Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

«ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (MBA)» մագիստրոսական կրթական ծրագիր

 

«Գործարար վարչարարություն (կառավարում)» մագիստրոսական կրթական ծրագրի (այսուհետ՝ «ԳՎ» ՄԿԾ) դիմորդները ընդունելության մրցույթին կարող են մասնակցել՝ ունենալով առնվազն բակալավրի աստիճան:

«Գործարար վարչարարություն (կառավարում)» մագիստրոսական կրթական ծրագիրն (դասիչ՝ 041301.04.7) իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի «Կառավարման» ամբիոնում՝ աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան, պետական կրթական չափորոշիչներին ու մեթոդական ցուցումներին համապատասխան մասնագետներ պատրաստելու նպատակով:

«ԳՎ» ՄԿԾ կազմման նպատակով նախապես հաշվի են առնվել մասնավոր կամ գործարար հատվածի կողմից կադրերի հավաքագրման համար դիմորդներին ներկայացվող մասնագիտական կարողունակությունների նկատմամբ պահանջները, որոնք էլ հիմք են հանդիսացել «ԳՎ» ՄԿԾ բաղկացուցիչ մաս կազմող կրթական վերջնարդյունքների ու կոմպետեն­ցիաների, ինչպես նաև դրանք ապահովող առարկաների ցանկի կազմման համար:

«ԳՎ» ՄԿԾ-ի առաքելությունը

Հայաստանում մասնավոր կամ բիզնես հատվածում տեղի ունեցող գործընթացների պահանջներին համապատասխան գործնական հմտություններով օժտված կառավարման, տնտեսագիտական, մարքեթինգի և ֆինանսական ոլորտների վերաբերյալ գիտելիքներով զինված «Կառավարում» մասնագիտությամբ (մագիստրոսի որակավորմամբ) Գործարար վարչարարություն (կառավարում) (MBA – master of business administration) մասնագիտացմամբ որակյալ մասնագետների պատրաստումն ու դրանց նկատմամբ ունեցած պահանջի բավարարումն է:

Դասընթացները տեղի կունենան երեկոյան ժամը 18:00-ից հետո:

 

«ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ)» Կրթական ծրագրի ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԵՎ ԸՆՏՐՈՎԻ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐ

 

Պարտադիր առարկաներ

 1. Մասնագիտական օտար լեզու
 2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և էլեկտրոնային կառավարում
 3. Մարքեթինգի կառավարում
 4. Ֆինանսների հիմունքներ
 5. Մարդկային ռեսուրսների կառավարում
 6. Կառավարման արդի հիմնախնդիրներ
 7. Հաշվապահական հաշվառում
 8. Կառավարչական տնտեսագիտություն
 9. Բիզնեսի ռազմավարություն
 10. Կորպորատիվ ֆինանսներ
 11. Գործարար հաղորդակցություն և բանակցություններ
 12. Բիզնեսի վերլուծություն
 13. Մարքեթինգային հաղորդակցություն և գովազդ
 14. Տվյալների վերլուծություն
 15. Էլեկտրոնային բիզնես
 16. Նախագծերի կառավարում
 17. Առաջնորդություն
 18. Կառավարչական որոշումների ընդունում
 19. Ներդրումների վերլուծություն
 20. Լոգիստիկ համակարգերի կառավարում

 

Ընտրովի առարկաներ

 1. ա․Մարքեթինգային հետազոտություն

           բ․ Հետազոտության մեթոդաբանություն և գործարար փաստաթղթաշրջանառություն

 1. ա․Բիզնեսի իրավական միջավայր

           բ․ Գործարարական իրավունք

 1. ա․Վարքագծային ֆինանսներ

          բ․ Կառավարչական հաշվառում

 1. ա․Փայթոն ծրագրավորում կառավարիչների համար

          բ․ Տեղեկատվական համակարգեր և տեխնոլոգիաներ

  

Տարեկան ուսման վճարը՝ 650 000 ՀՀ դրամ

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել՝ երկուշաբթի-ուրբաթ, ժամը՝ 9։00-18։00

Կրթական ծրագրի պատասխանատու, ՀՀ ՊԿԱ փաստաթղթեր ընդունող հանձնաժողովի անդամ՝
Գայանե Նիկողոսյան, (091) 678 906

Ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար՝ Աննա Ղուշչյան, (091) 496 269