրավունք: Ուսումնական ձեռնարկ2011 թ.
7.

Մ.Մելվին,

Ս.Հաստեդ

Միջազգային տնտեսագիտություն, 1 հատոր` Միջազգային ֆինանսներ 1999թ.
8.

Ս.Զեյթունյան

Auto CAD 2000 Գործնական ինքնուսույց2004 թ.
9.

Ա.Մարկոսյան,

Գ.Նազարյան,

Դ.Հախվերդյան

Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ Մաս 1

 2012 թ.
10.

Ա.Մարկոսյան,

Գ.Նազարյան,

Դ.Հախվերդյան

 

Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ Մաս 2

 2012 թ.
11.

Ս.Թորոսյան

Դարդանելիից մինչև Պաղեստին 2012 թ.
12. Գիտական հոդվածների ժողովածու2013 թ.
13. Mulberry groupware Օգտվողի ձեռնարկ2013 թ.
14. «Ռազմական հոգեբանության հիմնախնդիրները» հանրապետական գիտաժողով (զեկուցումներ և հոդվածներ)2013 թ.
15.Ա.ԱսատրյանԻրավունքի գերակայության սկզբունքը արդի իրավական համակարգի խորապատկերում2013 թ.
16.

խմբ.`
Յու.Սուվարյան,

Վ.Ա.Միրզոյան                     

Հանրային կառավարման հիմնախնդիրներ Պրակ Ա2013 թ.
17.

Մ.Պետրոսյան,
Ա.Ջավադյան,
Դ.Ամիրյան

Անձր և պաշտոնը2013 թ.
18. Ուսանողական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու2013 թ.
19.Ֆ.ՍարգսյանԿյանքի դասերը Հուշեր2013 թ.
20.Ֆ.ՍարգսյանՀոդվածներ2013 թ.
21.Հ.Շ.ՄաթևոսյանՃգնաժամային կառավարման խաղեր: Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ2013 թ.
22. Քաղաքացիական հասարակության բնապահպանական իրազեկության ձեռնարկ2013 թ.
23.Տ.ՔոչարյանԱզգային անվտանգության հիմունքների վերաբերյալ դասընթաց2013 թ.
24.Ռ.Ք.ԿույումջյանXX դարի առաջին ցեղասպանությունը: Հայկական հիշողության վերադարձը2012 թ.
25.Ա.Սահակյան,
Ա.Բախշյան
Տնտեսական սոցոլոգիա: Ուսումնական ձեռնարկ: Գիրք առաջին2013 թ.
26. Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ: Գիտական աշխատանքների ժողովածու: Գիրք 62013 թ.
27.Ս.Գրիգորյան,
Գ.Գրիգորյան
Պետության և իրավունքի տեսություն: Հարցեր և պատասխաններ: Ուս. ձեռնարկ2013 թ.
28.Ա.ՄարջանյանԱդրբեջանական Հանրապետությոան սոցիալ-տնտեսական համակարգը2013 թ.
29.խմբ.`
Ա. Մարկոսյան
Ընդհանուր տնտեսագիտություն: Նվազագույն գիտելիքներ հարստության և բարեկեցության մասին2013թ.
30.խմբ.`
Լ.Արզումանյան
Կանթեղ 2013: Գիտական հոդվածների ժողովածու2013 թ.
31.Գ.Արսենյան
Թ.Գևորգյան
Վ.Եդիգարյան
Պետական կառավարման հիմունքներԵր.2001թ.
32.Juraj Nemec, Michiel S de VriesPublic Sector Dynamics in Central and Eastern EuropeBratislava NISPA cee 2012
33. Eastern Partner Contries 2012:Progress in the Implementation of the Small Business Act for EuropeOECD 2012
34.Rita C. KuyumciyanThe first Genocide of the 20 th Centuru:The Return of the Armenian MemoryEdit Print 2012

 

Նորություններ