Գրանցում

ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳ

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

Երևանի թիվ 1 ՏԳԲ

Հ/Հ 900018005646

ՀՎՀՀ 00035088

Նպատակի դաշտում նշել մասնակցի անունը, ազգանունը, հայրանունը, «Թեմատիկ վերապատրաստում»