Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

2017-2018 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ (անվճար և վճարովի հիմունքներով ) Ը Ն Դ Ո Ւ Ն Ե Լ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՊԵՏԱԿԱՆ  ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ  ԱԿԱԴԵՄԻԱՆ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է

2017-2018 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ  ՏԱՐՎԱ

ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ ՀԵՌԱԿԱ  ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ

(անվճար  և վճարովի հիմունքներով )

 Ը    Ն     Դ     Ո  Ւ     Ն     Ե     Լ     Ո  Ւ     Թ      Յ      Ո  Ւ     Ն

 

Հ/Հ Դասիչ Մասնագիտություն Հատկացված տեղեր
Ան-վճար Վճարովի
1.       ԺԲ.00.02 Հանրային իրավունք 2 1
2.       Ը.00.02 Տնտեսության,նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում 1 1
3.       ԺԹ.00.01 Ընդհանուր հոգեբանություն, հոգեբանության տեսություն և պատմություն, անձի հոգեբանություն 1 1
4.      ԻԳ. 00.02 Քաղաքական գործընթացներ և ինստիտուտներ 1 1
Ընդամենը 5 4

Համաձայն «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ  ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈւՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳ» -ի`

Մրցույթին կարող են մասնակցել պետական և հավատարմագրված ոչ պետական բուհերի շրջանավարտները, ովքեր ունեն մագիստրոսի կամ դիպլոմավորված մասնագետի որակավորում և հանձնել են «Օտար լեզու» և «Համակարգչից օգտվելու հմտություններ» առարկաներից տարբերակված ստուգարքներ` հաղթահարելով հետևյալ անցումային շեմերը.

Դիմորդները մասնագիտական քննությանը մասնակցելու համար ներկայացնում են նաև գիտական ռեֆերատ` առնվազն 20 տպագրական էջի սահմաններում (հրատարակված գիտական աշխատանքների, գյուտերի, հայտնագործությունների, գիտահետազոտական աշխատանքների մասին հաշվետվությունների բացակայության դեպքում)` մասնագիտական ամբիոնի կողմից գրավոր դրական գրախոսությամբ:

Դիմորդները հանձնում են ընդունելության քննություն մասնագիտական առարկայից, որը գնահատվում է 20 միավորային սանդղակով: Մինչև 12 միավոր (ներառյալ) ստացած դիմորդը զրկվում է ասպիրանտուրա ընդունվելու իրավունքից:

Մրցույթն իրականացվում է ըստ մասնագիտական քննությունից ստացած գնահատականի: Մասնագիտական քննությունից ստացած հավասար գնահատականների դեպքում հաշվի են առնվում հետևյալ ցուցանիշները՝ ըստ հերթականության.

Ասպիրանտուրայի դիմորդների փաստաթղթերն ընդունվում են մինչև ս.թ. հոկտեմբերի 31-ը ներառյալ, երկուշաբթի-ուրբաթ օրերին, ժամը  9:00–17:00-ը, իսկ մասնագիտական քննության հանձնումը`  նոյեմբերի 2-8-ը:     

Դիմորդներն անձամբ ասպիրանտուրայի բաժին են ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը`

 

 

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի ասպիրանտուրայի բաժին

ք. Երևան-0028, Կիևյան 8, հեռ. 27 75 15

 

 

Նորություններ

Մագիստրատուրայի հեռակա ուսուցման ընդունելության քննությունների ժամանակացույց