Construction Management Faculty

John Hagensy, PhD

Adjunct Professor
Jhangensy@kingsteruni.edu
+1-2351-2361-355

– PhD, Accounting, Finance minor, Texas A&M University
– BA, Business Administration, University of Washington

More Detail

Fernando Smith, PhD

Assistant Professor
fernandoSm@kingsteruni.edu
+1-2351-2361-355

– B.S., Mechanics and Mathematics, Moscow State University
– Ph.D., Accounting, University of California at Berkeley

More Detail

Carol Dawson, PhD

Adjunct Professor
carolds@kingsteruni.edu
+1-2351-2361-355

– M.B.A., Taxation, Golden Gate University, San Francisco
– Ph.D., Accounting, University of North Texas

More Detail

Albert Coman, PhD

Assistant Professor
albertcoman@kingsteruni.edu
+1-2351-2361-355

– MBA, Saint Mary’s University
– PhD, Accounting, Finance minor, Texas A&M University

More Detail

Bruce Willis, PhD

Adjunct Professor
brucewillis@kingsteruni.edu
+1-2351-2361-355

– M.B.A., Taxation, Golden Gate University, San Francisco
– Ph.D., Accounting, University of North Texas

More Detail

Angelina Jones, PhD

Assistant Professor
angelinajones@kingsteruni.edu
+1-2351-2361-355

– PhD, Accounting, Cornell University
– BMS, Operations Research, Federal University of Rio

More Detail

Steve Cook, PhD

Adjunct Professor
stevecook@kingsteruni.edu
+1-2351-2361-355

– PhD, Accounting, Virginia Tech
– MS, Accounting, University of Houston

More Detail

Susan Jensen, PhD

Assistant Professor
Susanjens@kingsteruni.edu
+1-2351-2361-355

– PhD, Accounting, University of Washington
– MBA, University of Oregon

More Detail

«ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա» ՊՈԱԿ

Գործունեության հասցեն – ք.Երևան, Կիևյան-8/1
Իրավաբանական հասցեն – ք.Երևան, Կիևյան-8/1

Join Special Event
Engineering Open House
Get real experience in our campus
start in 16 August 2020


Click to see more