Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Տեղի ունեցավ ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի Խորհրդի նիստը

­  Հուն­վա­րի 8-ին տե­ղի ու­նե­ցավ ՀՀ պե­տա­կան կա­ռա­վար­ման ա­կա­դե­միա­յի խորհր­դի նիս­տը, ո­րը վա­րում էր ­Խորհր­դի նա­խա­գահ ­Վի­գեն ­Սարգս­յա­նը:

­  Նիս­տի օ­րա­կար­գում ներկայացված էին ՀՀ պե­տա­կան կա­ռա­վար­ման ա­կա­դե­միա­յի 2012 թվա­կա­նի գոր­ծու­նեութ­յան մա­սին ռեկ­տո­րի տա­րե­կան հաշ­վետ­վութ­յու­նը քննար­կե­լու և ­հաս­տա­տե­լու, ՀՀ պե­տա­կան կա­ռա­վար­ման ա­կա­դե­միա­յի 2013 թվա­կա­նի բյու­ջեն քննար­կե­լու և ­հաս­տա­տե­լու վերաբերյալ հար­ցե­րը: Նիստում քննարկվեցին նաև այլ հարցեր:

  ՀՀ պե­տա­կան կա­ռա­վար­ման ա­կա­դե­միա­յի ռեկ­տոր Ար­սեն ­Լոք­յա­նը ներ­կա­յաց­րեց Ա­կա­դե­միա­յի 2012 թվա­կա­նի գոր­ծու­նեութ­յան մա­սին տա­րե­կան հաշ­վետ­վութ­յուն, ո­րը ­Խորհր­դի կող­մից դրա­կան գնա­հատ­վեց:

­  Նիս­տի ըն­թաց­քում հան­գա­մա­նո­րեն քննարկ­վե­ցին 2012 թվա­կա­նի ըն­թաց­քում ­Պե­տա­կան կա­ռա­վար­ման ա­կա­դե­միա­յում կա­տար­ված աշ­խա­տանք­նե­րին, ու­սում­նա­կան և­ ու­սում­նա­մե­թո­դա­կան խնդիր­նե­րին, Ա­կա­դե­միա­յում կազ­մա­կերպ­վող վե­րա­պատ­րաստ­ման դա­սըն­թաց­նե­րին, զար­գաց­ման հե­ռան­կար­նե­րին, մի­ջազ­գա­յին կա­ռույց­նե­րի հետ հա­մա­գոր­ծակ­ցութ­յան խնդիր­նե­րին, ինչ­պես նաև ու­սուց­ման նոր մո­տե­ցում­նե­րին, տե­սա­կետ­նե­րին ու մար­տահ­րա­վեր­նե­րին վե­րա­բե­րող հար­ցեր: ­Նիս­տի մաս­նա­կից­ներն անդ­րա­դար­ձան Ա­կա­դե­միա­յի մա­գիստ­րանտ­նե­րի ու­սում­նա­կան պրակ­տի­կան ա­ռա­վել արդ­յու­նա­վետ կազ­մա­կեր­պե­լու խնդրին:

­  Խոր­հուր­դը քննար­կեց և ­հաս­տա­տեց Ա­կա­դե­միա­յի 2013 թվա­կա­նի բյու­ջեն:

­  Նիս­տում ե­լույթ ու­նե­ցավ Ա­կա­դե­միա­յի խորհր­դի նա­խա­գահ ­Վի­գեն ­Սարգս­յա­նը: ­Նա կար­ևո­րեց ՀՀ պե­տա­կան կա­ռա­վար­ման ա­կա­դե­միա­յում ի­րա­կա­նաց­վող բա­րե­փո­խում­նե­րը և ն­շեց, որ դրանք պետք է նպաս­տեն Ա­կա­դե­միա­յի մի­ջազ­գա­յին կա­պե­րի աշ­խար­հագ­րութ­յան ընդ­լայն­մա­նը, ­Բո­լոն­յան հռչա­կագ­րի պա­հանջ­նե­րին հա­մա­պա­տաս­խան` օպ­տի­մալ ժամ­կե­տում ու­սում­նա­կան նոր ծրագ­րե­րին անց­նե­լուն, ու­սու­ցումն ա­ռա­վել արդ­յու­նա­վետ կազ­մա­կեր­պե­լուն, վե­րա­պատ­րաս­տում­նե­րի ծրագ­րե­րի կա­տա­րե­լա­գործ­մա­նը և­ այլն:

Նորություններ

Wintour Էրազմուս Մունդուս համատեղ մագիստրոսական ծրագիր` կրթաթոշակը ներառյալ…