Գրադարանի մասին

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի գիտատեխնիկական գրադարանը հիմնադրվել է 1996 թվականին 109 միավոր գրքով, որը գրադարանին է տրամադրվել ՏԱՍԻՍ-2 (ԱՊՀ երկրների տեխնիկական աջակցություն) ծրագիր շրջանակներում։

Գրադարանի գրքային ֆոնդը այժմ 17.259 միավոր է: Գրադարանի ֆոնդը ներառում է հայերեն և օտարալեզու դասագրքեր, ուսումնական ձեռնարկներ, գիտաժողովների նյութեր, բառարաններ, հանրագիտարաններ, ամսագրեր, ատենախոսություններ, սեղմագրեր:

Գրադարանի ֆոնդը պարբերաբար համալրվում է ժամանակակից մասնագիտական գրականությամբ: Համալրումն իրագործվում է գրքափոխանակության, գնումների, բաժանորդագրության, նվիրատվությունների, ինչպես նաև Ակադեմիայի կողմից հրատարակվող դասագրքերի և ուսումնամեթոդական ձեռնարկների միջոցով։

Գրադարանում գործում է Միավորված ազգերի կազմակերպության (ՄԱԿ) անկյունը։

Գիտակցելով արդի գրադարանների դերն ու նշանակությունը, գրադարանի առաքելությունն է նպաստել ուսումնական գործընթացին՝ տրամադրելով տեղեկատվության մատչելիություն և ժամանակակից ծառայություններ։

Աշխատանքային  ժամերը
Գրադարանն աշխատում է`

Օրեր՝ երկուշաբթի, չորեքշաբթի, ուրբաթ

Ժամեր՝ 9։00 – 18։00

Օրեր՝ երեքշաբթի, հինգշաբթի

Ժամեր՝ 9։00 – 19։00

ընդմիջում՝ 13.00- 14.00

Աշխատակազմ

Նիկողոսյան Գայանե

Գլխավոր գրադարանավար

Էլ․ փոստ՝ library@paara.am, gayane.nikoghosyan@paara.am

Բարսեղյան Կարինե

Գրադարանավար

Էլ․ փոստ՝ karine.barseghyan@paara.am

ԳՐԱԴԱՐԱՆԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ԿԱՆՈՆՆԵՐ

Գրադարանի ծառայություններից կարող են օգտվել Ակադեմիայի վարչական, ակադեմիական, գիտական և ուսումնաօժանդակ կազմի ներկայացուցիչները, ուսանողները, ասպիրանտներն ու հայցորդները: Այլ ուսումնական հաստատությունների ներկայացուցիչները կարող են օգտվել միայն ընթերցասրահից:

Գրադարանում գրանցվելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ։ Օգտվողների կարգավիճակը ստուգվում է համապատասխան հրամանների միջոցով։ Նախքան գրանցվելը օգտվողները պարտավոր են ծանոթանալ Գիտատեխնիկական գրադարանից օգտվելու կարգին Գրադարանում կամ Ակադեմիայի paara.am կայքէջի «Փաստաթղթեր» բաժնում։ Առանց գրանցման քարտի գրադարանում սպասարկում չի կատարվում:

Գրադարանային ծառայություններից օգտվողն իրավունք ունի․

 • անվճար օգտվելու գրադարանային հավաքածուից,
 • ըստ սահմանված կարգի երկարացնելու վերցված գրադարանային փաստաթղթերի ժամկետները,
 • օգտվելու գրադարանի համակարգիչներից և անվճար ինտերնետից,

Գրադարանային ծառայություններից օգտվողը պարտավոր է.

 • պահպանել գրադարանից օգտվելու կարգը,
 • խնամքով վերաբերվել գրադարանի գույքին,
 • պահպանել գրադարանային փաստաթղթերի օգտագործման ժամկետները,
 • վերադարձնել գրադարանից վերցված գրադարանային փաստաթղթերը՝ յուրաքանչյուր կիսամյակի ավարտին, ուսումնառությունն ընդհատելու, ազատվելու, հեռացվելու դեպքում, աշխատանքային պայմանագրի լուծման դեպքում,
 • պահպանել տեխնիկական միջոցներից օգտվելու կանոնները,

Գրադարանային հավաքածուին և (կամ) այլ գույքին վնաս պատճառելու դեպքում գրադարանային ծառայությունից օգտվողը պարտավոր է փոխհատուցել։ Գիրքը կորցնելու դեպքում պարտավոր է փոխարինել նույն գրքով կամ գրադարանին անհրաժեշտ մեկ այլ համարժեք գրքով կամ փոխհատուցել դրանց շուկայական արժեքի չափով:

Գրադարանային հավաքածուներից օգտվելու կանոնները խախտելու դեպքում գրադարանի ծառայությունից օգտվողը պատասխանատվություն է կրում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով:

Գրադարանային փաստաթղթերը դուրս են տրվում միայն գրանցման քարտով: Հազվագյուտ կամ մեկ օրինակ գրականությունից, հանրագիտարաններից, թեկնածուական և դոկտորական ատենախոսություններից և մագիստրոսական թեզից կարելի է օգտվել միայն ընթերցասրահում:

Սահմանված են գրադարանային փաստաթղթերի տրամադրման հետևյալ ժամկետներն ու քանակը․

 • Ակադեմիայի գրադարանում գրանցված յուրաքանչյուր ընթերցող կարող է վերցնել մինչև յոթ գիրք,
 • գրքերի և այլ տպագիր նյութերի օգտագործման ժամկետը սահմանում է գրադարանավարը` ելնելով գրքի պահանջարկից, չգերազանցելով տասնօրյա ժամկետը,
 • վերցրած գրականության ժամկետը կարող է երկարացվել կամ մերժվել` հաշվի առնելով տվյալ գրքի պահանջարկը,
 • ուսումնամեթոդական գրքերը, դասագրքերը, որոնց քանակը գրադարանում շատ է, տրվում է մեկ կիսամյակ ժամկետով,
 • առանձնակի դեպքերում, երբ առկա է Գրադարանում տվյալ գրքից ընդամենը մեկ օրինակ, այն տրվում է մեկ շաբաթ ժամկետով՝ առանց երկարացնելու հնարավորության,
 • նշված ժամանակահատվածում գիրքը չվերադարձնելու դեպքում ընթերցողը ծանուցվում է գրքի վերադարձման մասին ծանուցման հնարավոր որևէ միջոցով,
 • գրադարանային փաստաթղթերի վերադարձման ժամկետները խախտելու դեպքում օգտվողը զգուշացվում է, կրկնվելու դեպքում` զրկվում գրադարանից օգտվելու իրավունքից։