Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

«ԳԼՈԲԱԼ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» մագիստրոսական կրթական ծրագիր

«Գլոբալ կառավարում և տարածաշրջանային քաղաքականութուն» մագիստրոսական կրթական ծրագրի («ԳԿ և ՏՔ» ՄԿԾ ) դիմորդները ընդունելության մրցույթին կարող են մասնակցել՝ ունենալով առնվազն բակալավրի աստիճան:

«Գլոբալ կառավարում և տարածաշրջանային քաղաքականութուն» մագիստրոսական կրթական ծրագիրն (դասիչ՝ 031201.07.7) իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի (այսուհետ՝ Ակադեմիա) «Կառավարման» ամբիոնում՝ աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան, պետական կրթական չափորոշիչներին ու մեթոդական ցուցումներին համապատասխան մասնագետներ պատրաստելու նպատակով:

«ԳԿ և ՏՔ» ՄԿԾ -ի առաքելությունը

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի քաղաքական կառավարման և քաղաքական վերլուծության ամբիոնի «Գլոբալ կառավարում և տարածաշրջանային քաղաքականություն» կրթական ծրագիրը ներառում է քաղաքական գիտության զարգացման արդի միտումները՝ նպատակ ունենալով բացահայտելու տեղական (ազգային), տարածաշրջանային և գլոբալ քաղաքական զարգացումների արժեքաբանությունը: Դա մագիստրանտներին հնարավորություն կընձեռի ուսումնասիրելու արդի աշխարհաքաղաքական հրամայականները՝ վերլուծելով ու կանխատեսելով տեղական, տարածաշրջանային և գլոբալ շահերի ներդաշնակ ու աններդաշնակ մարտահրավերները, ձեռք բերելու լիդերության հատկանիշներ, կատարելու քաղաքական, ինչպես նաև քաղաքատնտեսական փորձագիտություն և խորհրդատվություն (expertise, consulting), տիրապետելու հանրային դիվանագիտությանը (Public Diplomacy) և հանրային կապերի (Public Afafirs) զարգացման գործիքակազմին:

 

ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ  ՑԱՆԿ

 1. Քաղաքականության տեսություն
 2. Տեղեկատվական տեխնո­լո­գիա­ներ և էլեկտրոնային կառա­վարում
 3. Մասնագիտական օտար լեզու
 4. Էթնոքաղաքականություն
 5. Տարածաշրջանային քաղա­քական զարգացումներ և ՀՀ արտաքին քաղաքականություն
 6. Տարածաշրջանային օտար լեզու /պարսկերեն,թուրքերեն, արաբերեն/
 7. Քաղաքական անթրոպոլոգիա (ընտրովի առարկա)
 8. Արդի հոգեբանություն (ընտրովի առարկա)
 9. Քաղաքական բանակցություններ և PR տեխնոլոգիաներ
 10. Թուրքիայի ներքին և արտաքին քաղաքականություն
 11. Գիտության տեսություն և գիտահետազոտական աշխատանքների կատարման մեթոդոլոգիա
 12. Ազգային անվտանգություն
 13. Ուժի դրսևորման գործառույթները միջազգային քաղաքականության և անվտանգության համատեքստում
 14. ԻԻՀ և Մեծ Մերձավոր Արևելք
 15. Քաղաքական մարքեթինգ և մեդիա (ընտրովի առարկա)
 16. Քաղաքական գլոբալացում (ընտրովի առարկա)
 17. Քաղաքական հաղորդակցություններ և GR կապեր
 18. Կուսակցություններ և կուսակցական համակարգեր
 19. Քաղաքական էլիտաներ և լիդերություն
 20. Քաղաքական վերլուծություններ և կանխատեսումներ
 21. Հանրային կառավաման հիմնախնդիրներ
 22. Աշխարհաքաղաքական հիմնախնդիրները տեղեկատվական դարաշրջանում (ընտրովի առարկա)
 23. Քաղաքական հոգեբանություն (ընտրովի առարկա)

 

Տարեկան ուսման վճարը՝ 450 000 ՀՀ դրամ

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել՝ երկուշաբթի-ուրբաթ, ժամը՝ 9։00-18։00

Կրթական ծրագրի պատասխանատու, ՀՀ ՊԿԱ փաստաթղթեր ընդունող հանձնաժողովի անդամ՝
Լիլիթ Բդոյան, (093) 377 727

Ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար՝ Աննա Ղուշչյան, (091) 496 269