Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Ընդունելություն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՊԵՏԱԿԱՆ  ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ  ԱԿԱԴԵՄԻԱՆ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է

2021-2022 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ  ՏԱՐՎԱ

ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ

(անվճար և վճարովի հիմունքներով)

 

Ը    Ն     Դ     Ո  Ւ     Ն     Ե     Լ     Ո  Ւ     Թ      Յ      Ո  Ւ     Ն

 

Հ/Հ Դասիչ Մասնագիտություն Հատկացված տեղեր
Ան-վճար Վճարովի
1.       ԺԲ.00.02 Հանրային իրավունք 1 1
2.       Ը.00.02 Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում - 1
3.       ԻԳ. 00.02 Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ - 1
4.       ԺԹ. 00.01  Հոգեբանության տեսություն և պատմություն - 1

Ընդամենը

1 4

Համաձայն «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ  ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ

ԸՆԴՈւՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳ» -ի`

Մրցույթին կարող են մասնակցել պետական և հավատարմագրված ոչ պետական բուհերի շրջանավարտները, ովքեր ունեն մագիստրոսի կամ դիպլոմավորված մասնագետի որակավորում և հանձնել են «Օտար լեզու» և «Համակարգչից օգտվելու հմտություններ» առարկաներից տարբերակված ստուգարքներ` հաղթահարելով հետևյալ անցումային շեմերը.

Մրցույթին կարող են մասնակցել պետական և հավատարմագրված ոչ պետական բուհերի շրջանավարտները, ովքեր ունեն մագիստրոսի կամ դիպլոմավորված մասնագետի որակավորում :

Դիմորդները մասնագիտական քննությանը մասնակցելու համար ներկայացնում են նաև գիտական ռեֆերատ` առնվազն 20 տպագրական էջի սահմաններում (հրատարակված գիտական աշխատանքների, գյուտերի, հայտնագործությունների, գիտահետազոտական աշխատանքների մասին հաշվետվությունների բացակայության դեպքում)` մասնագիտական ամբիոնի կողմից գրավոր դրական գրախոսությունով:

Դիմորդները հանձնում են ընդունելության քննություն մասնագիտական առարկայից, որը գնահատվում է 20 միավորային սանդղակով: Մինչև 12 միավոր(ներառյալ) ստացած դիմորդը զրկվում է ասպիրանտուրա ընդունվելու իրավունքից:

Մրցույթն իրականացվում է ըստ մասնագիտական քննությունից ստացած գնահատականի: Մասնագիտական քննությունից ստացած հավասար գնահատականների դեպքում հաշվի են առնվում հետևյալ ցուցանիշներն ըստ  հերթականության`

Ասպիրանտուրայի դիմորդների փաստաթղթերը ընդունվում են մինչև ս.թ. մայիսի 31-ից հունիսի 28-ը ներառյալ, երկուշաբթի- ուրբաթ օրերին, ժամը  9:00 – 17:00, իսկ մասնագիտական քննության հանձնումը`  հուլիսի 02-ից 07-ը ներառյալ:     

Դիմորդներն անձամբ ասպիրանտուրայի բաժին են ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը`

 

 

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի ասպիրանտուրայի բաժին

ք. Երևան-0028, Կիևյան 8, հեռ. 27 75 15

Նորություններ

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի մագիստրատուրայի 2021-2022 ուս. տարվա հեռակա ուսուցման ընդունելության…