Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Ընդունելություն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՊԵՏԱԿԱՆ  ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ  ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ 2022-2023 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ԱՍՊԻՐԱՆՏՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՆ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է

2022-2023 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ

ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

 

 Հ/Հ Դասիչ Մասնագիտություն Ուսման վարձը  
 
1. Ը.00.02 Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում 500000 ՀՀ դրամ  
2. ԺԲ 00.02 Հանրային իրավունք 500000 ՀՀ դրամ  
3․ ԺԹ. 00.01 Ընդհանուր հոգեբանություն, հոգեբանության տեսություն և պատմություն, անձի հոգեբանություն 500000 ՀՀ դրամ  
4․ ԻԳ.00.02 Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ  500000 ՀՀ դրամ  

    

Ասպիրանտուրայի դիմորդների փաստաթղթերն ընդունվում են ս/թ սեպտեմբերի 5-ից մինչև սեպ­տեմ­բերի 30-ը ներառյալ, երկուշաբթի – ուրբաթ օրերին, ժամը՝ 10:00 – 17:00 ընկած ժամանակա­հատ­վածում: Մասնագիտական քննության հանձնումը՝ հոկտեմբերի 3-ից մինչև հոկտեմբերի 7-ը ներառյալ։

Ասպիրանտուրա ընդունվելու համար դիմորդը անձամբ կամ նրա լիազորած անձը Ակադեմիայի գիտական գործունեության բաժին (ք. Երևան, Կիևյան 8/1, 3-րդ հարկ, 314 սենյակ) է ներկայացնում ռեկտորի անունով դիմում՝ կցելով հետևյալ փաստաթղթերը՝

 1. անձը հաստատող փաստաթուղթ (Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար` անձնագիրը, նույնականացման քարտը, Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կողմից ժամանակա­վորապես տրվող` անձը (ինքնությունը) հաստատող փաստաթղթի կամ ժամանակավոր վկայականի պատճենը), սոցիալական քարտի պատճենը,
 2. բակալավրի և մագիստրոսի կամ դիպլոմավորված մասնագետի դիպլոմի ու դրանց հավելվածների պատճենները (օտարերկրյա պետություններում բարձրագույն կրթություն ստացածների համար` փաստաթուղթ նրանց կրթության համարժեքության մասին),
 3. օտար լեզվի ատեստավորման վկայականը կամ դրան համապատասխան տեղեկանքը (սահմանված ներքին շեմով՝ բալային գնահատմամբ),
 4. ընտրված մասնագիտությամբ հրատարակված առնվազն մեկ գիտական աշխատանքի պատճենը կամ գիտական ռեֆերատ՝ առնվազն 20 տպագրական էջի սահմաններում,
 5. ինքնակենսագրություն և երեք լուսանկար (3 x 4 չափսի),
 6. քաղվածք աշխատանքային գրքույկից (առկայության դեպքում),
 7. զինվորական գրքույկը և դրա պատճենը կամ զորակոչային տեղամասում կցագրման վկայականը և դրա պատճենը:

 

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի գիտական գործունեության բաժին

ք. Երևան-0028, Կիևյան 8/1, 3-րդ հարկ, 314 սենյակ, հեռ. (010) 22-97-37

 

 

 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՆ

ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՒՄ Է

2022-2023 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ

ՀԱՅՑՈՐԴՈՒԹՅԱՆ

 ՁԵՎԱԿԵՐՊՈՒՄ

  

Հ/Հ Դասիչ Մասնագիտություն Ուսման վարձը  
 
1. Ը.00.02 Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում 500000 ՀՀ դրամ  
2. ԺԲ 00.02 Հանրային իրավունք 500000 ՀՀ դրամ  
3․ ԺԹ. 00.01 Ընդհանուր հոգեբանություն, հոգեբանության տեսություն և պատմություն, անձի հոգեբանություն 500000 ՀՀ դրամ  
4․ ԻԳ.00.02 Քաղաքական  ինստիտուտներ և գործընթացներ 500000 ՀՀ դրամ  

Հայցորդ ձևակերպվելու համար դիմորդների փաստաթղթերը ընդունվում են ս.թ. մայիսի 25-ից մինչև հուլիսի 22-ը ներառյալ և ս.թ. սեպտեմբերի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ երկուշաբթի – ուրբաթ օրերին, ժամը 9:00 – 17:00։

Հայցորդ ձևակերպվելու համար դիմորդը անձամբ կամ նրա լիազորած անձի կողմից Ակադեմիայի գիտական գործունեության բաժին է ներկայացնում ռեկտորի անունով դիմում՝ կցելով հետևյալ փաստաթղթերը՝

 1. անձը հաստատող փաստաթուղթ (Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար` անձնագիրը, նույնականացման քարտը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կողմից ժամանակավորապես տրվող` անձը (ինքնությունը) հաստատող փաստաթղթի կամ ժամանակավոր վկայականի պատճենը): Անձնագրի դեպքում ներկայացնել նաև սոցիալական քարտի պատճենը,
 2. բակալավրի և մագիստրոսի կամ դիպլոմավորված մասնագետի դիպլոմի ու դրանց հավելվածների պատճենները (օտարերկրյա պետություններում բարձրագույն կրթություն ստացածների համար` փաստաթուղթ նրանց կրթության համարժեքության մասին),
 3. ընտրված մասնագիտությամբ հրատարակված առնվազն մեկ գիտական աշխատանքի պատճենը կամ գիտական ռեֆերատ՝ առնվազն 20 տպագրական էջի սահմաններում,
 4. ինքնակենսագրություն և երեք լուսանկար (3 x 4 չափսի),
 5. քաղվածք աշխատանքային գրքույկից (առկայության դեպքում),
 6. զինվորական գրքույկը և դրա պատճենը կամ զորակոչային տեղամասում կցագրման վկայականը և դրա պատճենը:

 

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի գիտական գործունեության բաժին

ք. Երևան-0028, Կիևյան 8/1, հեռ. (010) 22-97-37