Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Գիտաուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր

Գոռ Գագիկի Չատինյան

Գիտաուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտորի խնդիրներն ու գործառույթներն են՝

 

-Ակադեմիայի ուսումնական բոլոր աշխատանքների կազմակերպում և վերահսկում, ուսումնամեթոդական վարչության և ամբիոնների աշխատանքների համակարգում,-ուսումնամեթոդական աշխատանքների պլանավորում և համակարգում,

– Ակադեմիայում իրականացվող ուսումնական գործընթացի կազմակերպում և վերահսկում,-պրոֆեսորադասախոսական կազմի կողմից կատարվող աշխատանքների սահմանված ժամանակի պլանավորման և հաշվառման նորմերի հետևում,

– առկա և հեռակա ուսուցման ձևերով մագիստրոսի կրթական ծրագրով նախատեսված ողջ գործընթացի համակարգում և վերահսկում,

–  ուսումնական գործընթացի վերաբերյալ հիմնական խնդիրների լուծում, որոշումների ընդունում,

– Ակադեմիայում իրականացվող գիտական գործունեությանն առնչվող գործընթացի կազմակերպում և վերահսկում,

– կրթության որակի ապահովման համակարգի օպերատիվ կառավարում և վերահսկում,

– գիտական մասի զարգացմանն ուղղված ռազմավարական ծրագրի առանձին բաժինների և դրա գործադրման համար անհրաժեշտ գործողությունների տարեկան միջոցառումների մշակման և հսկման աշխատանքների իրականացում,

– ասպիրանտուրայի ուսումնական պլանների ու առարկայական ծրագրերի մշակման գործընթացի կազմակերպում և կատարման մեթոդաբանական ու որակի ապահովման տեսանկյունից վերահսկում,

– բարձրագույն կրթության ոլորտում միջազգային և առաջավոր կրթական համակարգերի կազմակերպման փորձի ուսումնասիրություն ու ներդրում,

– Ակադեմիայի գիտական գործունեության ընթացիկ և հեռանկարային ուղղությունների մշակման ապահովում,

– մասնագիտական կրթության որակի աշխատանքների պլանավորման և կազմակերպման գործընթացի հսկողություն և կառավարում,

– ասպիրանտուրայի և մասնագիտական կրթության որակի ապահովման բաժինների բովանդակային աշխատանքների համակարգում