2023-2024 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ ԱՆՎՃԱՐ ԵՎ ՎՃԱՐՈՎԻ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

Leave a Reply