Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

«ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ՝ MBA)» մագիստրոսական կրթական ծրագիր (երեկոյան ուսուցում)

«Գործարար վարչարարություն» մագիստրոսական կրթական ծրագիրն իրականացվում է ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի Կառավարման ամբիոնի կողմից:

Կրթական ծրագրի նպատակն է պատրաստել «Գործարար վարչարարություն» (կառավարում) (MBA – master of business administration) մասնագիտացմամբ որակյալ մասնագետներ՝ օժտված գործարար հատվածում տեղի ունեցող գործընթացների պահանջներին համապատասխան հմտություններով և զինված կառավարման, տնտեսագիտական և ֆինանսական ոլորտների վերաբերյալ խոր գիտելիքներով։

«Գործարար վարչարարություն» կրթա­կան ծրագ­րով առկա ուսուցմամբ սովո­րելու հայտ ներկայացրած դիմորդնեը կարող են մասնակցել ուսումնառության վճարովի համակարգին՝ անցնելով հետևյալ փուլերը՝

Ուսուցման ձևը՝ առկա (2 տարի, վճարովի)

 «Գործարար վարչարարություն» մագիստրոսական կրթական ծրագրի ընդունելության մրցույթին կարող են մասնակցել առնվազն բակալավրի աստիճան ունեցող անձինք:

Տարեկան ուսման վարձը 700.000 ՀՀ դրամ է:

 Դասընթացները երեկոյան ժամը 18:30-ից:

 

Ըն­դու­նե­լութ­յան հա­մար պետք է ներ­կա­յաց­նել հետև­յալ փաս­տաթղ­թե­րը.

եթե դիպլոմը դեռևս չի հանձնվել, ապա դրա փոխարեն պետք է ներկայացնել տեղեկանք՝ ըստ  ձևանմուշի, իսկ դիպլոմի հավելվածի փոխարեն՝ ակադեմիական տեղեկանք ավարտած բուհից, որտեղ պետք է պարտադիր նշված լինի ամփոփիչ ՄՈԳը (միջին որակական գնահատականը)

Դի­մոր­դը փաս­տաթղ­թե­րը ներ­կա­յաց­նում է ան­ձամբ` ան­ձը հաս­տա­տող փաս­տաթղ­թով: Նշված փաս­տա­թղ­թե­րի պատ­ճեն­նե­րը ներ­կա­յաց­վում են բնօ­րի­նակ­նե­րի հետ (պատ­ճեն­նե­րը հա­մե­մատ­վում են բնօ­րի­նակ­նե­րի հետ և­ ըն­դուն­վում, իսկ բնօ­րի­նակ­նե­րը վե­րա­դարձ­վում են քա­ղա­քա­ցուն):

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել կրթական ծրագրի պատասխանատու, ՀՀ ՊԿԱ փաստաթղթեր ընդունող հանձնաժողովի անդամ Գայանե Նիկողոսյանին՝ (091) 678 906, կամ ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար՝ Աննա Ղուշչյանին՝ (091) 496 269:

Աշխատանքային օրերը՝ երկուշաբթի-ուրբաթ, ժամը՝ 9։00-18։00: