Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

ՀԱՃԱԽ ՏՐՎՈՂ ՀԱՐՑԵՐ

ՀԱՐՑ – Ինչպե՞ս կարող ենք ծանոթանալ 2020-2021 ուսումնական տարվա մասնագիտությունների ընդունելության ցանկին և ուսման վարձաչափերին:

ՊԱՏԱՍԽԱՆ – 2020/2021 ուսումնական տարվա մասնագիտությունների ընդունելության քննությունների և ուսման վարձաչափերի ցանկին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

 

ՀԱՐՑ – Ինչպե՞ս տեղեկանամ, որ իմ դիմում-հայտն ընդունվել է:

ՊԱՏԱՍԽԱՆ – Եթե փաստաթղթերն ուղարկելուց հետո հարթակի ներքևում կանաչ գույնով գրվում է՝

«Ձեր հայտը հաջողությամբ ուղարկված է: Շնորհակալություն: Անճշտությունների կամ բացթողումների առկայության դեպքում Ձեզ կտեղեկացնենք:»,

ապա առավելագույնը երկու օրից կստանաք հաղորդագրություն.

«Ձեր հայտն ընդունված է»:

 

ՀԱՐՑ – Բազմիցս փորձում եմ, բայց ոչ մի կերպ չեմ կարողանում ուղարկել փաստաթղթերս:

ՊԱՏԱՍԽԱՆ – Փաստաթղթերն ուղարկելու համար՝

  1. Ներբեռնվող փաստաթղթերը պետք է լինեն PDF ձևաչափով:
  2. Ներբեռնվող փաստաթղթերի անվանումը (File Name) պետք է լինի լատինատառ:
  3. PDF ձևաչափով ներբեռնված ֆայլերի ընդհանուր ծավալը չպետք է գերազանցի 20 ՄԲ:
  4. Պետք է լրացնել բոլոր պարտադիր դաշտերը:

 

ՀԱՐՑ – Ինչպե՞ս պետք է վճարում կատարել և ուղարկել անդորրագիրը:

ՊԱՏԱՍԽԱՆ – Ըն­դու­նե­լութ­յան գործ­ըն­թա­ցի կազ­մա­կերպ­ման հա­մար դի­մորդ­ները վճա­րում են 2000 ՀՀ դրամ ցանկացած բանկում:

Ֆինանսական տվյալները՝

«ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա» ՊՈԱԿ

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն, Երևանի թիվ 1 ՏԳԲ

Հ/Հ 900018005646

ՀՎՀՀ 00035088

Նպատակի դաշտում նշել դիմորդի անունը, ազգանունը, հայրանունը, «Ընդունելություն»

Վճարումը կատարելուց հետո անհրաժեշտ է լուսապատճենել անդորրագիրը PDF ձևաչափով և վերբեռնել:

 

ՀԱՐՑ – Ինչպե՞ս տեղադրել նկարը:

ՊԱՏԱՍԽԱՆ – Նկարը պետք է տեղադրել դիմում-հայտի 2-րդ էջի վերևի աջ անկյունում «Նկարի տեղը» գրառմամբ շրջանակում (Copy –> Paste կամ Insert Pictures):

 

ՀԱՐՑ – Ինչպե՞ս տեղադրել ստորագրությունը դիմում-հայտում:

ՊԱՏԱՍԽԱՆ – Դիմում-հայտը վերբեռնելուց հետո լրացնում եք էլեկտրոնային տարբերակով, ապա տպագրում եք, ստորագրում, լուսապատճենում և ներբեռնում PDF ձևաչափով:

 

ՀԱՐՑ – Ինչպե՞ս ներկայացնեմ դիմում-հայտ, եթե դիպլոմ դեռ չեմ ստացել:

ՊԱՏԱՍԽԱՆ – Եթե դիպլոմները դեռևս չեն հանձնվել, ապա դիպլոմի փոխարեն պետք է վերբեռնել տեղեկանք՝ ըստ ներկայացված ձևանմուշի (տե՛ս https://paara.am/home/dimord/yndunelutyun/ հղումը), իսկ դիպլոմի հավելվածի փոխարեն՝ ակադեմիական տեղեկագիր Ձեր բուհից, որտեղ պետք է պարտադիր նշված լինի ամփոփիչ ՄՈԳ–ը (միջին որակական գնահատականը):

 

ՀԱՐՑ – Դիմում-հայտը ներկայացնելից ներբեռնել եմ դիպլոմը և դիպլոմի հավելվածը, ինչպես պետք է ներբեռնենք տեղեկանքը:

ՊԱՏԱՍԽԱՆ – Եթե Դուք ստացել եք դիպլոմը և հավելվածը, տեղեկանքի անհրաժեշ­տություն չկա: Տեղեկանքը փոխարինում է դիպլոմին, այն ներբեռնում են դիպլոմի բացակայության դեպքում:

 

ՀԱՐՑ – Ավարտել եմ Երևանի պետական մանկավարժական համալսարանի Իրավագիտության (մանկավարժ) ֆակուլտետը (մագիստրոս), ցանկանում եմ տեղեկանալ՝ կարո՞ղ եմ դիմել ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի «Իրավագիտություն» մասնագիտությամբ:

ՊԱՏԱՍԽԱՆ – Եթե ունեք ԵՊՄՀ-ի Իրավագիտության (մանկավարժ) մագիստրոսի դիպլոմ», և Ձեր դիպլոմում որակավորում կամ բակալավրի աստիճան տողում նշված է իրավագիտություն, ապա կարող եք դիմել ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի «Իրավագիտություն» մասնա­գի­տությամբ: Նկատի ունեցեք, որ ԵՊՄՀ-ի նույն ֆակուլտետը տարբեր տարիներին տարբեր որակավորումներ է տվել:

Եթե գրված է միայն «մանկավարժ», ապա կարող եք դիմել այն դեպքում, երբ դիպ­լո­մի հա­վել­վա­ծում (մի­ջուկում) եր­կու և ա­վե­լի ի­րա­վա­գի­տա­կան առար­կա է նշված:

 

ՀԱՐՑ – Ուսման վարձավճարի փոխհատուցման նպատակով եկամտային հարկի վերադարձման վերաբերյալ սահմանված կարգը վերաբերո՞ւմ է «Գործարար վարչարարություն (կառավարում)» կրթական ծրագրին:

ՊԱՏԱՍԽԱՆ – Այն ուսանողները, որոնք Կառավարության սահմանված մասնագի­տությունների ցանկով սովորելուն զուգահեռ կաշխատեն, ուսումնական տարվա ավարտից հետո պետությունն ուսման վարձը կփոխհատուցի եկամտային հարկի վերադարձի տեսքով, եթե եկամտային հարկը կբավարարի ուսման վարձի չափով` ոչ ավել, քան ուսման վարձը: Նախատեսում է այդ կարգավորումը կիրառել միայն մագիստրատուրայի, ասպիրանտուրայի, օրդինատուրայի համար:

Հայաստանի Հանրապետությունում հավատարմագրված բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների՝ Կառավարության հաստատած մասնագիտություն­ներով առկա ուսուցմամբ մագիստրատուրայում, ասպի­րանտուրայում և օրդինատուրայում սովորող (ուսանող) վարձու աշխատողի ուսման վարձը կփոխհատուցվի ուսումնական տարվա ավարտից հետո` Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի 160.1-ին հոդվածով սահմանված կարգով:

Վարձու աշխատող հանդիսացող սովորող (ուսանող) ֆիզիկական անձը կարող է օգտվել միայն մեկ մասնագիտություն ձեռք բերելու համար:

Վերադարձման ենթակա եկամտային հարկի գումարը կհաշվարկվի 2020 թվականի սեպտեմբերի 1-ից:

Վարձու աշխատող հանդիսացող ֆիզիկական անձանց` ուսման վարձավճարի փոխհատուցման նպատակով եկամտային հարկի գումարների վերադարձման կարգը սահմանում է Կառավարությունը:»:

Այսպիսով, այս հարցին հստակ կարելի է պատասխանել Կառավարության կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում հավատարմագրված բարձրագույն ուսումնական հաստա­տությունների մագիստրատուրայի, ասպիրանտուրայի և օրդինատուրայի մասնագիտությունները և ուսման վարձավճարի փոխհատուցման նպատակով եկամտային հարկի գումարների վերադարձման կարգը հաստատելուց հետո։

 

ՀԱՐՑ – Արդյոք ուսման վարձի զեղչ կատարվո՞ւմ է, եթե ընտանիքում երկու սովորող երեխա կա:

ՊԱՏԱՍԽԱՆ – Ակադեմիան, հիմք ընդունելով սովորողի բարձր առաջադիմությունը և սոցիալական խումբը, իրականացնում է ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցում երեք և ավելի անչափահաս կամ երեք և ավելի ուսանող երեխա ունեցող ընտանիքների ուսանողներին` առնվազն 30 տոկոսի չափով:

Հիմք՝ «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 41-րդ մասի 5-րդ կետ։

 

ՀԱՐՑ – Ե՞րբ է ուսանողի առաջադիմությունը համարվում բարձր:

ՊԱՏԱՍԽԱՆ – Ակադեմիայում «բարձր առաջադիմություն» է համարվում ուսումնական տարվա արդյունքներով 95 տոկոսից ցածր մինչև 87,5 տոկոս առաջադիմությունը, այն է՝ 3,79-3,50 միջին որակական գնահատականը (ՄՈԳ) ներառյալ:

 

ՀԱՐՑ –  Առաջին կուրսի ուսանողները ե՞րբ կարող են օգտվել ուսման վճարի մասնակի փոխհա­տուցման իրավունքից:

ՊԱՏԱՍԽԱՆ – Առաջին կուրսի ուսանողներն ուսման վճարի մասնակի փոխհատուցման իրավունքից կարող են օգտվել միայն ուսումնառության երկրորդ կիսամյակից սկսած:

Հիմք՝ «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 43-րդ մաս։

 

ՀԱՐՑ – Ե՞րբ են ընդունվում ուսման վճարի մասնակի փոխհատուցման մասին դիմումները:

ՊԱՏԱՍԽԱՆ – Ուսման վճարի մասնակի փոխհատուցման մասին դիմումներն ընդունվում են տվյալ ուսումնական տարվա յուրաքանչյուր կիսամյակի ուսումնական պարապմունքների սկզբին նախորդող և հաջորդող երկու շաբաթների ընթացքում:

Առաջին կուրսի ուսանողները ուսման վճարի մասնակի փոխհատուցման իրավունքից կարող են օգտվել միայն ուսումնառության երկրորդ կիսամյակից սկսած:

Հիմք՝ ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հուլիսի 27-ի N 1183-Ն որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ուսանողական նպաստ և պետական կրթաթոշակ տալու կարգի» 7-րդ կետ։

 

ՀԱՐՑ – Ի՞նչ արտոնություններ ունեն զոհված (մահացած) զինծառայողների զավակները, ժամկետային պարտադիր զինվորական ծառայության ժամանակ ծառայողական պարտականությունները կատարելիս 1-ին կամ 2-րդ խմբի հաշմանդամության զինվորական կենսաթոշակի իրավունք ունեցող նախկին զինծառայողները:

ՊԱՏԱՍԽԱՆ – Պետությունն ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի լրիվ փոխհատուցում տրամադրում է ժամկետային պարտադիր զինվորական ծառայության ժամանակ ծառայողական պարտականությունները կատարելիս 1-ին կամ 2-րդ խմբի հաշմանդամության զինվորական կենսաթոշակի իրավունք ունեցող նախկին զինծառայողներին, ինչպես նաև զոհված (մահացած) զինծառայողների մինչև 27 տարեկան զավակներին՝ համաձայն «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի։

Հիմք՝ ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հուլիսի 27-ի N 1183-Ն որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ուսանողական նպաստ և պետական կրթաթոշակ տալու կարգի» 2-րդ կետի «բ» ենթակետ։

 

ՀԱՐՑ – Ի՞նչ արտոնություններ ունեն 1-ին և 2-րդ խմբերի հաշմանդամները:

ՊԱՏԱՍԽԱՆ – Պետությունն ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի լրիվ փոխհատուցում է տրամադրում 1-ին և 2-րդ խմբերի հաշմանդամներին և հաշմանդամ երեխայի կարգավիճակ ունեցող անձանց` համաձայն «Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի:

1-ին և 2-րդ խմբերի հաշմանդամներին և հաշմանդամ երեխայի կարգավիճակ ունեցող անձանց ուսանողական նպաստները համապատասխան փաստաթղթերի առկայության դեպքում տրվում են 1-ին կուրսի սկզբում և վերանայվում յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա վերջում:

Հիմք՝ ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հուլիսի 27-ի N 1183-Ն որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ուսանողական նպաստ և պետական կրթաթոշակ տալու կարգի» 2-րդ կետ։

 

ՀԱՐՑ – Արդյոք ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցում տրամադրվո՞ւմ է մարտական հերթապահություն իրականացնող զորամասերում մարտական հերթապահության մեջ ընդգրկված պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայություն անցած ուսանողներին:

ՊԱՏԱՍԽԱՆ – Ակադեմիան, հիմք ընդունելով բարձր առաջադիմությունը և սոցիալական խումբը, իրականացնում է ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցում մարտական հերթապահություն իրականացնող զորամասերում մարտական հերթապահության մեջ ընդգրկված պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայություն անցած ուսանողներին` առնվազն 30 տոկոսի չափով:

Հիմք՝ «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 41-րդ մասի 7-րդ կետ։

 

ՀԱՐՑ – Ի՞նչ արտոնություններ ունեն 23 տարին չլրացած միակողմանի ծնողազուրկ (միածնող) ուսանողները:

ՊԱՏԱՍԽԱՆ – Ակադեմիան, հիմք ընդունելով բարձր առաջադիմությունը և սոցիալական խումբը, իրականացնում է ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցում 23 տարին չլրացած միակողմանի ծնողազուրկ (միածնող) ուսանողներին՝ առնվազն 50 տոկոսի չափով:

Հիմք՝ «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 41-րդ մասի 3-րդ կետ։