Գիտական խորհուրդ

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի գիտական խորհուրդը (այսուհետ՝ Գիտական խորհուրդ) ռեկտորի նախագահությամբ գործող ներկայացուցչական մարմին է:
Գիտական խորհուրդն ընդունված կարգով քննարկում և լուծում է ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի (այսուհետ՝ Ակադեմիա) ուսումնական, գիտահետազոտական գործունեության, նյութատեխնիկական բազայի զարգացման, պլանավորման, կառավարման և կազմակերպման խնդիրները: Ընդունում է համապատասխան որոշումներ և լիազորությունների սահմաններում հսկում դրանց կատարման գործընթացը:
Գիտական խորհրդի որոշումները ենթակա են պարտադիր կատարման Ակադեմիայի բոլոր կառուցվածքային ստորաբաժանումների, պաշտոնյաների, ծառայողների և ուսանողների համար:
Գիտական խորհուրդն իր աշխատանքները կատարում է նիստերի միջոցով յուրաքանչյուր ամիս առնվազն մեկ անգամ:

ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ  ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱԶՄԸ

Խաչատուր Ղազեյան
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի ռեկտոր, տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ (գիտական խորհրդի նախագահ)
Սոնա Պողոսյան
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի որակի ապահովման կենտրոնի ղեկավար, գիտական խորհրդի քարտուղար, հոգեբ.գիտ. թեկնածու, դոցենտ
Սեդրակ Սիմոնյան
Վարչապետի աշխատակազմի սոցիալական հարցերի վարչության խորհրդական
Էդգար Ալեքսանյան
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր, քաղաքական գիտությունների թեկնածու
Գայանե Հարությունյան
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի գիտական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր, տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ
Խաչատուր Բեզիրջյան
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի ռեկտորի խորհրդական, կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
Արամ Աբովյան
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի ռեկտորի խորհրդական իրավական հարցերով, տեխնիկական գիտությունների թեկնածու
Լիանա Վարդանյան
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի միջազգային համագործակցության և զարգացման կենտրոնի ղեկավար, մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
 Գայանե Հովհաննիսյան 
 ՀՀ պետական կառավարման լրացուցիչ կրթության վարչության պետ
 Գոռ Չատինյան
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի ուսումնական գործընթացի կազմակերպման վարչության պետ, տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ,
Գորիուն Ադամյան  
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի տնտեսական գործունեության և ենթակառուցվածքների սպասարկման վարչության պետ, տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ
  Վիլեն Խաչատրյան  
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի  կառավարման  ամբիոնի վարիչ, տնտեսագիտության  թեկնածու,   դոցենտ
Թամարա Շաքարյան
 ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի իրավագիտության ամբիոնի վարիչ,  իրավաբանական գիտություների  թեկնածու, դոցենտ
  Լաուրա Պետրոսյան
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի հոգեբանության և քաղաքագիտության ամբիոնի վարիչ,  հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
 Մարիամ Մարգարյան
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի հոգեբանության և քաղաքագիտության ամբիոնի դասախոս, քաղաքագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր
Արմենակ Այվազյան
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի գիտական գործունեության բաժնի գլխավոր մասնագետ, տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
Անահիտ Հովհաննիսյան
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի անձնակազմի կառավարման և ընդհանուր բաժնի պետ
 Մարինե Մխիթարյան
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի կառավարման ամբիոնի  ասպիրանտ, ՈՒԳԸ նախագահ
Մելանյա Հարությունյան
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի կառավարման ամբիոնի  ասպիրանտ, ՈԻԽ նախագահ
 Տիգրան Սիմոնյան
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի կառավարման ամբիոնի  մագիստրանտ
   Տիգրան Կոճիբրոյան
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի կառավարման ամբիոնի  մագիստրանտ
   Անդրանիկ Մարգարյան
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի հոգեբանության և քաղաքագիտության ամբիոնի  մագիստրանտ
 Արմեն Մաթևոսյան
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի իրավագիտության ամբիոնի  մագիստրանտ
  Աբրահամ Աբրահամյան
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի հոգեբանության և քաղաքագիտության ամբիոնի  հայցորդ