Կարիերա

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի ուսումնական գործընթացի կազմակերպման վարչությունը չափազանց կարևորում է մագիստրանտների և շրջանավարտների մասնագիտական զարգացման խնդիրը: Վարչությունը, ի դեմս շրջանավարտների և կարիերայի զարգացման պատասխանատուի, իր առջև խնդիր է դրել`

  • գործադրել բոլոր ջանքերը` աշխատաշուկայում Ակադեմիայի մագիստրանտների և շրջանավարտների մրցունակությունը բարձրացնելու ուղղությամբ,
  • նպաստել մագիստրանտների և շրջանավարտների մասնագիտական աճին` հաճախակի կազմակերպվող սեմինարների, թրեյնինգների, զանազան հանդիպումների ու դասընթացների միջոցով,
  • ապահովել Ակադեմիայի մագիստրանտների, շրջանավարտների և պոտենցիալ գործատուների արդյունավետ կապը,
  • նպաստել աշխատանք փնտրելու արդյունավետ տեխնոլոգիաների տիրապետելու, աշխատաշուկայում իրենց տեղը հեշտությամբ գտնելու համար անհրաժեշտ հմտություններ ձեռք բերելուն,
  • ուսումնասիրել տեղական և միջազգային աշխատաշուկայի զարգացման միտումներին, աշխատաշուկայում ակադեմիականպահանջին, ժամանակակից մասնագիտություններին և զբաղվածությանն առնչվող հիմնահարցերը` անհրաժեշտ տեղեկությունները պարբերաբար փոխանցելով մագիստրանտներին և շրջանավարտներին,
  • ապահովել շրջանավարտների և Ակադեմիայի մշտական կապն ու համագործակցությունը: