Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Ընդունելություն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՊԵՏԱԿԱՆ  ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ  ԱԿԱԴԵՄԻԱՆ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է

2020-2021 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ  ՏԱՐՎԱ

ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ

(անվճար և վճարովի հիմունքներով)

 

Ը    Ն     Դ     Ո  Ւ     Ն     Ե     Լ     Ո  Ւ     Թ      Յ      Ո  Ւ     Ն

 

Հ/Հ Դասիչ Մասնագիտություն Հատկացված տեղեր
Ան-վճար Վճարովի
1.       ԺԲ.00.02 Հանրային իրավունք 1 2
2.       Ը.00.02 Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում 1 2
3.       ԻԳ. 00.02 Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ, միջազգային հարաբերություններ  1 2
4.       ԺԹ. 00.01 Ընդհանուր հոգեբանություն, հոգեբանության տեսություն և պատմություն, անձի հոգեբանություն 1 2

Ընդամենը

4 8

 

Համաձայն ՀՀ կառավարության 2016 թվականի փետրվարի 25-ի N 238-Ն որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետությունում ասպիրանտուրայի ընդունելության և ուսուցման, դոկտորանտուրայի և հայցորդության ձեվակերպման» կարգի դրույթների՝

Մրցույթին կարող են մասնակցել պետական և հավատարմագրված ոչ պետական բուհերի շրջանավարտները, ովքեր ունեն մագիստրոսի կամ դիպլոմավորված մասնագետի որակավորում :

Դիմորդները մասնագիտական քննությանը մասնակցելու համար ներկայացնում են նաև գիտական ռեֆերատ` առնվազն 20 տպագրական էջի սահմաններում (հրատարակված գիտական աշխատանքների, գյուտերի, հայտնագործությունների, գիտահետազոտական աշխատանքների մասին հաշվետվությունների բացակայության դեպքում)` մասնագիտական ամբիոնի կողմից գրավոր դրական գրախոսությունով:

Դիմորդները հանձնում են ընդունելության քննություն մասնագիտական առարկայից, որը գնահատվում է 20 միավորային սանդղակով: Մինչև 12 միավոր(ներառյալ) ստացած դիմորդը զրկվում է ասպիրանտուրա ընդունվելու իրավունքից:

Մրցույթն իրականացվում է ըստ մասնագիտական քննությունից ստացած գնահատականի: Մասնագիտական քննությունից ստացած հավասար գնահատականների դեպքում հաշվի են առնվում հետևյալ ցուցանիշներն ըստ  հերթականության`

Ասպիրանտուրայի դիմորդների փաստաթղթերը ընդունվում են հունիսի 1-ից  24-ը ներառյալ, երկուշաբթի- ուրբաթ օրերին, ժամը  9:00 – 17:00, իսկ մասնագիտական քննության հանձնումը`  հունիսի 25-ից 30-ը ներառյալ:     

Դիմորդներն անձամբ ասպիրանտուրայի բաժին են ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը`

   

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի ասպիրանտուրայի բաժին

ք. Երևան-0028, Կիևյան 8, հեռ. (010) 27 75 15

Նորություններ

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի գործընկերների շարքում հատկապես վերջին տարիներին ավելացել է մասնավոր հատվածը ներկայացնող կազմակերպությունների թիվը…