Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Ընդունելություն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՊԵՏԱԿԱՆ  ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ  ԱԿԱԴԵՄԻԱՆ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է

2017-2018 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ  ՏԱՐՎԱ

ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ ԱՌԿԱ  ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ

(անվճար՝ տարկետման իրավունքով, և վճարովի՝ առանց տարկետման իրավունքի, հիմունքներով)

 Ը    Ն     Դ     Ո  Ւ     Ն     Ե     Լ     Ո  Ւ     Թ      Յ      Ո  Ւ     Ն

 

Հ/Հ Դասիչ Մասնագիտություն Հատկացված տեղեր
Ան-վճար Վճարովի
1.       Ը.00.02 Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում 2 1
2.      ԺԹ.00.01 Ընդհանուր հոգեբանություն, հոգեբանության տեսություն և պատմություն, անձի հոգեբանություն 1 1

Ընդամենը

3 2

Համաձայն «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ  ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈւՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳ» -ի`

 

Մրցույթին կարող են մասնակցել պետական և հավատարմագրված ոչ պետական բուհերի շրջանավարտները, ովքեր ունեն մագիստրոսի կամ դիպլոմավորված մասնագետի որակավորում և հանձնել են «Օտար լեզու» և «Համակարգչից օգտվելու հմտություններ» առարկաներից տարբերակված ստուգարքներ` հաղթահարելով հետևյալ անցումային շեմերը.

Դիմորդները մասնագիտական քննությանը մասնակցելու համար ներկայացնում են նաև գիտական ռեֆերատ` առնվազն 20 տպագրական էջի սահմաններում (հրատարակված գիտական աշխատանքների, գյուտերի, հայտնագործությունների, գիտահետազոտական աշխատանքների մասին հաշվետվությունների բացակայության դեպքում)` մասնագիտական ամբիոնի կողմից գրավոր դրական գրախոսությամբ:

Դիմորդները հանձնում են ընդունելության քննություն մասնագիտական առարկայից, որը գնահատվում է 20 միավորային սանդղակով: Մինչև 12 միավոր (ներառյալ) ստացած դիմորդը զրկվում է ասպիրանտուրա ընդունվելու իրավունքից:

Մրցույթն իրականացվում է ըստ մասնագիտական քննությունից ստացած գնահատականի: Մասնագիտական քննությունից ստացած հավասար գնահատականների դեպքում հաշվի են առնվում հետևյալ ցուցանիշները՝ ըստ  հերթականության.

Ասպիրանտուրայի դիմորդների փաստաթղթերն ընդունվում են մինչև ս.թ. հունիսի 3-ը ներառյալ, երկուշաբթի-ուրբաթ օրերին, ժամը  9:00 – 17:00, իսկ մասնագիտական քննության հանձնումը`  հունիսի 7-ից 13-ը:     

Դիմորդներն անձամբ ասպիրանտուրայի բաժին են ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը.

գիտական ռեֆերատ` առնվազն 20 տպագրական էջի սահմաններում` (հրատարակված գիտական աշխատանքների, գյուտերի, հայտնագործությունների և գիտահետազոտական աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվությունների բացակայության դեպքում):

 

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի ասպիրանտուրայի բաժին

ք. Երևան-0028, Կիևյան 8, հեռ. 27 75 15

Նորություններ