2023-2024 ուսումնական տարվա մագիստրատուրայի հեռակա ուսուցման ընդունելություն

Ա­կա­դե­միա­յում հեռակա ու­սուց­ման ձևով ըն­դուն­ված­նե­րը մա­գիստ­րո­սի կրթա­կան ծրագ­րով կրթություն կա­րող են ստա­նալ վճա­րո­վի հի­մունք­նե­րով:

Մա­գիստ­րա­տու­րա­յի ըն­դու­նե­լութ­յան քննության փաս­տաթղ­թերն ըն­դուն­վում են 2023 թվա­կա­նի սեպտեմբերի 11-ից մինչև նոյեմբերի 1-ը նե­րառ­յալ, ժամը 17:00 ներառյալ, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Հարցազրույցը կկազմակերպ­վի 2023 թվա­կա­նի նոյեմբերի 3-ին, 6-ին, և 7-ին:

Մանրամասներն՝ այստեղ:

Leave a Reply