Ասպիրանտուրա

Ընդունելության կազմակերպման կանոնակարգ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՆ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է

2023-2024 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ

ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

    

 Հ/Հ Դասիչ Մասնագիտություն Հատկացված տեղեր Ուսման վարձը
Անվճար Վճարովի
1. Ը.00.02 Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում 500 000 ՀՀ դրամ
2. ԺԲ 00.02 Հանրային իրավունք 500 000

ՀՀ դրամ

3․ ԺԹ. 00.01 Ընդհանուր հոգեբանություն, հոգեբանության տեսություն և պատմություն, անձի հոգեբանություն 500 000 ՀՀ դրամ
4․ ԻԳ.00.02  Քաղաքական գործընթացներ և ինստիտուտներ 500 000 ՀՀ դրամ

Ասպիրանտուրայի դիմորդների փաստաթղթերն ընդունվում են ս/թ սեպտեմբերի 4-ից մինչև սեպ­տեմ­բերի 29-ը ներառյալ, երկուշաբթի – ուրբաթ օրերին, ժամը՝ 10:00 – 17:00 ընկած ժամանակա­հատ­վածում: Մասնագիտական քննության հանձնումը՝ հոկտեմբերի 2-ից մինչև հոկտեմբերի 6-ը ներառյալ։

Ասպիրանտուրա ընդունվելու համար դիմորդը անձամբ կամ նրա լիազորած անձը Ակադեմիայի գիտական գործունեության բաժին է ներկայացնում ռեկտորի անունով դիմում՝ կցելով հետևյալ փաստաթղթերը՝

  1. անձը հաստատող փաստաթուղթ (Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար` անձնագիրը, նույնականացման քարտը, Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կողմից ժամանակա­վորապես տրվող` անձը (ինքնությունը) հաստատող փաստաթղթի կամ ժամանակավոր վկայականի պատճենը), սոցիալական քարտի պատճենը,
  2. բակալավրի և մագիստրոսի կամ դիպլոմավորված մասնագետի դիպլոմի ու դրանց հավելվածների պատճենները (օտարերկրյա պետություններում բարձրագույն կրթություն ստացածների համար` փաստաթուղթ նրանց կրթության համարժեքության մասին),
  3. օտար լեզվի ատեստավորման վկայականը կամ դրան համապատասխան տեղեկանքը (սահմանված ներքին շեմով՝ բալային գնահատմամբ),
  4. ընտրված մասնագիտությամբ հրատարակված առնվազն մեկ գիտական աշխատանքի պատճենը կամ գիտական ռեֆերատ՝ առնվազն 20 տպագրական էջի սահմաններում,
  5. ինքնակենսագրություն և երեք լուսանկար (3 x 4 չափսի),
  6. քաղվածք աշխատանքային գրքույկից (առկայության դեպքում),
  7. զինվորական գրքույկը և դրա պատճենը կամ զորակոչային տեղամասում կցագրման վկայականը և դրա պատճենը:
  8. մրցույթին մասնակցելու, ինչպես նաև փաստաթղթերն ընդունելու և ձևակերպելու համար սահմանված գումարը (5.000 ՀՀ դրամ) վճարելու վերաբերյալ անդորրագիրը։

 

 

Վճարման կարգը.

«ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա» ՊՈԱԿ

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն, Երևանի թիվ 1 ՏԳԲ

 Հ/Հ 900018005646

ՀՎՀՀ 00035088

Նպատակի դաշտում նշել դիմորդի անունը, ազգանունը, հայրանունը, «Ընդունելություն Ասպիրանտուրա»

 

 

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի գիտական գործունեության բաժին

ք. Երևան-0028, Կիևյան 8, 3-րդ  հարկ, 314 սենյակ, հեռ. (010) 22-97-37

Լրացուցիչ տեղեկություններ  համար դիմել ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի գիտական գործունեության բաժին ք. Երևան-0028, Կիևյան 8/1
Հեռ. (010) 22-97-37