«Հանրային կառավարում» գիտական հանդես1/2021

221

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 1/2021

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

 

 

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

 

 

ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

 

ՔԱՂԱՔԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

 

ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

 

 

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ