Ինստիտուցիոնալ կարողությունների ինքնավերլուծություն