REGULATIONS

«Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության ռեկտորի ընտրության կանոնակարգ
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի ռեկտորատի աշխատակարգ
 Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի ամբիոնների վարիչների ընտրության կարգ
 Կրթական ծրագրերի մշտադիտարկման, կրթական ծրագրերի պարբերական վերանայման եվ վերահաստատման կարգեր
 «Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա» ՊՈԱԿ-ում  հեռավար ուսուցման ձևով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի աշխատողների անձնական գործը վարելու կարգ
Ուսանողների հեռացման, ազատման և վերականգնման կարգ
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի որակի ապահովման հայեցակարգ
«Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա»  պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունում մագիստրոսական թեզի գրախոսման
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայում շրջանավարտների մագիստրոսական թեզի պաշտպանության
 «Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունում լրացուցիչ կրթական ծրագրերի, ինչպես նաև խորհրդատվական ծառայությունների իրականացման կարգ
 Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի մագիստրոսի կրթական ծրագրով սովորողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման և քննությունների կազմակերպման
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի բարեվարքության կանոնակարգ

Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի Էթիկայի հանձնաժողովի կազմ

Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայում սովորողի ակադեմիական շարժունության կարգ
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի ռազմավարական ծրագրի մշակման կարգ
Ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման փորձագիտական զեկույցում նշված թերությունների վերացման գործողությունների՝ Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի կողմից հաստատված ծրագիր և ժամանակացույց
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի մագիստրատուրայի ընդունելության քննության և հարցազրույցի անցկացման
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի մագիստրատուրայի ընդունելության կազմակերպման
«Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունում ուսանողների նպաստների ձևով ուսման վճարի փոխհատուցման (լրիվ կամ մասնակի (զեղչ)), պետական և ներբուհական կրթաթոշակների տրամադրման կարգ
 Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայում պրոֆեսորադասախոսական կազմի կողմից ուսումնական, ուսումնամեթոդական, գիտահետազոտական եվ այլ աշխատանքների կատարման վրա ծախսվող ժամանակի պլանավորման եվ հաշվառման նորմերը
«Հայաստանի  Հանրապետության պետական կառավարման  ակադեմիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության գիտական խորհրդի՝ Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի որակի ապահովման մշտական հանձնաժողովի ա շ խ ա տ ա կ ա ր գ
«Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա»  պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունում հեռավար ուսուցման հարթակի տեղեկատվական բազայի օգտագործման կարգ
«Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության բենչմարքինգի (առաջավոր փորձի համեմատական վերլուծություն) և դրա իրագործման ընթացակարգը հաստատելու մասին
 «Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունում առցանց քննությունների անցկացման ժամանակավոր կարգ
«Հայաստանի  Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության միջազգայնացման հայեցակարգ
 Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի ներքին կարգապահական կանոններ
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի ամբիոնների տարեկան հաշվետվությունների ձևաչափ
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունում կրթական գործընթացի բարելավմանն ուղղված հարցումների կազմակերպման և անցկացման կարգ
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա պետական ոչ առևտրային կազմակերպության մարդկային ռեսուրսների կառավարման հայեցակարգ
«Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունում գիտական կադրերի որակավորման չափանիշները և տարակարգերը» և «Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության գիտական աշխատողների ատեստավորման անցկացման կարգ»
 Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայում լրացուցիչ մասնագիտական կրթության համակարգի զարգացման ռազմավարության հայեցակարգ
« Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունում ամփոփիչ ատեստավորման գնահատականի լրացուցիչ քննարկման և բողոքարկման կարգ
«Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունում ասպիրանտուրայի ընդունելության, դոկտորանտուրայի և հայցորդության ձևակերպման կարգ
«Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունում ասպիրանտուրայի ընդունելության մասնագիտական քննության ընթացակարգային պահանջները
«Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության գիտատեխնիկական գրադարանից օգտվելու կարգ
«ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ» գիտական հանդեսի հրատարակության կանոնակարգ
«ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ» գիտական հանդես ներկայացվող բնագրերի ձևավորման և ներկայացման կանոններ
«ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ» գիտական հանդես ներկայացվող բնագրերի նախնական ստուգման և գրախոսման կարգ
Երկկողմանի «կույր» գրախոսության ուղեցույց
«Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության գիտական խորհրդի աշխատակարգ
 «Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունում մագիստրոսի կրթական ծրագրով սովորողի պրակտիկայի կազմակերպման և անցկացման
 «Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության ասպիրանտուրայի և հայցորդության համակարգում նպաստի ձևով ուսման վճարի մասնակի փոխհատուցում (զեղչ) տալու
«Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունում ակադեմիական ազնվության կանոնակարգ
«Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունում հետբուհական մասնագիտական կրթության ծրագրերով (ասպիրանտուրա, դոկտորանտուրա և հայցորդություն) ուսումնական գործընթացի կազմակերպման
 «Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունում գիտահետազոտական գործունեություն իրականացնելու համար լրացուցիչ վարձատրություն տրամադրելու կարգ
«Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունում հաստիքացուցակում ներառված պաշտոնների նկարագրեր 

 

CHARTERS

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի անձնակազմի կառավարման և ընդհանուր բաժնի
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի գիտական գործունեության
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի տնտեսական գործունեության և ենթակառուցվածքների սպասարկման վարչության գիտատեխնիկական գրադարանի
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի  որակի ապահովման կենտրոնի
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի միջազգային համագործակցության և զարգացման կենտրոնի
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի ուսումնական գործընթացի կազմակերպման վարչության
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի լրացուցիչ  կրթության վարչության
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի տնտեսական գործունեության և ենթակառուցվածքների սպասարկման վարչության տեղեկատվական համակարգերի սպասարկման և զարգացման բաժնի
 ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի տնտեսական գործունեության և ենթակառուցվածքների սպասարկման վարչության տնտեսական բաժնի
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի  ֆինանսական և հաշվապահական հաշվառման բաժնի
 Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի ամբիոնների 
 ՀՀ պետական կառավարման  ակադեմիայի ուսանողական գիտական ընկերության
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի արհեստակցական կազմակերպության
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի ուսանողական խորհրդի