Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Ընդունելություն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՊԵՏԱԿԱՆ  ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ  ԱԿԱԴԵՄԻԱՆ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է

2018-2019 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ

ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ

(անվճար և վճարովի՝ առանց տարկետման իրավունքի, հիմունքներով)

 ԵՎ ԴՈԿՏՈՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ

 Ը     Ն     Դ     Ո  Ւ     Ն     Ե     Լ     Ո  Ւ     Թ      Յ      Ո  Ւ     Ն

 

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ ասպիրանտուրայի ընդունելության մասնագիտական քննությունների

 

Հ/Հ Դասիչ Մասնագիտություն Հատկացված տեղեր
Ան-վճար Վճարովի
1.       Ը.00.02 Տնտեսության,նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում 1 2
2.       ԺԹ.00.01 Ընդհանուր հոգեբանություն, հոգեբանության տեսություն և պատմություն, անձի հոգեբանություն 1 2
3.       ԻԳ. 00.02 Քաղաքական գործընթացներ և ինստիտուտներ, միջազգային հարաբերություններ 1 2
4.      ԺԲ.00.02 Հանրային իրավունք 0 2

Ընդամենը

3 8

 

Համաձայն «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ  ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳ»-ի`

մրցույթին կարող են մասնակցել պետական և հավատարմագրված ոչ պետական բուհերի շրջանավարտները, ովքեր ունեն մագիստրոսի կամ դիպլոմավորված մասնագետի որակավորում և հանձնել են «Օտար լեզու» և «Համակարգչից օգտվելու հմտություններ» առարկաներից տարբերակված ստուգարքներ` հաղթահարելով հետևյալ անցումային շեմերը.

* Անգլերեն - բոլոր մասնագիտությունների համար TOEFL` 46, IELTS` 5,5 միավոր:

* Ֆրանսերեն - բոլոր մասնագիտությունների համար TCF` 200 միավոր:

* Գերմաներեն - բոլոր մասնագիտությունների համար on DaF` 60 միավոր:

* Համակարգչից օգտվելու հմտություններ - բոլոր մասնագիտությունների համար` 25 միավոր:

Դիմորդները մասնագիտական քննությանը մասնակցելու համար պետք է ներկայացնեն նաև գիտական ռեֆերատ` առ­նվազն 20 տպագրական էջի սահմաններում (հրատարակած գիտական աշխատանքների, գյուտերի, հայտնագործությունների, գիտահետազոտական աշխատանքների մասին հաշվետվությունների բացակայության դեպքում)` մասնագիտական ամբիոնի կողմից տրված գրավոր դրական գրախոսությամբ:

Դիմորդները հանձնում են ընդունելության քննություն մասնագիտական առարկայից, որը գնահատվում է 20-միավորային սանդղակով: Մինչև 12 միավոր (ներառյալ) ստացած դիմորդը զրկվում է ասպիրանտուրա ընդունվելու իրավունքից:

Մրցույթն իրականացվում է ըստ մասնագիտական քննությունից ստացած գնահատականի: Մասնագիտական քննու­թյունից ստացած հավասար գնահատականների դեպքում հաշվի են առնվում հետևյալ ցուցանիշները` ըստ  հերթականության`

* մագիստրոսի կամ դիպլոմավորված մասնագետի ընդհանուր կամ միջին որակական գնահատականը.

* բակալավրի և մագիստրոսի ընդհանուր միջին որակական գնահատականի գումարը.

* հրատարակած գիտական աշխատանքների թիվը.

* միջազգային կամ հանրապետական ուսանողական առարկայական մրցույթներում կամ օլիմպիադաներում ստացած դիպլոմները կամ միջազգային գիտաժողովներին մասնակցությունը(զեկուցումները):

 

Ասպիրանտուրայի դիմորդների փաստաթղթերն ընդունվում են մինչև ս.թ. հունիսի 27-ը ներառյալ, երկուշաբթի-ուրբաթ` ժամը 900-1800-ը, իսկ մասնագիտական քննությունը կկայանա հունիսի 28-ից մինչ հուլիսի 3-ը ներառյալ:     

Դիմորդներն անձամբ ասպիրանտուրայի բաժին պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`

* դիմում` ՀՀ ՊԿ ակադեմիայի ռեկտորին` նշելով ընտրած մասնագիտությունը,

* «Օտար լեզու» և «Համակարգչից օգտվելու հմտություններ» առարկաներից տարբերակված ստուգարքներ հանձնելու մասին ասպիրանտուրա ընդունվողի ստուգարքային թերթիկները,

* մագիստրոսի կամ դիպլոմավորված մասնագետի դիպլոմն ու գնահատականների ներդիրը և դրանց  պատճենները,

* որակավորման քննությունների հանձնման մասին վկայական, եթե դրանք հանձնված են,

* կադրերի հաշվառման անձնական թերթիկը, ինքնակենսագրություն և չորս լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,

* անձնագիր և դրա պատճենը,

* քաղվածք աշխատանքային գրքույկից (եթե դիմորդն աշխատում է),

* զինվորական գրքույկ և դրա պատճենը կամ ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականը և դրա պատճենը, 

* գիտական ռեֆերատ` առնվազն 20 տպագրական էջի սահմաններում (հրատարակած գիտական աշխատանքների, գյուտերի, հայտնագործությունների և գիտահետազոտական աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվությունների բացակայության դեպքում):

   

ԴՈԿՏՈՐԱՆՏՈՒՐԱ

 
Հ/Հ Դասիչ Մասնագիտություն Հատկացված տեղ
1 ԺԲ.00.02 Հանրային իրավունք 1
Ընդամենը 1
 

Դոկտորանտուրայում ձևակերպվում են այն անձինք, ովքեր ունեն գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան և ներկայացնում են գիտական, տնտեսական կամ սոցիալ-մշակութային նշանակություն ունեցող հիմնարար և (կամ) կիրառական հետազոտությունների ծրագիր (նախագիծ):

Դոկտորանտուրայում ձևակերպվելու համար անձի կամ նրա լիազորած անձի կողմից դիմումը տրվում է համապատասխան հաստատու­թյան ղեկավարի անունով` կցելով հետևյալ փաստաթղթերը` 

1) գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի վկայագրի պատճենը (այլ երկրներում գիտական աստիճանի վկայագիր ստացածների համար` նաև բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի կողմից տրված համապատասխանեցման հավաստագիրը).

2) դոկտորական ատենախոսության պլանը.

3) ինքնակենսագրություն և 3 լուսանկար` 3x4 սմ չափսի.

4) հրատարակված գիտական աշխատու­թյունների, գյուտերի և հայտնագործությունների, ինչպես նաև կատարված գիտահետազոտական աշխատանքների հաշվետվությունների ցանկը:

Համաձայն հաստատության սահմանած կարգի` հաստատության ղեկավարի հրամանով դոկտորանտը ձևակերպվում է դոկտորանտուրայում, և նրա հետ կնքվում է պայմանագիր:

Դոկտորանտների գիտական խորհրդատուների աշխատանքի վարձատրությունը կատարվում է հաստատության կողմից սահմանված կարգով և չափով:

 

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի ասպիրանտուրայի բաժին

ք. Երևան-0028, Կիևյան 8, հեռ. 27 75 15

 

Նորություններ

Մագիստրատուրայի հեռակա ուսուցման ընդունելության քննությունների ժամանակացույց