«ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ» ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

«Հանրային կառավարում» կրթական ծրագրի դիմորդներն ընդունելության մրցույթին կարող են մասնակցել՝ ունենալով առնվազն բակալավրի աստիճան:

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի  կառավարման ամբիոնի ուսումնական ծրագիրը, հիմնվելով կառավարման ոլորտում արդի նորամուծությունների, միտումների և նվաճումների վրա, «Հանրային կառավարում» կրթական ծրագրով պատրաստում է բարձր որակավորում ունեցող արհեստավարժ մասնագետներ, որոնք տիրապետում են հանրային կառավարման հիմնարար և կիրառական գիտելիքների ու գիտահետազոտական մեթոդների, ինչը հնարավորություն է տալիս աշխատելու հանրային կառավարման բնագավառում:

ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ  ՑԱՆԿ
 1. Մասնագիտական օտար լեզու
 2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և էլեկտրոնային կառավարում
 3. Հանրային կառավարման հիմնախնդիրները
 4. Հանրային ծառայության համակարգը ՀՀ-ում
 5. Մակրոտնտեսական կարգավորման արդի հիմնախնդիրները
 6. Կառավարման արդի հիմնախնդիրները
 7. Գիտական հետազոտությունների մեթոդաբանություն
 8. Աշխատանքի և սոցիալական ապահովության իրավունք
 9. Տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման արդի հիմնախնդիրները
 10. Ռազմավարական կառավարման արդի հիմնախնդիրները
 11. Հանրային քաղաքականության վերլուծություն
 12. Պետական գնումների և վերահսկողության մեխանիզմներ
 13. Հարկաբյուջետային կառավարում
 14. Կառավարման հոգեբանություն
 15. Հաղորդակցման հմտություններ
 16. Մարդկային ռեսուրսների կառավարում
 17. Վարչարարության հիմունքներ
 18. Պետական և ազգային անվտանգություն
 19. Կառավարչական հաշվառում և վերլուծություն
 20. Կառավարչական որոշումների ընդունման տեսություն
 21. Պետական գույքի կառավարման հիմնախնդիրները
 22. Նորամուծությունների և ներդրումների կառավարման արդի հիմնախնդիրները
 23. Համայնքների զարգացման ծրագրեր և հիմնախնդիրներ
 24. Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ
 25. Իրավական ակտերի մշակման մեթոդաբանություն
 26. Արտակարգ իրավիճակների ճգնաժամային կառավարում
 27. Ֆինանսատնտեսական ճգնաժամերի կառավարման հիմնախնդիրները
 28. Տնտեսական զարգացման վարկանիշները և համաթվերը
 29. Կայուն զարգացման հիմնախնդիրները

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել – երկուշաբթի-ուրբաթ,  ժամը՝ 9։00-18։00
Տարեկան ուսման վճարը՝ – 600 000 ՀՀ դրամ
Ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար – Աննա Ղուշչյան, (091) 496 269