Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

ՌԵԿՏՈՐ

 

Խաչատուր Աշոտի Ղազեյան

Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար

 

Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի (այսուհետ՝ Ակադեմիա) ընթացիկ գործունեության ղեկավարումն իրականացնում է Ակադեմիայի գործադիր մարմինը` ռեկտորը:

Ակադեմիայի ռեկտորն ընտրվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ և Ակադեմիայի կանոնադրությամբ սահմանված բաց մրցույթի կարգով՝ Ակադեմիայի խորհրդում, գաղտնի քվեարկությամբ, 5 տարի ժամկետով:

Ակադեմիայի ռեկտորը ղեկավարում է Ակադեմիայի կրթական, գիտական, արտադրական, տնտեuական, ֆինանuական և այլ գործունեությունը, հրավիրում է Ակադեմիայի գիտական խորհրդի և ռեկտորատի նիստեր, ապահովում է Ակադեմիայի գիտական խորհրդի որոշումների կատարումը, տարեկան հաշվետվություն է ներկայացնում լիազոր մարմին և այլն:

Ակադեմիայի ռեկտորն առանց լիազորագրի հանդես է գալիս Ակադեմիայի անունից, ներկայացնում է նրա շահերը, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ և Ակադեմիայի կանոնադրությամբ սահմանված կարգով տնօրինում է ակադեմիայի գույքը, այդ թվում` ֆինանսական միջոցները, կնքում է գործարքներ, լիազոր մարմնի համաձայնությամբ` նաև խոշոր գործարքներ, կնքում է պայմանագրեր, արձակում հրամաններ, իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ և Ակադեմիայի կանոնադրությամբ իրեն վերապահված այլ լիազորություններ:

 

Հեռ՝. (ընդունարան) 010 26-92-59

Էլ.փոստ՝  ghazeyan@paara.am