Որակի ապահովման կենտրոն

Սոնա Պողոսյան

 Որակի ապահովման կենտրոնի ղեկավար

Կենտրոնի նպատակներն ու խնդիրները

  • որակի խնդիրների շուրջ իրազեկության բարձրացումը,
  • կրթության որակի ապահովման և գնահատման ներքին մեխանիզմների և չափանիշների մշակումը,
  • ՀՀ ՊԿԱ կրթական համակարգում Բոլոնիայի գործընթացով նախատեսվող բարեփոխումների մեթոդաբանական հենքի ապահովումը,
  • Եվրոպական բարձրագույն կրթական տարածքի որակի ապահովման գործընթացների հետ համեմատելի ու համադրելի գործընթացների կիրառման ապահովմանը նպաստելը,
  • պրոֆեսորադասախոսական, օժանդակ և վարչական անձնակազմի գործառնական կարողությունների շարունակական զարգացումը,
  • կրթական արդի տեխնոլոգիաների, դասավանդման, ուսումնառության և գնահատման նոր մեթոդաբանության ներդրումը, կրթական ծրագրերի և որակավորումների որակի ապահովման  քաղաքականության ու դրան փոխկապակցված ընթացակարգերի ստեղծման, ամբողջականացման ու շարունակական բարելավման ապահովումը,
  • կրթական ծրագրերի ու որակավորումների պարբերական վերանայման, մշտադիտարկման ու հաստատման հստակ, պարզ ու թափանցիկ մեխանիզմների ստեղծման, ամբողջականացման ու շարունակական կատարելագործման ապահովումը,
  • պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակի ապահովման համակարգի ամբողջականացման ու շարունակական բարելավման ապահովումը,
  • կրթության որակի և չափորոշիչների բարելավման, օրինակելի փորձի բացահայտման  ու դրա տարածման վերաբերյալ առաջարկությունների տրամադրման ապահովումը:

 Որակի ապահովման կենտրոնի առաքելությունն Ակադեմիայում կրթության որակի շարունակական բարելավման ապահովումն է:

Հեռ.` 010 27-75-15

Էլ.փոստ` sona.poghosyan@paara.am

 

 

ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ԱՆՑԿԱՑՎԱԾ ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐ