Գիտական գործունեության բաժին

 

Բաժնի նպատակներն ու խնդիրները.

Գիտական գործունեության բաժինը համակարգում է ասպիրանտների, հայցորդների և դոկտորանտների հետ տարվող աշխատանքները, կազմակերպում նրանց ուսումնական գործընթացը: Պատրաստում է գիտամանկավարժական կադրեր իրավագիտական, տնտեսագիտական, քաղաքագիտական, հոգեբանական գիտությունների գծով:

բաժնի գործառույթները՝

  • կազմակերպել ասպիրանտների, դոկտորանտների, հայցորդների ուսումնական գործընթացը «ՀՀ-ում ասպիրանտուրայում և դոկտորանտուրայում ուսուցման կարգ» -ին համապատասխան,
  • կազմակերպել ասպիրանտուրայի ընդունելության քննությունները «ՀՀ-ում ասպիրանտուրայի ընդունելության կարգ»-ին համապատասխան,
  • կազմակերպել ասպիրանտների և հայցորդների որակավորման քննությունները «Որակավորման քննությունների կարգ»-ին համապատասխան,
  • կազմակերպել ասպիրանտների և հայցորդների կրեդիտային համակարգով  ուսումնառության գործընթացը,
  • համագործակցելով մասնագիտական ամբիոնների հետ՝ հետևել ասպիրանտների, հայցորդների և դոկտորանտների ատենախոսությունների թեմաների հաստատման  և գիտական ղեկավարների կամ խորհրդատուների նշանակման գործընթացի համապատասխանությանը «Ատենախոսության թեմայի հաստատման կարգ» փաստաթղթին,
  •  համագործակցելով մասնագիտական ամբիոնների հետ՝ հետևել ասպիրանտների, հայցորդների և դոկտորանտների ատեստավորմանը մասնագիտական ամբիոններում:

էլ. փոստ`  gitutyun@paara.am

Հեռ.` 010 22-97-37